Kategoria - Inne

Kronika polska

Kronika polska

Autorzy:

Wydawnictwo: NetPress Digital

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich. Kronika historii Polski, spisana po łacinie w latach 1112–1116. Kronika opisuje dzieje Piastów. Składa się z trzech ksiąg. Część pierwsza nawiązuje do czasów: od legendarnych początk...

Regulament pensyi i szkól płci żeńskiey

Regulament pensyi i szkól płci żeńskiey

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Klasyka Virtualo zawiera lektury szkolne, klasykę literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów. Seria zawiera utwory najbardziej zna...

Zwycięstwo książki

Zwycięstwo książki

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Klasyka Virtualo zawiera lektury szkolne, klasykę literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów. Seria zawiera utwory najbardziej zna...

Skarbonka umysłowa dla grzecznych dzieci

Skarbonka umysłowa dla grzecznych dzieci

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Klasyka Virtualo zawiera lektury szkolne, klasykę literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów. Seria zawiera utwory najbardziej zna...

Protagoras z Abdery – sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania

Protagoras z Abdery – sofista i wychowawca. Studium z historii filozofii wychowania

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Testimonia, fragmenty i interpretacje tyczące biografii Protagorasa oraz te, które odnoszą się do jego myśli (w tym łącznie 60 fragmentów w przekładzie własnym, z czego 59 po raz pierwszy w przekładzie na język polski).

Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu

Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Zarządzanie we współczesnej gospodarce. Polityka wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności firm w Unii Europejskiej. Międzynarodowa działalność menedżerów polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce ...

Baśnie. Psalmodie. Maria Komornicka

Baśnie. Psalmodie. Maria Komornicka

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Celem niniejszej pracy nie jest powtarzanie czy wtórne przetwarzanie już powiedzianych rzeczy, ale zwrócenie uwagi na te aspekty Baśni. Psalmodii, które jeszcze nie zostały dokładnie opisane.

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii

Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Porusza zagadnienie wpływu struktur niekwantyfikowalnych na sferę polityki, stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia w byłej Jugosławii z perspektywy motywacji zachowań wielkich zbiorowości.

Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa

Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Metody mierzenia efektów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach. Zarządzanie ryzykiem jako czynnik kreowania wartości przedsiębiorstwa. Zabezpieczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Opracowanie prezentuje całościowe ujęcie problematyki zarządzania metropolitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji governance jako nowego podejścia do analizowania tych procesów.

Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa, Tallin na początku XXI wieku

Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa, Tallin na początku XXI wieku

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Segregacja społeczna w miastach postsocjalistycznych. Ewolucja oraz poziom zróżnico-wań społeczno-przestrzennego w Bukareszcie, Tallinie i Warszawie na początku XXI wieku.

Przeludnienie więzień w Polsce – przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania

Przeludnienie więzień w Polsce – przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Celem opracowania jest zdiagnozowanie przeludnienia więziennego w latach 2000–2010 w Polsce.

Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879‒1913. Materiały źródłowe

Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879‒1913. Materiały źródłowe

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Książka zawiera szczegółowe dane statystyczne obrazujące rozwój produkcji przemysłowej Królestwa Polskiego w latach 1879–1914. Okres ten charakteryzował się dużym przyspieszeniem procesu industrializacji w Królestwie Polskim, którego głównym czynnikiem była zmiana polityki celnej państwa rosyj...

The Way of Jesus

The Way of Jesus

Autorzy:

Wydawnictwo: ???

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Find out what was said by a man, who in 50 AD became a follower of Jesus and then collected and wrote down the accounts of eyewitnesses of Jesus’ life, death and resurrection. His narrative – known today as the Gospel of Luke, a part of the Bible – has changed the lives of millions. It can also...

The Most Important Thing in Life

The Most Important Thing in Life

Autorzy:

Wydawnictwo: Logos Media

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Every one of us has a lot of things on our mind. Urgent tasks and important responsibilities practically never end. We lack time for rest, for reflecting on life, and even for sickness. And yet, one event – for example, a physician’s dreadful diagnosis – can turn our present value system comple...

Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku

Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Książka zawiera interpretacje literackich przedstawień muzyki w wybranych utworach polskich poetów z drugiej połowy wieku XX i początków XXI stulecia. O jej powstaniu zdecydowała fascynacja dwoma dziedzinami twórczości artystycznej, ...

Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami

Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata... Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Twórcami najbardziej rozpowszechnionego w nauce pojęcia kultury politycznej są wybitni politolodzy amerykańscy Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell, Sidney Verba. Według definicji przez nich wprowadzonej, kultura polityczna to całość indywidualnych postaw i orientacji wobec polityki osób uczestnicz

Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)

Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Kreatywność genologiczna. Kreatywność na gruncie literatury. Teoretyczne rozważania kreatywności i komunikacji. Kreatywność w socjolektach, grupach etnicznych i narodowych.

Beauty Inspiration

Beauty Inspiration

Autorzy:

Wydawnictwo: Polski Instytut Spa i Wellness

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Badania nad mikro- i makrotoponimią. Współczesna toponomastyka w świetle wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych. Makrotoponimy we współczesnym świecie. Zbieranie i budowa nazw terenowych. Toponimy w słownikach jęz. polskiego.

Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki

Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki

Autorzy: ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Przejawem dyskusji na temat nierówności w rozwoju poszczególnych części miasta jest m.in. model „dualnego miasta”, który ma swoje rozmaite interpretacje na gruncie badań społeczności izolowanych (grodzenie przestrzeni) czy odnowy miast (gentryfikacja, rewitalizacja). W związku z tym Łód

Kronika polska

Kronika polska

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów. Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatur

Kant. W stulecie śmierci

Kant. W stulecie śmierci

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Niepowtarzalna kolekcja 2 600 tytułów z serii Klasyka Virtualo w formacie ePUB – najwygodniejszym formacie na e-czytnik. Pliki ePUB od Virtualo są odczytywane przez 95% e-czytników dostępnych w Polsce.

Mimi Pinson

Mimi Pinson

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Niepowtarzalna kolekcja 2 600 tytułów z serii Klasyka Virtualo w formacie ePUB – najwygodniejszym formacie na e-czytnik. Pliki ePUB od Virtualo są odczytywane przez 95% e-czytników dostępnych w Polsce.

Jeden ze szczepów zasłużonego rodu

Jeden ze szczepów zasłużonego rodu

Autorzy:

Wydawnictwo: virtualo

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Niepowtarzalna kolekcja 2 600 tytułów z serii Klasyka Virtualo w formacie ePUB – najwygodniejszym formacie na e-czytnik. Pliki ePUB od Virtualo są odczytywane przez 95% e-czytników dostępnych w Polsce.

Busola Górskości

Busola Górskości

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Starając się by książka ta była czymś, co odzwierciedli moje próby ukazania czegoś co wielu z nas prawdopodobnie nie zauważa stwierdzam, iż nie mi to oceniać. Witaj w miejscu, gdzie to Ty oceniasz, o ile chcesz. Tworzysz, jeśli tego pragniesz. Czujesz, jeśli na to pozwolisz. W moim zamierzeniu prze

Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Proces i jego interpretacje

Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Proces i jego interpretacje

Autorzy:

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

To pierwsza w polskiej historiografii tak rozległa panorama napływu i obecności niemieckich chłopów w Polsce środkowej. Historia blisko stu lat poszukiwań lepszych warunków życia oraz wysiłków właścicieli ziemskich i władz, by stworzyć je przybyszom. W tle pasjonujący spór polskich i niemieckich hi

Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski

Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: WUŁ

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach – na wybranych, konkretnych przykładach – podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefak

Niewygodne Myśli

Niewygodne Myśli

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

„Niewygodne Myśli” to zbiór fraszek ukazujący w sposób satyryczny problemy relacji damsko-męskich wśród współczesnej młodzieży

Brexit means Brexit

Brexit means Brexit

Autorzy:

Wydawnictwo: Ridero

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

za darmo!

Kilka uwag na temat migracji, w oparciu o dane statystyczne.Świeże spojrzenie na problem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.