Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Autorzy: Maciej Pakulski Dawid Borycki Jacek Matulewski Bartosz Biały Michał Matuszak Daniel Szlag Dawid Urbański Piotr Pepłowski

Wydawnictwo: Helion

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 536

cena od: 79.00 złZostań znawcą środowiska programistycznego Visual C++ • Podstawowe funkcje i technologie systemu Windows w oczach programistów


 • Praktyczne użycie funkcji WinAPI i biblioteki MFC


 • Programowanie współbieżne dla procesorów wielordzeniowych


Środowisko programistyczne Microsoft Visual C++ idealnie nadaje się do wykorzystania w przypadku pisania programów dla platformy Win32 i jest chętnie wykorzystywane przez profesjonalnych programistów, tworzących aplikacje dla systemu Windows. Zarówno biblioteka MFC, jak i wbudowane funkcje WinAPI oraz możliwości programowania współbieżnego świetnie sprawdzają się w codziennej pracy programistycznej, oszczędzając czas, pozwalając na wykorzystanie mnóstwa kontrolek i funkcji, a także elastycznie dopasowując się do potrzeb tworzonej aplikacji.

Autorzy książki "Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows " skupiają się w niej nie tyle na opisie samego środowiska programistycznego, ile na możliwościach, jakie oferuje ono swoim użytkownikom. Po krótkim wprowadzeniu do projektowania interfejsu aplikacji przechodzą do kontroli stanu systemu, obsługi tworzonego programu, omówienia systemów plików, multimediów i rejestru, komunikatów Windows, bibliotek DLL oraz automatyzacji i wielu innych zagadnień. W publikacji tej znajdziesz gotowe odpowiedzi na wiele pytań dotyczących konkretnych kwestii programistycznych, rzeczowe porady oraz sposoby wykorzystania funkcji i technologii dostępnych podczas programowania w środowisku Visual C++. • Projektowanie interfejsu aplikacji przy użyciu biblioteki MFC


 • Kontrola stanu systemu


 • Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien


 • Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI


 • Rejestr systemu Windows


 • Komunikaty Windows


 • Biblioteki DLL


 • Automatyzacja i inne technologie oparte na COM


 • Sieci komputerowe


 • Programowanie współbieżne z OpenMP


 • Biblioteka Threading Building Blocks


Dla tych, którzy w środowisku Visual C++ chcą się poczuć jak ryby w wodzie!Visual C++. Gotowe

rozwi¹zania dla

programistów Windows

Autorzy: Jacek Matulewski, Maciej Pakulski, Dawid Borycki, Bartosz Bia³y, Piotr Pep³owski, Micha³

Matuszak, Daniel Szlag, Dawid Urbañski

ISBN: 978-83-246-1928-3

Format: 158×235, stron: 536

Zostañ znawc¹ œrodowiska programistycznego Visual C++

• Podstawowe funkcje i technologie systemu Windows w oczach programistów

• Praktyczne u¿ycie funkcji WinAPI i biblioteki MFC

• Programowanie wspó³bie¿ne dla procesorów wielordzeniowych

Œrodowisko programistyczne Microsoft Visual C++ idealnie nadaje siê do wykorzystania w przypadku pisania programów dla platformy Win32 i jest chêtnie wykorzystywane przez profesjonalnych programistów, tworz¹cych aplikacje dla systemu Windows.

Zarówno biblioteka MFC, jak i wbudowane funkcje WinAPI oraz mo¿liwoœci programowania wspó³bie¿nego œwietnie sprawdzaj¹ siê w codziennej pracy programistycznej, oszczêdzaj¹c czas, pozwalaj¹c na wykorzystanie mnóstwa kontrolek i funkcji, a tak¿e elastycznie dopasowuj¹c siê do potrzeb tworzonej aplikacji.

Autorzy ksi¹¿ki „Visual C++. Gotowe rozwi¹zania dla programistów Windows” skupiaj¹

siê w niej nie tyle na opisie samego œrodowiska programistycznego, ile na mo¿liwoœciach, jakie oferuje ono swoim u¿ytkownikom. Po krótkim wprowadzeniu do projektowania interfejsu aplikacji przechodz¹ do kontroli stanu systemu, obs³ugi tworzonego programu, omówienia systemów plików, multimediów i rejestru, komunikatów Windows, bibliotek DLL oraz automatyzacji i wielu innych zagadnieñ. W publikacji tej znajdziesz gotowe odpowiedzi na wiele pytañ dotycz¹cych konkretnych kwestii programistycznych, rzeczowe porady oraz sposoby wykorzystania funkcji i technologii dostêpnych podczas programowania w œrodowisku Visual C++.

• Projektowanie interfejsu aplikacji przy u¿yciu biblioteki MFC

• Kontrola stanu systemu

• Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien

• Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI

• Rejestr systemu Windows

• Komunikaty Windows

• Biblioteki DLL

• Automatyzacja i inne technologie oparte na COM

• Sieci komputerowe

• Programowanie wspó³bie¿ne z OpenMP

• Biblioteka Threading Building Blocks

Dla tych, którzy w œrodowisku Visual C++ chc¹ siê poczuæ jak ryby w wodzie!

