Wydawnictwo - UMK

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie – wzajemne relacje

Budowanie pokoju a bezpieczeństwo ludzkie – wzajemne relacje

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.40 zł

[...] jest to praca wartościowa poznawczo. Niewiele jest bowiem w Polsce opracowań, które kwestie bezpieczeństwa globalnego przekładają na jego ludzki wymiar i starają się nadać im charakter multidyscyplinarny i holistyczny. Praca może się wpisać w kanon podstawowych lektur z zakresu bezpieczeń...

Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2

Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością. Tom 2

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

„Tom Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością jest już drugą z kolei publikacją z serii Orient w literaturze. […] Tytuł książki kieruje uwagę czytelnika ku wiedzy orientalistycznej i literaturoznawczej, zręcznie wplecionej w szerszy dialog kulturowy między Zachodem, a zwłaszcza Pol...

Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży

Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Teatr wykracza poza teren sztuki i jest zarazem czymś więcej niż życie. Niniejsza książka fakt ten potwierdza już choćby dlatego, że wszyscy autorzy zaangażowani w jej przygotowanie formułują w swoich tekstach, pośrednio i bezpośrednio, tezę o istotnym i nieprzemijającym udziale teatru we współ...

Oswoić Wyspy

Oswoić Wyspy

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

„Wacław Lewandowski w swojej nowej książce zaskakuje i nie zaskakuje… Przesłana do oceny monografia jest kontynuacją jego badań literatury, kultury, życia kulturalno-literackiego i piśmiennictwa polskiego na londyńskim wychodźstwie i tzw. Drugiej Emigracji – to nie jest zaskoczenie. Przedmiotem...

Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce

Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Zespół autorski: Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska-Mówka, Magdalena Grupa, Stefan Grzybowski, Adam Jaskólski, Michał Głuszkowski Oddawany do rąk czytelników tom stanowi prezentację wybranych wypowiedzi przedstawicieli kilku pokoleń starowierców w północno-wschodniej Polsce na tematy...

Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Mirosław Strzyżewski - historyk literatury i edytor, kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK, autor książek: „Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego” (1994), „Michał Podczaszyński. Zapomniany romantyk” (1999), „Maurycy Mochnacki. Rozprawy literackie” (2000; 2 wyd....

Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Potencjał absorpcyjny przedsiębiorstw finansowych w Polsce w procesie transferu innowacyjnych technologii

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.60 zł

„Kwestie dotyczące potencjału absorpcyjnego w procesie transferu technologii w dotychczasowej literaturze nie są jednoznacznie wyjaśnione, co więcej, w większości opracowań zagadnienie to traktuje się w sposób fragmentaryczny, koncentrując się przede wszystkim na specyfice przedsiębiorstw produ...

Pień mózgu. Przybliżenie aspektów medycznych dzięki modelowaniu biocybernetycznemu

Pień mózgu. Przybliżenie aspektów medycznych dzięki modelowaniu biocybernetycznemu

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 28.80 zł

Recenzowana monografia przedstawia w szerokim kontekście anatomię i fizjologię […] mózgu, główne połączenia pnia mózgu z korą mózgową, funkcje pnia mózgu ze szczególnym naciskiem na jego rolę w powstawaniu świadomości i kontroli przytomności oraz najważniejsze zaburzenia funkcjonowania pnia móz...

Odmienność w kulturze

Odmienność w kulturze

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Książka stanowi interdyscyplinarną refleksję nad problemem odmienności w kulturze. Składa się z pięciu części, w których oświetlone zostały różne oblicza odmienności oraz konteksty, w jakich się ona objawia: etniczny, historyczny, lingwistyczny, religijny, artystyczny oraz społeczny. Atutem ksi...

