Wydawnictwo - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Hipersprężystość i jej modyfikacje. Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość

Hipersprężystość i jej modyfikacje. Zarys teorii, pseudo-hipersprężystość i quasi liniowa lepko-sprężystość

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.56 zł

Przedmiotem VII tomu cyklu wydawniczego Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności jest hipersprężystość i jej modyfikacje. W trzech pierwszych rozdziałach zamieszczamy zarys podstawowych pojęć mechaniki ośrodków ciągłych i hipersprężystości. Wyprowadzamy relac

Podstawy dynamiki atmosfery

Podstawy dynamiki atmosfery

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.62 zł

Podręcznik adresowany jest do studentów studiów I i II stopnia kierunków leżących w dyscyplinach inżynierii środowiska i nauk o Ziemi i środowisku, doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, zajmujących się meteorologią ogólną, stosowaną i dynamiczną, oceanografią fizyczną, fizy

Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Branżowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 30.51 zł

Obróbka skrawaniem zajmuje i w dającej się przewidzieć przyszłości będzie zajmować pozycję dominującą wśród klasycznych metod kształtowania. Wynika to z dokładności obróbki, nieosiągalnej innymi metodami oraz elastyczności - od kilku lat, zwłaszcza w przemyśle lotniczym, obserwuje się tendencję do

Co dalej z zarządzaniem?

Co dalej z zarządzaniem?

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.14 zł

W ślad za zastosowaniami tzw. inteligentnych technologii w przemyśle pojawiają się nowe koncepcje w zarządzaniu publicznym i logistyce społecznej. Można do nich zaliczyć inteligentne miasta (Smart City), inteligentną opiekę zdrowotną (Smart Healthcare), inteligentne budynki (Smart Building), in...

E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych

E-kultura. Model i analiza kultury organizacji wirtualnych

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.54 zł

W książce został podjęty problem konceptualizacji e-kultury i jej związków z wirtualnością. Tematyka badawcza wydaje się zasadna ze względu na nowość zagadnienia i możliwość eksploracji naukowej niedostatecznie zbadanych dotąd wątków. E-kultura stanowi istotne zagadnienie powiązane ze zmianą pa...

Wpływ niepływowych efektów obciążeniowych na współrzędne punktów i realizację układu odniesienia w regionalnej sieci GPS

Wpływ niepływowych efektów obciążeniowych na współrzędne punktów i realizację układu odniesienia w regionalnej sieci GPS

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.75 zł

Efekty obciążeniowe wywołane niepływowym naciskiem atmosfery, oceanów i wody kontynentalnej na powierzchnię Ziemi powodują jej deformację. Przemieszczenia punktów z powodu tych efektów zwykle nie są uwzględniane podczas opracowania obserwacji GPS (ang. Global Positioning System). Celem pracy by...

Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów

Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.35 zł

Szansą rozwoju obszarów wiejskich jest wzrost zainteresowania nimi jako miejscem zamieszkania i odpoczynku. Rozwiązania projektu scalenia gruntów powinny stwarzać warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej. Rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich może przyspieszać kor...

Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 26.33 zł

Monografia ma na celu przybliżenie zagadnienia ergonomicznego projektowania środków transportu miejskiego, który powinien zapewnić komfort podróżowania i mieć cechy transportu „przyjaznego” użytkownikowi. Powinno to pomóc w rozwiązaniu jednego z najistotniejszych problemów współczesnej polityki...

Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

Formy wspornikowe w architekturze domów indywidualnych

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 37.40 zł

Formy wspornikowe umożliwiają bardziej urozmaicone kształtowanie architektoniczne indywidualnych domów mieszkalnych. Ułatwiają też wprowadzenie różnorodnych kompozycji materiałowych. W poszukiwaniu odpowiedniej formy obiektów pojawił się kierunek polegający na projektowaniu budynków w wyraźnej...

Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.15 zł

Monografia jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektrycznych studiujących na specjalnościach związanych z elektroenergetyką oraz inżynierów i techników zajmujących się sieciami dystrybucyjnymi. W opracowaniu omówiono wymagania stawiane sieciom terenowym, układy elektroenergetyczne tych si...

System finansowy

System finansowy

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.55 zł

W pracy przedstawiono podstawy funkcjonowania systemu finansowego, a jej treść została dobrana odpowiednio do potrzeb dydaktycznych niezbędnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Punktem wyjścia wykładu jest pojęcie pieniądza i pełnione przez niego funkcje....

Sustainable Management — Marketing Perspective. Essence, Determinants and Manifestations

Sustainable Management — Marketing Perspective. Essence, Determinants and Manifestations

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.95 zł

The reviewed work, according to its author, aims to „start a discussion on the innovative approach to management, which will lead to the reorientation of management activities so that they take into account the concept of sustainability as a new management imperative”. (…) The author recognizes...

Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych

Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.20 zł

W monografii omówiono metody i narzędzia modelowania i oceny funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego i rzeczno-morskiego oraz wybrane aspekty efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania śródlądowego transportu wodnego. Następnie zaprezentowano model oceny funkcjonowania floty jednostek...

Proces usuwania rozproszonych zanieczyszczeń ciekłych z paliw i wody Z wykorzystaniem wysokosprawnych włókninowych struktur koalescencyjnych

Proces usuwania rozproszonych zanieczyszczeń ciekłych z paliw i wody Z wykorzystaniem wysokosprawnych włókninowych struktur koalescencyjnych

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.75 zł

Przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w pracy, jest proces rozdzielania zdyspergowanych układów dwufazowych typu olej w wodzie (O/W) i woda w oleju (W/O) realizowany z wykorzystaniem wysokosprawnych struktur koalescencyjnych. Szczególny nacisk położono na usuwanie zemulgowanej wody z...

Różne oblicza informacji

Różne oblicza informacji

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.15 zł

II tom serii wydawniczej „Informatyka a filozofia” W monografii zaprezentowano wyniki interdyscyplinarnych badań nad pojęciem informacji. Podjęto w niej następujące kwestie: różne znaczenie terminu „informacja”, rozróżnianie między informacją opisową i słowną, możliwość redukcji informacji do d...

Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza z uwzględnieniem przeszkód terenowych

Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza z uwzględnieniem przeszkód terenowych

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.75 zł

Celem pracy było opracowanie parametrycznego modelu rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza o nazwie HGDM, który uwzględnia występowanie przeszkód terenowych, zrealizowanie jego implementacji komputerowej oraz przeprowadzenie oceny jakości modelu. Jest to pierwszy tego...

Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Elementy podatne. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie zębate

Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Elementy podatne. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie zębate

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.92 zł

Celem autora prezentowanego zbioru zadań jest wskazanie studentom możliwości zastosowania w praktyce zasad i procedur prowadzenia podstawowych obliczeń inżynierskich wspomagających projektowanie urządzeń mechanicznych oraz typowych modeli obliczeniowych, charakterystycznych dla wybranych zespoł...

Laboratorium spalania

Laboratorium spalania

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.97 zł

Skrypt zawiera treści będące przedmiotem nauczania w ramach Laboratorium Spalania prowadzonego na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Książka zawiera się z 7 rozdziałów, z których każdy dotyczy odrębnego ćwiczenia realizowanego przez studentów podczas zajęć. Zak...

Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro

Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.94 zł

Celami opracowania jest, obok prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, wytyczenie ich dalszych kierunków na najbliższe lata. Wymagało to określenia istotnych obszarów wpływających na tworzenie innowacji w podmiotach pr...

Metrologia przepływów

Metrologia przepływów

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.93 zł

W książce zwrócono uwagę na najważniejsze właściwości przepływomierzy, ich zalety, ale też zasadnicze ograniczenia poszczególnych rozwiązań, aby ułatwić optymalny z metrologicznego, energetycznego i ekonomicznego punktu widzenia dobór urządzenia. Nie ograniczano się jednak tylko do praktycznych...

Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej. Statyczny model prostokątnej płyty typu sandwich

Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej. Statyczny model prostokątnej płyty typu sandwich

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.77 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych uczelni politechnicznych. Opracowanie zawiera wykład teorii płyty sandwiczowej z laminowanymi warstwami zewnętrznymi i ortotropową warstwą środkową w ujęciu praktycznym. Celem tego ujęcia jest ułatwienie czytelnikowi –...

Basics of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines

Basics of Electrical Engineering, Electrotechnics, Electronics and Electric Machines

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.50 zł

This book is especially dedicated as the fundamental background knowledge, to the students of Hybrid and Electrical Vehicles, Engineering, provided by Warsaw University of Technology. Anyway, it seems, it could be also useful for other students of Mechanical and Electrical Engineering Faculties...

SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji

SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.95 zł

W podręczniku przedstawiono podstawową wiedzę wraz z przykładami zastosowania, niezbędną do statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi, w których jakość jest sprawą priorytetową. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące systemów zarządzania jakością opartych na normach ISO 9001 oraz e...

Makro- i nanoemulsje proste i wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska

Makro- i nanoemulsje proste i wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.94 zł

Monografia obejmuje zagadnienia dotyczące nowych i klasycznych struktur ciekłych układów rozproszonych (zdyspergowanych), w odniesieniu do potrzeb współczesnych technologii. Oprócz klasycznych emulsji prostych, nazywanych makroemulsjami, obiektami badań i ważnych zastosowań stają się inne układ...

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.35 zł

Polska obecnie realizuje ambitny program przebudowy sieci drogowej, który zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej powinien uwzględniać wysoki poziom technologiczny budowy dróg z zachowaniem norm ochrony środowiska. W opracowaniu przedstawiono perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowy...

Niezawodność i bezpieczeństwo

Niezawodność i bezpieczeństwo

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.94 zł

Książka jest adresowana do studentów uczelni technicznych, w tym przede wszystkim wydziałów mechanicznych. Przedstawiono w niej podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności: modelowanie i analizę niezawodności obiektów technicznych i człowieka, modelowanie strat i zagrożeń, m...

Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

Doskonalenie metod zarządzania produkcją w wybranych przedsiębiorstwach sektora MŚP

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.94 zł

Kluczową rolę w gospodarce narodowej odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Znaczący udział takich firm w produkcie krajowym stawia przed nimi poważne zadania związane z konkurencyjnością i innowacyjnością. Monografia porusza ważne problemy związane z efektywnością i produktywn...

Miniaturowe silniki turboodrzutowe

Miniaturowe silniki turboodrzutowe

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.54 zł

W monografii opisano najważniejsze parametry charakteryzujące działanie różnych typów lotniczych silników turbinowych. Przeprowadzono dyskusję nad tendencjami i kierunkami rozwojowymi silników lotniczych, zwracając szczególną uwagę na kwestię miniaturyzacji silników turboodrzutowych. Wnikliwej...

Theoretical Mechanics for Engineers. Lectures

Theoretical Mechanics for Engineers. Lectures

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.11 zł

This book is a written aid to the lectures on Theoretical Mechanics, being given to the international students of Mechanical Engineering at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering of the Warsaw University of Technology. The main objective of the book is to provide the u...

Wykłady z mechaniki ogólnej

Wykłady z mechaniki ogólnej

Autorzy:

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.11 zł

Podręcznik obejmuje materiał przedmiotu Mechanika ogólna prowadzonego w ramach studiów akademickich I stopnia na wydziałach mechanicznych politechnik. Może być wykorzystywany także przez studentów innych wydziałów, na których mechanika - również w węższym zakresie - należy do przedmiotów obowią...