Spis treści

Wstęp .............................................................................................. 9

Rozdział 1. Bardzo krótkie wprowadzenie do projektowania interfejsu aplikacji przy użyciu biblioteki MFC .............................................................. 13

Tworzenie projektu ......................................................................................................... 13

Dodawanie kontrolki ...................................................................................................... 15

Wiązanie metody z komunikatem domyślnym kontrolki ............................................... 16

IntelliSense ..................................................................................................................... 17

Wiązanie komunikatów .................................................................................................. 18

Metoda MessageBox — trochę filozofii MFC ............................................................... 19

Okno Properties: własności i zdarzenia .......................................................................... 21

Wiązanie zmiennej z kontrolką ....................................................................................... 22

Usuwanie zbędnych kontrolek ........................................................................................ 24

Analiza kodu aplikacji .................................................................................................... 24

Blokowanie zamykania okna dialogowego po naciśnięciu klawisza Enter ..................... 25

Więcej kontrolek ............................................................................................................ 26

Kolory ............................................................................................................................. 29

Użycie kontrolki ActiveX ............................................................................................... 31

Rozdział 2. Kontrola stanu systemu .................................................................. 33

Zamykanie i wstrzymywanie systemu Windows ............................................................ 33

Funkcja ExitWindowsEx

(zamykanie lub ponowne uruchamianie systemu Windows) ................................. 33

Funkcja InitiateSystemShutdown (zamykanie wybranego komputera w sieci) ........ 41

Hibernacja i wstrzymywanie systemu („usypianie”)

za pomocą funkcji SetSystemPowerState .............................................................. 46

Blokowanie dostępu do komputera .......................................................................... 49

Odczytywanie informacji o baterii notebooka .......................................................... 50

Kontrola trybu wyświetlania karty graficznej ................................................................. 52

Pobieranie dostępnych trybów pracy karty graficznej .............................................. 52

Identyfikowanie bieżącego trybu działania karty graficznej .................................... 56

Zmiana trybu wyświetlania ...................................................................................... 57

Rozdział 3. Uruchamianie i kontrolowanie aplikacji oraz ich okien ..................... 59

Uruchamianie, zamykanie i zmiana priorytetu aplikacji ................................................. 59

Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji WinExec ............................................... 60

Uruchamianie aplikacji za pomocą ShellExecute ..................................................... 62

Przygotowanie e-maila za pomocą ShellExecute ..................................................... 63

Zmiana priorytetu bieżącej aplikacji ........................................................................ 63

4

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Sprawdzenie priorytetu bieżącej aplikacji ................................................................ 65

Zmiana priorytetu innej aplikacji ............................................................................. 66

Zamykanie innej aplikacji ........................................................................................ 67

Uruchamianie aplikacji za pomocą funkcji CreateProcess ....................................... 68

Wykrywanie zakończenia działania uruchomionej aplikacji .................................... 73

Kontrolowanie ilości instancji aplikacji ................................................................... 74

Uruchamianie aplikacji w Windows Vista ...................................................................... 75

Uruchamianie procesu jako administrator ................................................................ 76

Program z tarczą ....................................................................................................... 78

Kontrolowanie własności okien ...................................................................................... 79

Lista okien ................................................................................................................ 79

Okno tylko na wierzchu ........................................................................................... 83

Ukrywanie okna aplikacji ......................................................................................... 83

Mrugnij do mnie! ..................................................................................................... 84

Sygnał dźwiękowy ................................................................................................... 84

Numery identyfikacyjne procesu i uchwyt okna ............................................................. 85

Jak zdobyć identyfikator procesu, znając uchwyt okna? .......................................... 85

Jak zdobyć uchwyt głównego okna, znając identyfikator procesu? .......................... 86

Kontrolowanie okna innej aplikacji .......................................................................... 90

Kontrolowanie grupy okien ...................................................................................... 94

Okna o dowolnym kształcie ............................................................................................ 98

Okno w kształcie elipsy ............................................................................................ 99

Łączenie obszarów. Dodanie ikon z paska tytułu ..................................................... 99

Okno z wizjerem .................................................................................................... 101

Aby przenosić okno, chwytając za dowolny punkt ................................................ 102

Rozdział 4. Systemy plików, multimedia i inne funkcje WinAPI ........................ 105

Pliki i system plików (funkcje powłoki) ....................................................................... 105

Odczytywanie ścieżek do katalogów specjalnych .................................................. 106

Tworzenie skrótu (.lnk) .......................................................................................... 107

Odczyt i edycja skrótu .lnk ..................................................................................... 110

Umieszczenie skrótu na pulpicie ............................................................................ 112

Operacje na plikach i katalogach (funkcje WinAPI) .............................................. 113

Operacje na plikach i katalogach (funkcje powłoki) .............................................. 114

Operacje na plikach i katalogach w Windows Vista (interfejs IFileOperation) ...... 116

Jak usunąć plik, umieszczając go w koszu? ........................................................... 118

Operacje na całym katalogu ................................................................................... 119

Odczytywanie wersji pliku .exe i .dll ..................................................................... 120

Jak dodać nazwę dokumentu do listy ostatnio

otwartych dokumentów w menu Start? ............................................................. 124

Odczytywanie informacji o dysku ................................................................................ 125

Odczytywanie danych ............................................................................................ 125

Testy ....................................................................................................................... 129

Kontrolka MFC ...................................................................................................... 131

Ikona w obszarze powiadamiania (zasobniku) ............................................................. 137

Funkcja Shell_NotifyIcon ...................................................................................... 137

Menu kontekstowe ikony ....................................................................................... 138

„Dymek” ................................................................................................................ 140