Józefa Władysława Bychowca przekład „Sporu fakultetów”

Józefa Władysława Bychowca przekład „Sporu fakultetów”

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Józef Władysław Bychowiec (1778–1845) jest najważniejszym polskim tłumaczem dzieł filozoficznych Immanuela Kanta pierwszej połowy XIX wieku. W autoryzowanej notatce biograficznej przygotowanej dla Encyklopedii powszechnej Glücksberga (1838) Bychowiec wymienia właśnie przekłady pism Kanta jako s...

Piękni ludzie

Piękni ludzie

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Obyczajowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.20 zł

„Piękni ludzie” to emocjonalna opowieść o ludziach, których jedni nazywają bohaterami, a inni wyzywają od najemników i posądzają bez mała o wywoływanie wojen dla przyjemności. O tych, którzy wysłani na misję stabilizacyjną na miejscu zobaczyli, że trafili na wojenny front. O tych, którzy podjęl...

Spór o piękno muzyki

Spór o piękno muzyki

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.20 zł

Książka ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia spór „wokół piękna” w sztuce ubiegłego wieku. Jest syntezą różnorodnych zjawisk artystycznych i postaw estetycznych kompozytorów, syntezą uwzględniającą kontekst ideowy i społeczny tworzonej w XX wieku muzyki. Zaproponowana konstrukcja histo...

Socjalistyczny postkolonializm

Socjalistyczny postkolonializm

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Książka dr. Adama Koli jest przedsięwzięciem ambitnym i […] bardzo polskiemu czytelnikowi potrzebnym. […] Wypełnia tym samym istotną lukę w naszych dotychczasowych studiach postkolonialnych – pomijanie spojrzenia z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, czyli „Drugiego Świata”, na tzw. Trzeci Świ...

Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?

Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.20 zł

Autorzy monografii wyrażają nadzieję, że analizy i refleksje zawarte w tomie staną się zaczynem do debaty o kształcie prospołecznego modelu aktywizacji i szansach jego upowszechnienia w naszym kraju, ale także do oceny dotychczas prowadzonych działań aktywizujących. Innymi słowy, autorzy podejm...

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Niniejsza publikacja poświęcona jest jednemu z fundamentalnych zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji, jakim jest ochrona praw jednostki w tym postępowaniu. Problematyka ta ma wymiar wieloaspektowy, dlatego oprócz głównego nurtu rozważań poświęconych środkom prawnym przysługującym...

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.40 zł

„Naukowy dorobek Ryszarda Mączyńskiego od lat zwraca uwagę i inspiruje badaczy różnych specjalności. Autor ten bowiem – z wykształcenia historyk sztuki – traktuje pojęcie sztuki w sposób bardzo szeroki, włączając w krąg swoich zainteresowań badawczych nie tylko ściśle ze swoją specjalnością zwi...

W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu

W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Publikacja jest efektem kolejnej konferencji specjalistów od dziejów ziem polskich w XIX i XX stuleciu zorganizowanej przez Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz toruńską Pracownię Dziejów Pomorza i Krajów Bałtyckich IH PAN i stanowi nawiązanie oraz kontynuację wy...

Kobiece dwudziestolecie 1918–1939

Kobiece dwudziestolecie 1918–1939

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.13 zł

Niniejsza publikacja – Kobiece dwudziestolecie 1918–1939 – mieści się we wciąż niedostatecznie obecnym, „praktycznym” nurcie studiów feministycznych i rekonstrukcji historii kobiet. Zbiór artykułów na tematy kobiece w głównej mierze jest przywracaniem znaczących postaci i działań kobiet, nie za...

Cyberprzestępczość w gospodarce

Cyberprzestępczość w gospodarce

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

Problematyka cyberprzestępczości stała się przedmiotem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, socjologii, psychologii, informatyki i wielu innych dziedzin. W naukach ekonomicznych przez długi czas była ona odnoszona głównie do kwestii bezpieczeństwa transakcji i ryzyka. Jednak z czasem także w...

Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu

Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Książka opowiada o uwodzicielskiej sile dźwięków zorganizowanych w muzykę i o tym, że bardzo często człowiek poddaje się takiemu uwodzeniu, zarówno w sytuacjach publicznych, jak i w życiu codziennym, przy wykonywaniu domowych czynności. Istotne jest to, że poszukiwanie doznań estetycznych i emo...

Od projektu do konserwacji. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów – woluminy, księgozbiory, biblioteki

Od projektu do konserwacji. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów – woluminy, księgozbiory, biblioteki

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.20 zł

Książka jest formą dokumentacji wystawy habilitacyjnej prezentującej efekty działalności badawczej i konserwatorskiej autorki (Galeria „Forum”, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 25 kwietnia–4 maja 2017 r.). Wystawa i katalog upubliczniły metodykę zastosowaną przez nią w zabytkoznawczej anal...

Crossing Borders: An Exploration of Educational Technology in the U.S. and Poland

Crossing Borders: An Exploration of Educational Technology in the U.S. and Poland

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

The monograph has an original, interesting and correct structure that includes a comparative analysis of selected aspects of traditional education in the context of historical and modern digital media education. The cognitively important results of empirical research on phenomena and processes...

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.60 zł

„Książka zawiera niezwykle staranną, wszechstronną i dogłębną analizę stosunkowo nowego i słabo znanego u nas nurtu w naukach o zarządzaniu określanego mianem Positive Organizational Scholarship [oraz] wyjątkowo udane połączenie wątków teoretycznych i empirycznych opartych na prowadzonych przez...

Strategie marek produktowych na rynku FMCG

Strategie marek produktowych na rynku FMCG

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.80 zł

Dr Katarzyna Liczmańska – jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe, zdobywała, pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze...

Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.60 zł

Praca dr Agaty B. Domachowskiej jest pierwszą monografią we współczesnej polskiej bałkanistyce, która w sposób gruntowny omawia działalność polityczną oraz ogólne społeczno-kulturalne przemiany Albańczyków żyjących na Bałkanach poza granicami Albanii. […] Największą zaletą tej pracy jest jej sy...

Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości

Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości

Autorzy: · · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.40 zł

Analizując literaturę dotyczącą procesów zarządzania w organizacjach, zauważamy, że zasady i warunki sprawnego funkcjonowania organizacji takich jak przedsiębiorstwa rodzinne należą do mało rozpoznanych w Polsce, a wiedza o ich zachowaniach jest rozproszona. Mimo iż kluczowe procesy zarządzania...

Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 41.60 zł

Książka dr Doroty Kamińskiej-Jones pomyślana została jako analiza wizerunków kobiet stworzonych w złożonej przestrzeni kontaktu indyjsko-brytyjskiego, jaki zachodził od początków wieku XVII do połowy XX w., ze szczególnym uwzględnieniem prac pochodzących z drugiej połowy XVIII w. i wieku...

Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego

Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

„Rzecz bowiem nie w tym – to główna teza tej monografii – żeby rozliczyć reżysera z jego praw i obowiązków wobec tekstu literackiego, tradycji i kultury, lecz aby znaleźć sposoby uważnej, naukowej analizy jego zabiegów na tekście i nie ulegając generalizacjom i pokusom łatwego osądu, dostrzec a...

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.40 zł

Recenzowany tom poświęcony jest urzeczywistnianiu konstytucyjnych zasad ustroju trzeciej władzy w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te ukształtowane w wyniku transformacji ustrojowej (w tym zakresie przebiegała ona wolniej w przeciwieństwie do przemian władzy ustawodawcze...

Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI

Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia. Księgi II–VI

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 46.40 zł

Tekst, wstęp, przekład i komentarz - Ireneusz Mikołajczyk, Natalia Rataj, Emilia Twarowska-Antczak, Krzysztof Antczak Dzieło Pliniusza Starszego Historia naturalis, liczące 37 ksiąg, nie doczekało się do tej pory pełnego przekładu na język polski. Rzecz zastanawiająca, ponieważ stanowi ono jedn...