Kategoria - Edukacja

Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku

Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.00 zł

„Książka Mnemozyne i córki jest pierwszą syntetyczną i przekrojową, cenną próbą spojrzenia na literaturę polskiego oświecenia stanisławowskiego poprzez kategorie badawcze proponowane w nurcie humanistyki skupionej na zagadnieniach pamięci. […] Opracowanie przez Profesor Teresę Kostkiewiczową obrazó

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.86 zł

-21%

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieost

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: edu-Libri

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 35.22 zł

-31%

Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad możliwościami dalszego rozwoju na szczeblu regionalnym i niższym lokalnym. Celem, jaki postawiły sobie Autorki opracowania, było dokonanie wszechstronnej analizy warunków finansowych, które mogą sprzyjać lub osłabiać rozwój na poziomie samorządów terytorialn

Dekada członkostwa w Unii Europejskiej

Dekada członkostwa w Unii Europejskiej

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.47 zł

-25%

Książka ma niezwykłą wartość poznawczą. (…) Rzadko zdarzają się publikacje o tak przekrojowym charakterze, które jednocześnie zachowują spójność merytoryczną i zachęcają do lektury całości, a nie tylko wybranych fragmentów dzieła. Być może najciekawszym wnioskiem z lektury jest, podkreślana przez n

Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich

Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.34 zł

-26%

Autorka podjęła próbę zbadania jaki wpływ wywierają więzi społeczne na politykę krajów arabskich oraz jakie jest ich znaczenie dla kultury politycznej. W tym celu przez pryzmat więzi społecznych – rodzinnych, plemiennych, terytorialnych, patronalno-klientalnych, religijnych, etnicznych, obywatelski

Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka

Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.83 zł

-14%

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku świat nie radził sobie z reagowaniem na masowe naruszenia praw człowieka. Bierna lub nieudolna postawa państw i instytucji międzynarodowych wobec zbrodni w b. Jugosławii, Rwandzie czy Somalii stanowiły motywację do zmiany myślenia o istocie ochrony praw człowie

Lepsze światy medyczne?

Lepsze światy medyczne?

Autorzy:

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.90 zł

-14%

Monografia autorstwa Izabelli Main zawiera bogate przypadki etnograficzne dotyczące doświadczeń Polek, które zamieszkały w Barcelonie, Berlinie oraz Londynie po akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ich kontaktów ze służbą zdrowia na emigracji. Szczególnie fascynujące są rozważania o

Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa

Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.77 zł

-26%

Nowatorski charakter pracy wynika z faktu zaprezentowania nie tylko genezy i istoty aktywności ONZ, ale przede wszystkim wskazania i oceny efektów praktycznych działań organizacji na przełomie lat, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych kryzysów uchodźczych. W niniejszej pracy poszukiwane są odp

Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.08 zł

-26%

Głównym celem pracy jest zatem ukazanie istoty i przejawów bezpieczeństwa energetycznego, określenie całokształtu jego celów, zarówno ogólnych jak i szczegółowych oraz sposobów, metod postępowania, instrumentów i narzędzi osiągania założonych celów. (...) W swoich rozważaniach autor, odnosząc się d

O języku dla Anny Wierzbickiej

O języku dla Anny Wierzbickiej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.18 zł

W 2018 roku Profesor Anna Wierzbicka ukończyła 80 lat. Grono przyjaciół, kolegów i uczniów (również „przyszywanych”) pragnie z tej okazji wyrazić swój szacunek i podziw, dedykując Jej zbiorek artykułów. Jego tytuł (i okładka) nawiązuje do jednej z pierwszych książek Jubilatki, pomieszczone w nim ar

Reprezentowanie interesów grupowych w Polsce

Reprezentowanie interesów grupowych w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.77 zł

-26%

Przedmiotem niniejszej pracy jest funkcjonowanie różnych sposobów i form reprezentowania interesów oraz możliwości ich wykorzystania przez poszczególnych reprezentantów interesów grupowych. Zorganizowane interesy grupowe stanowią obok partii politycznych podstawową instytucję polityczną będącą siłą

Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych

Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.59 zł

-26%

Publikacja jest autorską próbą weryfikacji teoretycznej koncepcji roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych jako potęgi normatywnej. Przybliżenie specyfiki oraz głównych cech potęgi normatywnej zostało dokonane w odniesieniu do pojawiających się kryzysów politycznych, jakimi są umiędzyna

Między kreatywnością a próżnowaniem

Między kreatywnością a próżnowaniem

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.24 zł

-26%

Rozprawę napisał politolog o wyraźnym zacięciu teoretycznym, wyczulony na metodologiczne subtelności analizy, toteż nie przypadkiem uczynił przedmiotem nie tylko i nie tyle nawet samą w sobie dychotomię ‘kreatywność – próżnowanie’, ile jej polityczny kontekst, to znaczy: polityczne uwikłanie, uwaru

Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii

Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 21.13 zł

-25%

Autorzy poszczególnych opracowań to w większości badacze, którzy są jednocześnie logopedami praktykami. Reprezentują różne polskie ośrodki naukowe, w których kształci się logopedów. Na podstawie przedstawionych przez nich wybranych metod i narzędzi diagnostycznych możemy zapoznać się ze współczesny

Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce

Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.81 zł

-26%

Celem prezentowanej monografii jest identyfikacja przeszkód związanych z kształtowaniem się podmiotowości samorządu lokalnego w Polsce. Wiąże się to z problemem ustalenia znaczenia lokalnego potencjału społecznego, a także z oceną jakości funkcjonowania wspólnot terytorialnych we współczesnej Polsc

Modernizacja administracji

Modernizacja administracji

Autorzy:

Wydawnictwo: Elipsa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.77 zł

-26%

Publikacja stanowi całościową analizę głównych kierunków współczesnych polityk administracyjnych w Polsce, ukazywanych na tle doświadczeń zebranych w reformowaniu administracji po 1989 r., programów modernizacyjnych na najbliższe lata oraz tendencji występujących w tej dziedzinie w państwach europe

Fontes

Fontes

Autorzy:

Wydawnictwo: Avalon

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.89 zł

-15%

Kolejny tom serii Mistrzowie Historiografii przybliża publikacje prof. Bożenny Wyrozumskiej, cenionej specjalistki w zakresie paleografii oraz wydawczyni źródeł historycznych.

Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej

Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej

Autorzy: · · · · · · · · · · · · ·

Wydawnictwo: Scholar

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.58 zł

-14%

W kulturze współczesnej, w kulturze później nowoczesności, jesteśmy świadkami i uczestnikami przełomu w obszarze pamięci społecznej. I tak, wciąż mamy do czynienia z upamiętnieniami charakterystycznymi dla przednowoczesności i nowoczesności, czego wyrazem jest ciągłe wykorzystywanie symboliki relig

Zdrowie i seks seniorów

Zdrowie i seks seniorów

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.37 zł

-20%

W sytuacjach granicznych, np. w stanie miłosnego uniesienia czy podczas trudnej wspinaczki górskiej, najpełniej doświadcza się jedności tego, co powszechnie, choć błędnie, dzieli się na odrębne byty: ciało i duszę. Wówczas bowiem dwie sfery naszego ja zbliżają się do siebie i tworzą harmonijny zwią

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 84.00 zł

Monografia […] porusza bardzo ważny problem naukowy dotyczący rozwoju rzeźby Polski Niżowej od późnego glacjału do czasów współczesnych. Szczególnymi walorami tej pracy są: kompleksowość ujęcia problemu, co było możliwe poprzez szczegółowe badania terenowe i laboratoryjne na licznych dobrze dobrany

Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013

Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2009–2013

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 22.00 zł

Relacje łączące Waszyngton z poszczególnymi stolicami państw członkowskich Unii Europejskiej zależą w dużej mierze od strategii polityki zagranicznej przyjętej przez daną administrację amerykańską. W badaniu jakości owych relacji na pierwszy plan wysuwa się ich polityczny charakter, w sposób natura

Władysław Herman i dwór jego

Władysław Herman i dwór jego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.17 zł

-20%

Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Młody Zygmunt Krasiński tworzył opowieści osadzone w scenerii pełnej grobów, sztyletów, czar z trucizną i szubienic, gdzie trup ściele się gęsto, bezustannie słychać tętent koni i wojenny zgiełk, a śmierć spotyka niemal każdego, zarówno zbrodniarzy,

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.00 zł

Nikonion, usytuowane w północno-zachodniej części Morza Czarnego, znajdowało się w pobliżu Olbii, największego ośrodka greckiego w regionie, oraz Tyras, kolonii założonej w tym samym lub nieco późniejszym czasie co Nikonion. Miasto to ulegało takim samym wpływom i przemianom jak pozostałe ośrodki w

Zbiór zadań z algebry liniowej część I

Zbiór zadań z algebry liniowej część I

Autorzy: ·

Wydawnictwo: BEL studio

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 7.82 zł

Niniejszy zbiór zadań zawiera tematy kolokwiów i egzaminów z algebry I oraz wybrane zadania z wydanego przez Oficynę Wydawniczą SGH podręcznika pt. „Algebra liniowa” autorstwa dr. Jacka Kłopotowskiego. Zadania zgrupowane są w trzech rozdziałach. Rozdział I zawiera zadania ilustrujące podstawowe wła

Historia – klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna

Historia – klimat – przyroda. Perspektywa antropocentryczna

Autorzy: ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 24.00 zł

Perspektywa antropocentryczna i postantropocentryczna w historycznych badaniach środowiska przyrodniczego. Wprowadzenie do lektury / 7 Wojciech Piasek Przyroda w historiografii – modele i kulturowe konteksty interpretacji / 11 Klimat Waldemar Chorążyczewski Klimat jako przedmiot refleksji

Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych

Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.00 zł

Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich jest pierwszą tego typu publikacją, zawierającą możliwie kompletny rejestr wyrażeń i konstrukcji opartych na powtarzaniu elementu leksykalnego. Rejestrowane są tutaj trzy typy powtórzeń. Pierwsze dwa to jednostki języka polskiego - repetycje zleksykalizowan

Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości

Polskie muzułmanki. W poszukiwaniu tożsamości

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.74 zł

-20%

Niniejsza monografia jest prezentacją zainteresowań autorki z zakresu socjologii kultury i religii, a także nauk o islamie. Stanowi podsumowanie kilkuletnich badań empirycznych wzbogaconych obserwacjami z podróży i pobytów w krajach muzułmańskich i arabskich. Autorka przedstawia wyniki badań pro

Mściwy karzeł i inne opowieści. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku

Mściwy karzeł i inne opowieści. Powieść historyczna z dziejów narodowych XI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.17 zł

-20%

Opracowanie edytorskie – Bartłomiej Kuczkowski Na kartach opowieści Zygmunta Krasińskiego spotkamy wyrazistych bohaterów (m.in. Williama Wallasa, Joannę d’Arc, hrabiego Wallensteina, karła Gondę, Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”), wartką narrację, wątki pełne grozy i fantastyki, co

Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3

Słownik polskiej bajki ludowej, t. 1–3

Autorzy:

Wydawnictwo: UMK

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 95.77 zł

-20%

Trzy tomy w jednym pliku.