Multimedia (CD-Audio, MCI) ...................................................................................... 141

Aby wysunąć lub wsunąć tackę w napędzie CD lub DVD ..................................... 141

Wykrywanie wysunięcia płyty z napędu lub umieszczenia jej

w napędzie CD lub DVD ..................................................................................... 143

Sprawdzanie stanu wybranego napędu CD-Audio ................................................. 143

Jak zbadać, czy w napędzie jest płyta CD-Audio ................................................... 144

Kontrola napędu CD-Audio ................................................................................... 145

Spis treści

5

Multimedia (pliki dźwiękowe WAVE) ......................................................................... 147

Asynchroniczne odtwarzanie pliku dźwiękowego .................................................. 147

Jak wykryć obecność karty dźwiękowej ................................................................. 147

Kontrola poziomu głośności odtwarzania plików dźwiękowych ............................ 148

Kontrola poziomu głośności CD-Audio ................................................................. 150

Inne ............................................................................................................................... 150

Pisanie i malowanie na pulpicie ............................................................................. 150

Czy Windows mówi po polsku? ............................................................................. 153

Jak zablokować uruchamiany automatycznie wygaszacz ekranu? ......................... 153

Zmiana tła pulpitu .................................................................................................. 154

Rozdział 5. Rejestr systemu Windows ............................................................ 155

Rejestr ........................................................................................................................... 155

Klasa obsługująca operacje na rejestrze ................................................................. 156

Przechowywanie położenia i rozmiaru okna .......................................................... 162

Automatyczne uruchamianie aplikacji po zalogowaniu się użytkownika ............... 165

Umieszczanie informacji o zainstalowanym programie

(aplet Dodaj/Usuń programy) .............................................................................. 169

Gdzie jest katalog z moimi dokumentami? ............................................................ 176

Dodawanie pozycji do menu kontekstowego związanego

z zarejestrowanym typem pliku ........................................................................... 176

Obsługa rejestru i plików INI za pomocą MFC ............................................................ 180

Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w rejestrze (MFC) ............................ 180

Przechowywanie położenia i rozmiaru okna w pliku INI (MFC) ........................... 182

Skrót internetowy (.url) .......................................................................................... 183

Rozdział 6. Komunikaty Windows ................................................................... 185

Pętla główna aplikacji ................................................................................................... 185

Obsługa komunikatów w procedurze okna (MFC) ....................................................... 187

Reakcja okna lub kontrolki na konkretny typ komunikatu ..................................... 187

Lista komunikatów odbieranych przez okno .......................................................... 188

Filtrowanie zdarzeń ................................................................................................ 191

Przykład odczytywania informacji dostarczanych przez komunikat ...................... 191

Lista wszystkich komunikatów odbieranych przez okno i jego kontrolki .............. 193

Wykrycie zmiany trybu pracy karty graficznej ...................................................... 193

Wysyłanie komunikatów .............................................................................................. 196

Wysyłanie komunikatów. „Symulowanie” zdarzeń ............................................... 196

Wysłanie komunikatu uruchamiającego wygaszacz ekranu

i detekcja włączenia wygaszacza ......................................................................... 197

Wykorzystanie komunikatów do kontroli innej aplikacji na przykładzie Winampa ..... 197

Przykłady reakcji na komunikaty (MFC) ..................................................................... 198

Blokowanie zamknięcia sesji Windows ................................................................. 198

Wykrycie włożenia do napędu lub wysunięcia z niego płyty CD lub DVD;

wykrycie podłączenia do gniazda USB lub odłączenia pamięci Flash ................. 199

Przeciąganie plików między aplikacjami ............................................................... 201

Poprawny sposób blokowania zamykania okna dialogowego

po naciśnięciu klawisza Enter .............................................................................. 204

Zmiana aktywnego komponentu za pomocą klawisza Enter .................................. 205

XKill dla Windows ................................................................................................. 206

Modyfikowanie menu systemowego formy ........................................................... 208

Haki .............................................................................................................................. 210

Biblioteka DLL z procedurą haka .......................................................................... 211

Rejestrowanie klawiszy naciskanych na klawiaturze ............................................. 216

6

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Rozdział 7. Biblioteki DLL .............................................................................. 217

Funkcje i klasy w bibliotece DLL ................................................................................. 218

Tworzenie regularnej biblioteki DLL — eksport funkcji ....................................... 218

Statyczne łączenie bibliotek DLL — import funkcji .............................................. 220

Dynamiczne ładowanie bibliotek DLL — import funkcji ...................................... 222

Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport funkcji .................... 224

Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC — eksport klasy ....................... 224

Statyczne łączenie biblioteki DLL — import klasy ................................................ 226

Tworzenie biblioteki DLL z rozszerzeniem MFC

— eksport klasy. Modyfikacja dla dynamicznie ładowanych bibliotek ............... 227

Dynamiczne łączenie bibliotek DLL — import klasy ............................................ 228

Powiadamianie biblioteki o jej załadowaniu lub usunięciu z pamięci .................... 230

Zasoby w bibliotece DLL ............................................................................................. 232

Łańcuchy w bibliotece DLL ................................................................................... 232

Bitmapa w bibliotece DLL ..................................................................................... 234

Okno dialogowe w bibliotece DLL ........................................................................ 237

Tworzenie apletu panelu sterowania wyświetlającego informacje o dyskach .............. 240

