Wydawnictwo - Scholar

Homo ethicus homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności

Homo ethicus homo moralis. Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.05 zł

-15%

Książka Wojciecha Misztala poświęcona jest krytycznemu omówieniu i analizie poglądów jednej z najważniejszych postaci polskiej humanistyki i nauk społecznych XX w., jaką bez wątpienia była Maria Ossowska. Twórczość pisarska tej intelektualistki, twórczyni podstaw naukowego badania zjawisk moralnych

Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka

Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.25 zł

-21%

Studia nad fenomenem miejskości w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym nieuchronnie prowadzą do pytań i postulatów, na które odpowiedzi należy szukać w dziedzinie polityki miejskiej. Stąd dwa zasadnicze wymiary proponowanego w książce ujęcia tematu: kwestia miejska i polityka rozwiązyw

Prawo i literatura. Szkice drugie

Prawo i literatura. Szkice drugie

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.05 zł

-15%

Niniejszy tom esejów stanowi kontynuację opublikowanego w 2015 r. zbioru Prawo i literatura. Szkice, poświęconego tematyce prawnej w literaturze polskiej XIX w. Tym razem przedmiotem analizy (…) stały się wybrane utwory literackie okresu międzywojennego. Podobnie jak w przypadku poprzedniego tomu s

Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej

Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.10 zł

-15%

Rada Unii Europejskiej to jeden z kluczowych organów decyzyjnych UE, a także złożona struktura społeczna. Autor przyjmuje perspektywę konstruktywistyczną i skupia się na aktorach uczestniczących w negocjacjach. Analizuje mechanizmy socjalizacji reprezentantów państw w organach Rady, mogące wpływać

Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans

Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.10 zł

-15%

Rozprawa jest dziełem ambitnym, oryginalnym na polskim rynku wydawniczym. (…) Praca uwzględnia zarówno kwestię demokratycznego wymiaru współpracy (podejmowanie decyzji), jak i jej wymiaru ekonomicznego (koszty transakcyjne). Największą wartość prezentowanych tu dociekań upatruję w próbie generaliza

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

Geografia ekonomiczna. Międzynarodowe struktury produkcji i wymiany

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.55 zł

-15%

Autorka omawia podstawy teoretyczne geografii ekonomicznej, wskazuje jej powiązania z innymi dyscyplinami, zwłaszcza ekonomią i stosunkami międzynarodowymi, charakteryzuje poszczególne sektory gospodarki oraz strukturę międzynarodowej wymiany gospodarczej, a także główne czynniki i procesy kształtu

Archiwum Kryminologii, tom XXXIX 2017

Archiwum Kryminologii, tom XXXIX 2017

Autorzy: · · · · · · · · · · · · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

W numerze [Contents\ Danuta Janicka: Hube – Makarewicz – Wolter. Trzy koncepcje karania na przestrzeni stu lat [Hube – Makarewicz – Wolter: Three Conceptions of Punishment in the Course of a Century\, doi 10.7420/AK2017A, s. 5–26; Zbigniew Lasocik: Kryminologia rynku pracy [Labour Market Crimin...

Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne

Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 33.00 zł

-20%

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian zachodzących w poszczególnych społeczeństwach, w tym również w Polsce, pytanie o to – czy i na il...

Capitalism and political power

Capitalism and political power

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.55 zł

-21%

"Capitalism and Political Power" presents the author’s research spanning economics, law and politics. Its central idea is that governments need two components to consolidate their position: legitimation and economic power. Legitimation is conferred by popular support, and economic power is base...

Czy głosowanie jest racjonalną decyzją?

Czy głosowanie jest racjonalną decyzją?

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.10 zł

-21%

Niemal wszystkie demokracje borykają się z problemem malejącego poziomu uczestnictwa wyborczego. Dlaczego jedni ludzie głosują, a inni nie? Znalezienie odpowiedzi na to pytanie stało się jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed badaczami nauk politycznych. Istnieje wiele podejść teoretyczny...

Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody

Rekreacja przygodowa w środowisku przyrody

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.75 zł

-20%

Kto i dlaczego podejmuje ryzykowną aktywność w świecie przyrody? Czy trzeba mieć odpowiedni temperament, zapotrzebowanie na stymulację, opracowane mechanizmy opanowywania stresu i zarządzania ryzykiem, czy tylko odpowiednią motywację i przygotowanie…. Na takie pytania można poszukiwać odpowiedz...

Etos rycerski

Etos rycerski

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.25 zł

-21%

Zdzisław Najder, pisarz, krytyk literacki, profesor literaturoznawstwa, publicysta oraz światowej sławy badacz twórczości Josepha Conrada, autor m.in. książek: Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 1–2 (Warszawa 1980), Joseph Conrad. A Chronicle (New York 1983), Z Polski do Polski poprzez PRL (Wars...

Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania

Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.26 zł

-20%

Tematem książki jest przede wszystkim człowiek w gospodarce i w społeczeństwie, a w mniejszym zakresie sama gospodarka. Tym różni się ona od większości prac z ekonomii, które koncentrują się zazwyczaj na mechanizmach i strukturach gospodarki, a zwłaszcza na sferze dla ekonomisty najważniejszej,...

