Regulamin

Regulamin serwisu bookto.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu bookto.pl.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.bookto.pl
3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez bookto.pl.
4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.bookto.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
6. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników.

§ 2. Definicje

Administrator - podmiotu zarządzający i prowadzący Serwis: AGUILA Patryk Kobierski, ul. Oświęcimska 90, 32-500 Chrzanów, NIP: 6782655734.
Book to! - usługa polegająca na informowaniu Użytkownika drogą mailową o zmianie ceny wybranej przez Użytkownika publikacji elektronicznej.
Konto Użytkownika – utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą(login) konto, obejmujące dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z wybranych usług oferowanych przez Serwis.
Partner - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), który współpracuje z Serwisem w zakresie umieszczania informacji o publikacjach elektronicznych, innych oferowanych przez siebie usługach na stronach Serwisu.
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika, które służą do dostosowania oferty Serwisu i wyszukania najbardziej interesujących promocji.
Publikacja elektroniczna – e-booki, audiobooki, prasa w formie elektronicznej
Regulamin – niniejszy dokument;
Serwis – platforma internetowa www.bookto.pl, służąca w szczególności prezentacji, porównywaniu Towarów Partnerów współpracujących z Serwisem.
Umowa - umowa o świadczenie Usług/Funkcjonalności zawierana podczas Rejestracji przez Użytkownika z Administratorem;
Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Serwis Użytkownikom w szczególności informowanie o cenach publikacji elektronicznych oraz ofercie handlowej Partnerów.
Użytkownik – osoba (fizyczna, prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu.
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który posiada Konto Użytkownika w Serwisie.
§ 3. Zasady korzystania z serwisu
3.1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zdobycie informacji o cenach publikacji elektronicznych oferowanych przez Partnerów Serwisu w ramach usługi porównywania cen oraz udostępnienie danych na temat ich oferty handlowej.
3.2. Informacje dotyczące cen publikacji elektronicznych oraz oferty handlowej Partnerów zamieszczone w Serwisie pochodzą od Partnerów. Serwis dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane przez Partnerów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z opisem, ceną, dostępnością publikacji elektronicznej, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem, którego oferta dotyczy.
3.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru prezentowanym w Serwisie w ramach usługi porównywarki cen a prezentowanym na stronie internetowej Partnera, wiążący dla Użytkownika i Partnera jest opis i cena publikacji elektronicznej prezentowanej na stronie internetowej Partnera.
3.4. Prezentowana oferta publikacji elektronicznych nie jest ofertą handlową i w Serwisie nie ma możliwości dokonywania zakupu.
3.5. Transakcja kupna publikacji elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem odbywa się na stronach sklepu Partnera na warunkach określonych przez Partnera w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis nie odpowiada za przebieg transakcji.
§ 4. Techniczne warunki korzystania z serwisu
4.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także “cookies”.
§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika
5. 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bookto.pl ma charakter nieodpłatny.
5.2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu bądź logujący się do niego, akceptuje aktualny Regulamin oraz zobowiązuję się przestrzegać przepisy prawa.
5.3. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.
5.4. Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez formularz rejestracyjny, w którym Użytkownik musi podać dane takie jak: login, hasło, adres e-mail, a także zaakceptować aktualny Regulamin oraz Politykę Prywatności.
5.4. Założenie Konta jest nieodpłatne.
5.5. Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem serwisu facebook.com.
5.6. W ramach Serwisu bookto.pl Użytkownik będzie miał możliwość m. in.:
a) uzyskać informację o publikacjach elektronicznych,
b) porównać ceny publikacji elektronicznych oferowanych przez Partnerów,
c) uzyskać informację na temat oferty handlowej Partnerów,
d) skorzystać z usługi Book to,
e) zamieszczać komentarze, recenzje dotyczące publikacji elektronicznych, opinii innych Użytkowników, oferty Partnerów, innych aktywności Serwisu,
e) przejść na strony Partnerów, których oferta handlowa jest prezentowana w Serwisie,
f) posiadania Konta Użytkownika uprawniającego do korzystania z dodatkowych usług Serwisu,
g) otrzymywać newsletter z ofertą handlową Serwisu,
h) brać udział w konkursach organizowanych przez Serwis,
i) inne.
5.7. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów beż uprzedniej zgody Serwisu bądź Partnera.
5.8. Użytkownik nie może publikować treści obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich. W szczególności zakazane jest umieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.
§ 6. Prawa i obowiązki Serwisu i Administratora Serwisu
6.1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6.2. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
6.3. Administrator ma prawo dokonania zmian w Regulaminie, bądź w całym serwisie bez powiadamiania Użytkownika o wprowadzanych zmianach.
6.4. Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu lub działań na niekorzyść Serwisu.
6.5. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które w jego mniemaniu są obelżywe i naruszają dobre imię innych Użytkowników, osób trzecich czy Partnerów Serwisu.
6.6. Serwis w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące publikacji elektronicznych i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania różnic cenowych pomiędzy prezentowana ceną publikacji elektronicznej na stronach Serwisu a stroną Partnera.
6.8. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania oferty Partnera w przypadku podawania niezgodnych z prawdą danych, świadomego działania na szkodę Użytkowników Serwisu.
6.9. Serwis, po uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze działań Uczestnika lub Partnera jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań.
6.10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami aktualnego Regulaminu.
6.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w Internecie. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.
6.12. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.
6.13. Przeglądanie Serwisu oraz części jego zawartości może być udostępnione dla każdego Użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
§ 7. Ochrona danych osobowych
7.1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz Danych udostępnionych w utworzonym profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego odbywa się za Zgodą Użytkownika. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.
§ 8. Procedura reklamacji
8.1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu z wyłącznej winy Administratora. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora:
8.2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego;
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
e) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
8.3. Reklamacja może być złożona w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Administratora. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
8.4. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika Zarejestrowanego na adres podany przez niego w reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 14 (czternaście) dni robocze w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
§ 9. Przepisy końcowe
9.1. Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować Umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów z uwagi na charakter Konta Użytkownika.
9.2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
9.3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Krakowie.
9.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.