Rozdział 8. Automatyzacja i inne technologie bazujące na COM ...................... 249

Technologia COM ........................................................................................................ 249

Osadzanie obiektów OLE2 ........................................................................................... 250

Statyczne osadzanie obiektu ................................................................................... 251

Kończenie edycji dokumentu. Łączenie menu aplikacji klienckiej i serwera OLE ....... 252

Wykrywanie niezakończonej edycji podczas zamykania programu ....................... 254

Inicjowanie edycji osadzonego obiektu z poziomu kodu ................................... 255

Dynamiczne osadzanie obiektu .............................................................................. 256

Automatyzacja .............................................................................................................. 258

Typ VARIANT i klasa COleVariant ...................................................................... 258

Łączenie z serwerem automatyzacji aplikacji Excel .............................................. 259

Uruchamianie aplikacji Excel za pośrednictwem mechanizmu automatyzacji ....... 265

Uruchamianie procedur serwera automatyzacji ...................................................... 266

Eksplorowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym .................................................. 266

Korzystanie z okien dialogowych serwera automatyzacji.

Zapisywanie danych w pliku ................................................................................ 268

Zapisywanie danych z wykorzystaniem okna dialogowego aplikacji klienckiej .... 268

Edycja danych w komórkach Excela ...................................................................... 269

Korzystanie z funkcji matematycznych i statystycznych Excela ............................ 271

Konwersja skoroszytu Excela do pliku HTML ...................................................... 273

Uruchamianie aplikacji Microsoft Word i tworzenie nowego dokumentu

lub otwieranie istniejącego .................................................................................. 276

Wywoływanie funkcji Worda na przykładzie sprawdzania pisowni

i drukowania ........................................................................................................ 278

Wstawianie tekstu do bieżącego dokumentu Worda .............................................. 278

Zapisywanie bieżącego dokumentu Worda ............................................................ 279

Zaznaczanie i kopiowanie całego tekstu dokumentu Worda do schowka .............. 280

Kopiowanie zawartości dokumentu Worda do komponentu CRichEditCtrl

bez użycia schowka (z pominięciem formatowania tekstu) ................................. 280

Formatowanie zaznaczonego fragmentu tekstu w dokumencie Worda .................. 281

Serwer automatyzacji OLE przeglądarki Internet Explorer .................................... 282

Własny serwer automatyzacji ....................................................................................... 284

Projektowanie serwera automatyzacji .................................................................... 284

Testowanie serwera automatyzacji ......................................................................... 287

ActiveX ........................................................................................................................ 289

Korzystanie z kontrolek ActiveX ........................................................................... 289

Spis treści

7

Rozdział 9. Sieci komputerowe ....................................................................... 293

Struktura sieci komputerowych .................................................................................... 293

Lista połączeń sieciowych i diagnoza sieci ................................................................... 296

Aktywne połączenia TCP ....................................................................................... 296

Aktywne gniazda UDP ........................................................................................... 299

Sprawdzanie konfiguracji interfejsów sieciowych ................................................. 300

Ping ........................................................................................................................ 302

Sprawdzanie adresu IP hosta (funkcja DnsQuery) ................................................. 305

Sprawdzanie adresu IP i nazwy hosta (funkcje gethostbyaddr i gethostbyname) ... 307

Odczytywanie adresów MAC z tablicy ARP ......................................................... 311

Tablica ARP — wiązanie wpisów z interfejsem .................................................... 314

Protokoły TCP i UDP ................................................................................................... 316

Tworzenie i zamykanie gniazda — klasa bazowa .................................................. 316

Klasa implementująca serwer TCP ......................................................................... 317

Klasa implementująca serwer UDP ........................................................................ 319

Aplikacja działająca jako serwer TCP i UDP ......................................................... 320

Klasa implementująca klienta TCP ........................................................................ 322

Klasa implementująca klienta UDP ........................................................................ 324

Aplikacja działająca jako klient TCP i UDP .......................................................... 325

Serwer TCP działający asynchronicznie (funkcja WSAAsyncSelect) .................... 327

Serwer TCP — użycie klasy CSocket .................................................................... 330

Klient TCP — użycie klasy CSocket ..................................................................... 334

Inne protokoły sieciowe ................................................................................................ 336

Protokół FTP (przesyłanie plików) ......................................................................... 336

Protokół SMTP (poczta elektroniczna) .................................................................. 343

Inne ............................................................................................................................... 350

Aby pobrać plik z Internetu .................................................................................... 350

Mapowanie dysków sieciowych ............................................................................. 350

Rozdział 10. Wątki .......................................................................................... 353

Tworzenie wątków ....................................................................................................... 353

Tworzenie wątku .................................................................................................... 354

Tworzenie wątku roboczego za pomocą MFC ....................................................... 355

Usypianie wątków (funkcja Sleep) ......................................................................... 357

Czas wykonywania wątków ................................................................................... 359

Wstrzymywanie i wznawianie wątków .................................................................. 361

Kończenie wątku .......................................................................................................... 362

Funkcja TerminateThread ...................................................................................... 362

Funkcja ExitThread ................................................................................................ 362

Funkcje TerminateProcess i ExitProcess ................................................................ 363

Priorytety wątków ........................................................................................................ 364

Priorytety procesu .................................................................................................. 365

Statyczna kontrola priorytetów wątków ................................................................. 369

Dynamiczna kontrola priorytetów wątków ............................................................. 370