O Bogu, który był

O Bogu, który był

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Religia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.40 zł

-20%

W trzech głównych częściach prezentowanej pracy Mieszko Ciesielski podejmuje ważne zagadnienia teologiczne związane z pozornie paradoksalnym łączeniem postawy ateistycznej i teistycznej, będącym jednocześnie propozycją alternatywy dla dominującej dychotomii wiary i niewiary w Boga. Najwięcej mi...

Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.30 zł

-20%

Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli określonych w obowiązujących przepisach warunków, od których uzależniona jest możliwość prowadzenia sprawy przed tym Trybunałem. Szczegółowej analizie poddano przesłanki...

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 16.50 zł

-20%

Działalność agroturystyczna podejmowana przez gospodarstwa rolne w Polsce nie była dotychczas przedmiotem zainteresowania socjologów w takim zakresie i z takiej perspektywy, jak zaprezentował to Grzegorz Foryś. Chociaż powstały liczne opracowania naukowe opisujące działalność agroturystyczną go...

Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych

Czynnik biologiczny w stosunkach międzynarodowych

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.25 zł

-21%

Wojna jest formą bioewolucyjnego dostosowania. Mobilizowała ludzi do współdziałania w konkurencji o ograniczone zasoby. Wytworzyła też państwo, które służy przełamywaniu barier rozwojowych. Anarchia międzynarodowa ma więc bioewolucyjne podstawy. Takież podstawy ma ludzki instynkt moralny. W nim...

Aktualność myśli Roberta Michelsa

Aktualność myśli Roberta Michelsa

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne · Psychologia · Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

-20%

Roberta Michelsa nie należy łączyć jedynie z politologią, albowiem ze wszystkich trzech ojców założycieli elityzmu (tzw. święta trójca elityzmu: Mosca, Pareto, Michels), to właśnie on przedstawił podejście najbardziej socjologiczne. Wiele miejsca w naukowej działalności Michelsa zajmuje wypraco...

Miasto Przestrzeń Tożsamość

Miasto Przestrzeń Tożsamość

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.89 zł

-21%

Problematykę książki wyznaczają relacje między trzema pojęciami i – co za tym idzie – koncepcjami teoretycznymi: tożsamością miasta, tożsamością mieszkańców oraz przestrzenią publiczną. W publikacji podjęto próbę uchwycenia elementów należących do specyficznych i dystynkcyjnych zasobów wiedzy,...

Organizacja Współpracy Islamskiej

Organizacja Współpracy Islamskiej

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.75 zł

-20%

Należy stwierdzić, że prezentowana książka to jedyna jak do tej pory praca tak gruntownie przedstawiająca jedną z najważniejszych organizacji świata muzułmańskiego – Organizację Współpracy Islamskiej. […] Monografia ta jest bezbłędna pod względem merytorycznym, a wszystkie wyciągnięte przez Aut...

Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności

Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.60 zł

-20%

Czy polska diaspora na Islandii przetrwa i stanie się trwałym elementem krajobrazu społecznego wyspy, czy będzie zjawiskiem efemerycznym? Jaki jest profil organizacji polonijnych na Islandii? Jak globalizacja, transnarodowość współczesnych migracji i rozwój technik telekomunikacyjnych wpływają...

Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.30 zł

-20%

O przemianach polityki państwa w obszarze bezrobocia zwykło mówić się abstrakcyjnie i bezosobowo, analizując przepisy, statystyki i struktury organizacyjne. Autorka proponuje czytelnikom inne spojrzenie. Inspirując się badaniami street-level bureaucracy oraz francuską myślą krytyczną, patrzy na...

Region jako kontekst zachowań politycznych

Region jako kontekst zachowań politycznych

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja · Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 34.44 zł

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.85 zł

-20%

Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Kompozycja całości książki, zawierającej trzy części, jest dobrze zaproj...

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Autorzy: · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 43.45 zł

-20%

Contents IN MEMORIAM Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18; GENERAL ARTICLES Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36; Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua...

The Case Of Crimea’s Annexation Under International Law

The Case Of Crimea’s Annexation Under International Law

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.50 zł

-55%

This book addresses issues connected with Russia’s 2014 annexation of Crimea that are both of key current relevance and crucial from the point of view of both international law and international relations. It not only offers a comprehensive elaboration of the subject, but also presents it from...

Wielkie wydarzenia a rozwój

Wielkie wydarzenia a rozwój

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Inne · Publicystyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.05 zł

-58%

Prezentowana książka jest wynikiem ze wszech miar interesującego, oryginalnego, solidnie przygotowanego i obiecującego przedsięwzięcia naukowego. Dokonano w niej wiarygodnego zdiagnozowania analizowanej rzeczywistości w zakresie oceny wielowymiarowych efektów organizowania wielkich wydarzeń (ig...

Eksperiencje nagości

Eksperiencje nagości

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.26 zł

-55%

Nagość jest czymś, co się zauważa, co przykuwa uwagę, przynajmniej osób doświadczających jako normy ubrania. Ale czy na pewno wiemy jak ludzie doświadczają nagości własnej? Jak doświadczają nagości innych? Czego szukają w nagości innego i jak znają własną nagość? Tylko na pierwszy rzut oka odpo...