Wydawnictwo - WUŁ

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki

Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.96 zł

-20%

Jest to książka z pogranicza geografii, hydrologii, hydrochemii i ochrony środowiska. Autor umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań fizycznogeograficznych zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występujących tam współcześnie procesów hydrologicznych. W

Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku

Pierwotne formy kontraktualizmu. Polityczny wymiar przymierza biblijnego w myśli i praktyce protestanckiej XVI i XVII wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.20 zł

-21%

Autorka publikacji precyzyjnie omawia zarówno filozoficzne, jak i teologiczne źródła nowożytnego konstytucjonalizmu. Wnikliwie analizuje wpływ biblijnego pojęcia przymierza na zachodnią myśl polityczną. Pokazuje, jak teologowie i duchowni protestanccy, zwłaszcza wywodzący się z angielskich purytanó

Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi

Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.59 zł

-22%

Przyczyn wypadków i kolizji drogowych jest wiele, jednak nie zawsze zdarzenia te są zupełnie przypadkowe. Można odnaleźć zależności, które wskażą, jak im zapobiegać, np. poprzez modernizację infrastruktury drogowej. Działania zmierzające do podnoszenia bezpieczeństwa na drogach są trudne i nie zaws

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.56 zł

-20%

Prezentowana publikacja dotyczy sposobu funkcjonowania w rzeczywistości gwarowej i pozagwarowej określonych konstrukcji leksykalno-słowotwórczych i ich wariantów. Autorka podejmuje próbę ustalenia czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych, tzn. określenia specyfiki relacji pomiędzy jednos

English Educational Policy. Contemporary Challenges in a Historical-Comparative Context

English Educational Policy. Contemporary Challenges in a Historical-Comparative Context

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.62 zł

-21%

The book concerns contemporary ideological discourses, preceded by a synthetic analysis of the roots of political changes in education in England. The author focusses on trends and stages of educational development from the tenth century to the post-war reform of the education system in England. Al

Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych

Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.71 zł

-21%

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ popularnie nazywane Wieżą Babel jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Kursy prowadzone w Studium przez polonistów oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy d

Moje poszukiwania absolutów

Moje poszukiwania absolutów

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.20 zł

-24%

Książka jest odpowiedzią na współczesny relatywizm i potrzebę znalezienia moralnych drogowskazów w zsekularyzowanym świecie. Tillich poszukuje stabilnego i zgodnego z etyką fundamentu dla moralnego życia. Proponuje obranie za absoluty wartości z różnych sfer życia, akceptowalnych zarówno dla osób r

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.49 zł

-22%

Kapitał własny to jedna z najważniejszych kategorii finansowych w przedsiębiorstwie, a jego wyodrębnianie jest normalną procedurą zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków rachunkowości. Jako kategoria ekonomiczna kapitał własny odzwierciedla wartość księgową przedsiębiorstwa oraz pozwala na ocenę

Władza a społeczeństwo? Od średniowiecza do II wojny światowej

Władza a społeczeństwo? Od średniowiecza do II wojny światowej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.19 zł

-23%

Głównym celem autora jest ukazanie ewolucji w relacjach władzy i społeczeństwa od upadku Rzymu do II wojny światowej. Od najdawniejszych czasów do dziś stosunki władzy ze społeczeństwem stanowią podstawowy element dziejów ludzkości. Dążenie do rządzenia, panowania nad innymi, wywodzi się z natury c

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Bazary. Kooperacja czy konkurencja?

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.51 zł

-22%

Książka dotyczy relacji między kupcami na targowiskach polskich i warunków, w jakich one przebiegają. Autor opisuje działania ekonomiczne kupców, ukierunkowane na sprzedaż i zysk oraz działania społeczne, czyli budowanie i zarządzanie relacjami z pozostałymi sprzedającymi na targowiskach, balansują

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.12 zł

-23%

Złożoność i zmienność mikro- i makrootoczenia to kluczowe czynniki, które coraz częściej wymuszają stosowanie innych niż typowe nośników informacji w komunikacji na rynku B2B. W praktyce gospodarczej zarówno produktowe, jak i systemowe certyfikaty w sposób wiarygodny stanowią o jakości oferty, a ta

Koszty transakcyjne w energetyce wodnej

Koszty transakcyjne w energetyce wodnej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.19 zł

-23%

Monografia poświęcona jest problematyce wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł w ujęciu ekonomii kosztów transakcyjnych. W publikacji opisano przebieg procesu administracyjno-inwestycyjnego dotyczącego małej elektrowni wodnej. Przedstawiono również wybrane kwestie prawne, środowiskowe, hydro

Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych. Teoria i praktyka

Biografistyka we współczesnych badaniach historiograficznych. Teoria i praktyka

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.61 zł

-22%

Publikacja zawiera rozważania nad teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami przydatnymi historykom podejmującym trud pisania biografii. Autorami tekstów są uczeni specjalizujący się w historii historiografii, metodologii historii, historii idei i dziejów najnowszych, wywodzący się z wielu krajowyc

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.59 zł

-22%

Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu „nowej wspólnotowości”, którą autorka próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć socjologicznych. Autorka akcentuje obserwowane współcześnie zjawisko przenikani

Na pomoc zesłańczej edukacji

Na pomoc zesłańczej edukacji

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.99 zł

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.96 zł

-20%

Czytelnik poznaje od kuchni ich wysiłki na rzecz dostarczenia szkołom z polskim językiem wykładowym programów nauczania oraz podręczników nasyconych odpowiednią treścią merytoryczną i ideowopolityczną.

Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej

Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.96 zł

-20%

Celem książki jest ukazanie, jakie działania podejmują współczesne przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany zachodzące w ich globalnym i krajowym otoczeniu.

Jurysprudencja 9. Status prawny i dynamika porządku prawnego

Jurysprudencja 9. Status prawny i dynamika porządku prawnego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.56 zł

-20%

Wszystkie główne idee tej książki były wielokrotnie wypróbowane w nauczaniu młodzieży prawniczej na roku pierwszym (wstęp do prawoznawstwa), trzecim (interpretacja prawa) i piątym studiów prawniczych (teoria i filozofia prawa).

Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie

Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.92 zł

-20%

Jak mówić pięknie? Co zrobić, by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić, by głos służył przez wiele lat? Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie ...

Stanisław Brzozowski. Nowoczesność

Stanisław Brzozowski. Nowoczesność

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.92 zł

-20%

Czytelnik znajdzie w tej książce zapis własnego, krytycznego czytania Brzozowskiego przez badacza, który zajmuje się tym autorem od lat.

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Celem niniejszego opracowania jest ocena oddziaływania prowadzonej działalności innowacyjnej na wyniki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące roli bibliotek, aranżacji ich przestrzeni, reorganizacji ich działalności oraz inicjatyw mających na celu promocję czytelnictwa i kształtowanie nawyków czytelniczych.

Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości

Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.96 zł

-20%

Autor z właściwą sobie skrupulatnością pokazuje świat osób uprawiających sport, nieustannie przezwyciężających własne bariery i ograniczenia, które podejmują walkę nie tylko z napotykanymi na ich drodze przeciwnikami, ale przede ...

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 2. Kultura

Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze. Tom 2. Kultura

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Zawartość niniejszego tomu może być pomocna w ustaleniu, czego człowiek poszukuje we śnie. Ukazuje również wyjątkową siłę snu jako środka pozwalającego ludzkiej jaźni wydostać się ze świata jawy, by penetrować obszary niedostępne.

The role and functions of controllers in organization management

The role and functions of controllers in organization management

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.36 zł

-18%

The main objective of this monograph is to determine on the basis of the survey the role of controllers in contemporary Polish companies.

Notatki z getta łódzkiego 1941-1944

Notatki z getta łódzkiego 1941-1944

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.44 zł

-22%

Książka została przygotowana na podstawie rękopisu w języku żydowskim przechowywanego w Archiwum ŻIH w Warszawie. Jego uzupełnieniem jest maszynopis reportażu z akcji deportacyjnej do ośrodka zagłady w Chełmie nad Nerem (tzw. szpery).

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Moda i styl życia. Tom 6

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

W publikacji można odnaleźć szerokie spektrum zagadnień dotyczących mody na: poszukiwania archeologiczne, dobroczynność, sport, sposoby leczenia, zegary i zegarki, fotografię (także pośmiertną), artystów-malarzy.

Film noir i kino braci Coen

Film noir i kino braci Coen

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.04 zł

-23%

Czytelnik otrzymuje do rąk pierwszą polską monografię, w której tak gruntownie podejmuje się tematykę filmu noir i próbę doprecyzowania tego pojęcia.

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.96 zł

-20%

Książka wypełnia lukę wydawniczą w zakresie badań dotyczących pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i jest rodzajem przewodnika pisanego z myślą o przyszłych i aktualnych pracownikach systemu pomocy społecznej.

Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku. Część 1: Studia i szkice. Część 2: Rozmowy

Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku. Część 1: Studia i szkice. Część 2: Rozmowy

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.96 zł

-20%

„Uznajemy romantyzm za jedną z początkowych faz nowoczesności, w której pojawiają się konstytutywne dla niej przeświadczenia o nieprzejrzystości świata, podmiotu i języka, podejmowane następnie w duchu rewizjonistycznym przez ...