Flaga CREATE_SUSPENDED .............................................................................. 371

Wątek działający z ukrycia ..................................................................................... 373

Programowanie koligacji .............................................................................................. 374

Informacja o liczbie procesorów (funkcja GetSystemInfo) .................................... 374

Przypisywanie procesu do procesora ...................................................................... 375

Odczytywanie maski koligacji procesu .................................................................. 377

Programowanie koligacji wątku ............................................................................. 378

Wątki interfejsu użytkownika ....................................................................................... 380

Tworzenie wątku UI ............................................................................................... 380

Wykonywanie zadań w tle ..................................................................................... 383

Uwolnienie głównego okna aplikacji ..................................................................... 385

8

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Synchronizacja wątków ................................................................................................ 386

Wyzwalanie wątków za pomocą zdarzeń ............................................................... 387

Sekcje krytyczne .................................................................................................... 390

Semafory (zliczanie użycia zasobów) .................................................................... 393

Muteksy .................................................................................................................. 398

Rozdział 11. Programowanie współbieżne z OpenMP ......................................... 403

Blok równoległy ........................................................................................................... 405

Dynamiczne tworzenie wątków, zmienne środowiskowe i funkcje biblioteczne ......... 407

Zrównoleglenie pętli ..................................................................................................... 408

Sposoby podziału iteracji między wątki ....................................................................... 417

Redukcja i bloki krytyczne ........................................................................................... 420

Sekcje, czyli współbieżność zadań ............................................................................... 422

Zmienne prywatne i zmienne wspólne ......................................................................... 427

Synchronizacja wątków ................................................................................................ 429

Rozdział 12. Biblioteka Threading Building Blocks ............................................ 431

Instalacja ....................................................................................................................... 432

Inicjalizacja biblioteki ............................................................................................ 434

Zrównoleglanie pętli .............................................................................................. 436

Rozmiar ziarna i podział przestrzeni danych ................................................................ 441

Pomiar czasu wykonywania kodu .......................................................................... 443

Równoległa redukcja .............................................................................................. 444

Łączenie zrównoleglania pętli z redukcją ............................................................... 446

Równoległe przetwarzanie potoków ...................................................................... 447

Wykorzystanie parallel_do ..................................................................................... 451

Własne przestrzenie danych ................................................................................... 454

Równoległe sortowanie .......................................................................................... 457

Równoległe obliczanie prefiksu ............................................................................. 458

Skalowalne alokatory pamięci ...................................................................................... 460

Kontenery ..................................................................................................................... 462

Wykorzystanie concurrent_vector .......................................................................... 465

Wykorzystanie concurrent_hash_map .................................................................... 467

Wzajemne wykluczanie i operacje atomowe ................................................................ 468

Wykorzystanie blokad ............................................................................................ 470

Łączenie TBB z OpenMP ....................................................................................... 472

Bezpośrednie korzystanie z planisty ............................................................................. 473

Tworzenie zadań za pomocą metody blokowania .................................................. 474

Tworzenie zadań za pomocą metody kontynuacji .................................................. 477

Dodatek A CUDA .......................................................................................... 481

Skorowidz

................................................................................... 507

Rozdział 4.

Systemy plików,

multimedia

i inne funkcje WinAPI

Pliki i system plików (funkcje powłoki)

Interfejs użytkownika systemu Windows pozwala na uruchamianie programów, kontrolę plików i katalogów (z funkcjami kosza systemowego włącznie), drukowanie dokumentów, tworzenie skrótów do nich itp. W interfejsie programisty WinAPI tym opera-cjom odpowiadają tzw. funkcje powłoki, gdzie przez powłokę (ang. shell) rozumie się tę najwyższą warstwę systemu, która odpowiada za komunikację z użytkownikiem1.

W ten sposób powłoka przesłania jądro i warstwy, do których użytkownik nie musi sięgać2.

Funkcje WinAPI dotyczące powłoki są zazwyczaj prostsze w użyciu i bardziej zautomatyzowane niż ich głębsze odpowiedniki. Najlepszym przykładem jest opisana w poprzednim rozdziale funkcja ShellExecute, która jest znacznie łatwiejsza w użyciu od CreateProcess. Teraz Czytelnik pozna inne funkcje pozwalające na wygodniejsze manipulowanie plikami, w tym m.in. na korzystanie z kosza, operacje na grupach plików i całych katalogach. Omówimy także interfejsy COM należące do powłoki, które pozwalają na tworzenie skrótów, oraz interfejs IFileOperation, który jest dostępny w systemie Windows Vista.

1 Słowo „interfejs” w tym i w poprzednim zdaniu oznacza oczywiście coś innego. W pierwszym przypadku chodzi o GUI (ang. graphic user interface), a więc okna, menu i inne graficzne elementy aplikacji widoczne na ekranie, podczas gdy w drugim mowa o bibliotece funkcji pozwalających na kontrolę systemu Windows. Funkcje powłoki to podzbiór funkcji interfejsu WinAPI, które pozwalają na kontrolę interfejsu GUI.

2 Zob. „Blokowanie dostępu do komputera” w rozdziale 2.

106

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Odczytywanie ścieżek do katalogów specjalnych

Ścieżki do katalogów specjalnych użytkownika (np. katalogu z dokumentami czy pulpitu) można odczytać z rejestru (por. rozdział 5.). Jednak nie jest to sposób za-lecany. Przedstawione tutaj rozwiązanie korzystające z funkcji powłoki jest po-prawnym sposobem odczytywania ścieżki do tych katalogów.

Do odczytania katalogów specjalnych systemu i profilu użytkownika służy funkcja SHGetSpecialFolderPath3 zdefiniowana w nagłówku shlobj.h. Jej trzeci argument wskazuje interesujący nas katalog. Najbardziej popularne to: CSIDL_PERSONAL ( Moje dokumenty), CSIDL_DESKTOP ( Pulpit), CSIDL_WINDOWS ( C:\Windows) i CSIDL_SYSTEM ( C:\ Windows\

System32). Część stałych odpowiadających katalogom definiowanym dla każdego użytkownika ma wersje zawierające _COMMON_. Odnoszą się one do odpowiednich katalogów zawierających elementy dostępne w profilach wszystkich użytkowników (w Windows XP są to podkatalogi katalogu C:\Documents and Settings\All Users, a w Windows Vista są to podkatalogi katalogu C:\Users ( Użytkownicy)), np. CSIDL_

ĆOMMON_DESKTOPDIRECTORY4. Listing 4.1 zawiera kilka przykładowych funkcji zwracają-

cych uzyskane dzięki wywołaniu funkcji SHGetSpecialFolderPath ścieżki do katalogów specjalnych w postaci obiektu CString — łańcucha wygodnego do użycia w aplikacjach korzystających z biblioteki MFC.

Listing 4.1. Zbiór funkcji zwracających ścieżki do katalogów specjalnych CString Katalog_Windows()

{

TCHAR path[MAX_PATH];

SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_WINDOWS, FALSE);

return CString(path);

}

CString Katalog_System()

{

TCHAR path[MAX_PATH];

SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_SYSTEM, FALSE);

return CString(path);

}

CString Katalog_MojeDokumenty()

{

TCHAR path[MAX_PATH];

SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_PERSONAL, FALSE);

return CString(path);

}

CString Katalog_AllUsers_Pulpit()

{

TCHAR path[MAX_PATH];

3 Funkcja ta działa w każdej wersji systemu Windows, jednak w Windows 95 i NT 4.0 wymaga zainstalowania Internet Explorera 4.0.

4 Wszystkie stałe CSIDL znajdzie Czytelnik w dokumentacji MSDN pod hasłem CSIDL.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 107

SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY, FALSE); return CString(path);

}

CString Katalog_Pulpit()

{

TCHAR path[MAX_PATH];

SHGetSpecialFolderPath(NULL, path, CSIDL_DESKTOPDIRECTORY, FALSE);

return CString(path);

}

Tworzenie skrótu (.lnk)

W tym projekcie po raz pierwszy będziemy mieli do czynienia z obiektem zdefiniowa-nym w systemie Windows i udostępnionym programistom w ramach mechanizmu COM (ang. Component Object Model). Pełniejsze wprowadzenie do COM i zwią-

zanych z nim technologii znajdzie Czytelnik w rozdziale 4. Tutaj ograniczę się zatem jedynie do omówienia funkcji wykorzystanych w poniższym kodzie (w komentarzu na końcu tego projektu).

Zgodnie z zasadami przedstawionymi we wstępie zasadnicze funkcje napisane zostaną w taki sposób, aby mogły być użyte w dowolnym projekcie, lecz w przykładach ich użycia skorzystamy z typów zdefiniowanych w MFC, w szczególności dotyczy to łańcuchów.

1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie PlikSkrotu.

2. Do projektu dodajemy pliki Skrot.h i Skrot.cpp (oczywiście do odpowiednich gałęzi w drzewie plików projektu widocznym w Solution Explorer).

3. W pliku nagłówkowym Skrot.h definiujemy strukturę pomocniczą

CParametrySkrotu, której pola będą przechowywały następujące własności

skrótu: pełną ścieżkę wraz z nazwą pliku, do którego chcemy utworzyć skrót, opis, katalog roboczy, klawisz skrótu (litera, która razem z klawiszami Ctrl i Alt będzie uruchamiała skrót, jeżeli będzie umieszczony na pulpicie lub na pasku szybkiego uruchamiania), ścieżkę do pliku zawierającego ikonę skrótu oraz numer ikony w tym pliku (listing 4.2).

Listing 4.2. Zawartość pliku nagłówkowego Skrot.h

#pragma once

struct CParametrySkrotu

{

TCHAR sciezkaPliku[MAX_PATH], katalogRoboczy[MAX_PATH], sciezkaIkony[MAX_PATH]; TCHAR argumenty[256], opis[256];

int rodzajOkna, numerIkony;

wchar_t klawiszSkrotu;

};

BOOL TworzSkrot(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu parametrySkrotu); 108

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

4. Listing 4.2 zawiera również deklaracje dwóch funkcji, które zdefiniujemy w pliku Skrot.cpp, a które służyć będą do tworzenia i odczytywania pliku skrótu.

5. Przechodzimy do edycji pliku Skrot.cpp. Umieszczamy w nim dyrektywę dołączającą nagłówek shlwapi.h, zawierający deklarację m.in. funkcji służących do operacji na ścieżkach do pliku, w szczególności funkcji PathRemoveFileSpec, która usuwa z pełnej ścieżki do pliku nazwę pliku, a pozostawia jedynie ścieżkę katalogu. Definiujemy w pliku również funkcję tworzącą skrót (listing 4.3).

Listing 4.3. Omówienie funkcji znajduje się w komentarzu poniżej

#include "stdafx.h"

#include "Skrot.h"

#include <shlwapi.h> // PathRemoveFileSpec

BOOL TworzSkrot(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu parametrySkrotu)

{

CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);

IShellLink* pISLink;

if (CoCreateInstance(CLSID_ShellLink,

NULL,

CLSCTX_INPROC_SERVER,

IID_IShellLink,

(void**) &pISLink) != S_OK) return FALSE;

IPersistFile* pIPFile;

pISLink->QueryInterface(IID_IPersistFile,(void**) &pIPFile);

//przygotowanie parametrów

if (wcscmp(parametrySkrotu.sciezkaPliku,L"")==0) THROW("Brak nazwy pliku, do

´którego ma zostać utworzony skrót");

if (wcscmp(parametrySkrotu.katalogRoboczy,L"")==0)

{

wcscpy_s(parametrySkrotu.katalogRoboczy, MAX_PATH, parametrySkrotu.sciezkaPliku); PathRemoveFileSpecW(parametrySkrotu.katalogRoboczy);//parametrySkrotu.katalogRoboczy.

´GetBuffer());

}

if (parametrySkrotu.rodzajOkna == 0) parametrySkrotu.rodzajOkna = SW_SHOWNORMAL;

//nie dopuszczamy SW_HIDE=0 ze względu na taką domyślną inicjację

parametrySkrotu.klawiszSkrotu = toupper(parametrySkrotu.klawiszSkrotu);

//przygotowanie obiektu

pISLink->SetPath(parametrySkrotu.sciezkaPliku);

pISLink->SetWorkingDirectory(parametrySkrotu.katalogRoboczy);

pISLink->SetArguments(parametrySkrotu.argumenty);

if (parametrySkrotu.opis != L"") pISLink->SetDescription(parametrySkrotu.opis); pISLink->SetShowCmd(parametrySkrotu.rodzajOkna);

if (parametrySkrotu.sciezkaIkony != L"") pISLink->SetIconLocation(parametry Śkrotu.sciezkaIkony, parametrySkrotu.numerIkony);

if (parametrySkrotu.klawiszSkrotu != NULL) pISLink->SetHotkey(((HOTKEYF_ALT |

´HOTKEYF_CONTROL) << 8) | parametrySkrotu.klawiszSkrotu);

BOOL wynik = (pIPFile->Save(sciezkaLinku, FALSE) == S_OK);

pISLink->Release();

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 109

CoUninitialize();

return wynik;

}

6. Aby przetestować funkcję TworzSkrot, przechodzimy do widoku projektowania i na podglądzie formy umieszczamy przycisk. Klikając go dwukrotnie, tworzymy domyślną metodę zdarzeniową, w której umieszczamy polecenia z listingu 4.4.

W pliku nagłówkowym PlikSkrotuDlg.h należy wcześniej dołączyć nowy nagłówek za pomocą dyrektywy prekompilatora: #include "Skrot.h".

Listing 4.4. Tworzymy skrót do bieżącej aplikacji w bieżącym katalogu void CPlikSkrotuDlg::OnBnClickedButton1()

{

CParametrySkrotu parametrySkrotu;

GetModuleFileName(GetModuleHandle(NULL), parametrySkrotu.sciezkaPliku, MAX_PATH); wcscpy_s(parametrySkrotu.katalogRoboczy,MAX_PATH,parametrySkrotu.sciezkaPliku); PathRemoveFileSpec(parametrySkrotu.katalogRoboczy);

wcscpy_s(parametrySkrotu.argumenty,260,L"");

wcscpy_s(parametrySkrotu.opis,260,AfxGetApp()->m_pszAppName);

parametrySkrotu.rodzajOkna = SW_SHOWNORMAL;

wcscpy_s(parametrySkrotu.sciezkaIkony,MAX_PATH,parametrySkrotu.sciezkaPliku); parametrySkrotu.numerIkony = 0;

parametrySkrotu.klawiszSkrotu = 'y';

TworzSkrot(L"Skrot.lnk", parametrySkrotu);

}

Listing 4.3 zawiera zasadniczą funkcję TworzSkrot. W pierwszej linii kodu tej funkcji inicjujemy bibliotekę COM, korzystając z funkcji CoInitializeEx. Zwykle polecenie to umieszcza się w jednej z funkcji inicjujących aplikacji, np. na początku funkcji OnInitDialog, w pliku PlikSkrotuDlg.cpp. My umieściliśmy ją w funkcji TworzSkrot, aby zwrócić uwagę Czytelnika, że powinna być wywołana przed utworzeniem obiektu COM, a poza tym, aby funkcja TworzSkrot była bardziej autonomiczna, co ułatwi jej użycie w projektach Czytelnika. Następnie tworzymy instancję obiektu COM, posługując się funkcją CoCreateInstance z identyfikatorem obiektu CLSID_ShellLink. Funkcja ta zapisuje we wskaźniku typu IShellLink* (nazwa użytej przez nas zmiennej to pISLink) wskaźnik do utworzonego obiektu COM. Typ IShellLink oraz użyty później IPersist

´File to interfejsy, czyli w nomenklaturze technologii COM zbiory funkcji (metod), które podobnie jak klasy mogą dziedziczyć z innych interfejsów (w tym przypadku z IUnknown). Interfejsy te umożliwiają dostęp do metod utworzonego przez nas obiektu COM. Interfejs IShellLink udostępnia metody pozwalające na ustalenie lub odczyta-nie własności skrótu (pliku z rozszerzeniem .lnk). Natomiast IPersistFile5 zawiera metody Save i Load, które pozwalają zapisać w pliku i odczytać z niego atrybuty ustalone przez interfejs IShellLink. Po zakończeniu korzystania z obiektu należy go jeszcze zwolnić, używając metody Release.

5 Oba interfejsy dostępne są we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows, poza Windows NT 3.x.

110

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Jeżeli skrót o podanej nazwie już istnieje, powyższa funkcja nadpisze go bez pyta-nia o zgodę.

Do wskazania ścieżki pliku, do którego tworzymy skrót, wykorzystujemy metodę IShellLink::SetPath; do wskazania katalogu roboczego — IShellLink::SetWorking

´Directory; do opisu — ISLink::SetDescription itd. Klawisz skrótu (w przypadku plików .lnk obowiązkowa jest kombinacja klawiszy Ctrl+Alt) ustalamy metodą ISLink::SetHotKey. Jej argument to liczba typu Word, w której mniej znaczący bajt zaj-muje znak typu char, a w górnym, bardziej znaczącym bajcie zapalamy bity wskazane przez stałe HOTKEYF_ALT i HOTKEYF_CONTROL (czyli w efekcie 00000110).

Plik zapisany przez metodę z listingu 4.4 można sprawdzić za pomocą systemowego edytora skrótów (rysunek 4.1).

Rysunek 4.1. Systemowy edytor skrótów. Dziwny opis pliku na lewym rysunku jest domyślnym opisem aplikacji w zasobach projektu; można go oczywiście z łatwością zmienić Odczyt i edycja skrótu .lnk

Zdefiniujemy funkcję CzytajSkrot, która umieści informacje o skrócie w strukturze CParametrySkrotu zdefiniowanej w listingu 4.2. Edycja tej struktury nie powinna sprawić żadnych trudności. Po modyfikacji informacje o skrócie można ponownie zapisać, korzystając z funkcji TworzSkrot.

1. Funkcja CzytajSkrot z listingu 4.5 powinna znaleźć się w pliku Skrot.cpp, natomiast do pliku nagłówkowego Skrot.h należy dodać jej deklarację. Nie zawiera ona zasadniczo nowych elementów. Jeszcze raz wykorzystujemy obiekt identyfikowany przez stałą CLSID_ShellLink i interfejsy IShellLink oraz IPersistFile.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 111

Listing 4.5. Definicja funkcji CzytajSkrot w wersji dla Win32

BOOL CzytajSkrot(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu& parametrySkrotu)

{

CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);

IShellLink* pISLink;

if (CoCreateInstance (CLSID_ShellLink,

NULL,

CLSCTX_INPROC_SERVER,

IID_IShellLink,

(void**) &pISLink) != S_OK) return FALSE;

IPersistFile* pIPFile;

pISLink->QueryInterface(IID_IPersistFile,(void**) &pIPFile);

if (pIPFile->Load(sciezkaLinku, 0) != S_OK)

{

pISLink->Release();

return FALSE;

}

TCHAR cstr[MAX_PATH];

WIN32_FIND_DATA informacjeOPliku; //tu nie wykorzystywane

pISLink->GetPath(parametrySkrotu.sciezkaPliku, MAX_PATH, &informacjeOPliku, ŚLGP_UNCPRIORITY);

pISLink->GetWorkingDirectory(parametrySkrotu.katalogRoboczy , MAX_PATH); pISLink->GetArguments(cstr, MAX_PATH);

wcscpy_s(parametrySkrotu.argumenty,260,cstr);

pISLink->GetDescription(cstr, MAX_PATH);

wcscpy_s(parametrySkrotu.opis,260,cstr);

pISLink->GetShowCmd(&(parametrySkrotu.rodzajOkna));

pISLink->GetIconLocation(parametrySkrotu.sciezkaIkony, MAX_PATH,

´&(parametrySkrotu.numerIkony));

WORD klawiszSkrotu;

pISLink->GetHotkey(&klawiszSkrotu);

parametrySkrotu.klawiszSkrotu = (klawiszSkrotu & 255);

pISLink->Release();

return TRUE;

}

2. Aby przetestować funkcję CzytajSkrot, umieszczamy na podglądzie formy kolejny przycisk i tworzymy jego domyślną metodę zdarzeniową.

Umieszczamy w niej polecenia z listingu 4.6.

Listing 4.6. Ograniczymy się do zaprezentowania parametrów skrótu w oknie komunikatu void CPlikSkrotuDlg::OnBnClickedButton2()

{ CParametrySkrotu parametrySkrotu;

if (CzytajSkrot(L"Skrot.lnk", parametrySkrotu))

112

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

{

CString temp;

temp.Format(L"Informacje o pliku skrótu\nSciezka pliku: %s\nArgumenty:

´%s,\nKatalog roboczy: %s\nOpis: %s\nIkona: %s (nr ikony: %d)\nKlawisz

śkrótu: %c",

parametrySkrotu.sciezkaPliku,

parametrySkrotu.argumenty,

parametrySkrotu.katalogRoboczy,

parametrySkrotu.opis,

parametrySkrotu.sciezkaIkony,

parametrySkrotu.numerIkony,

parametrySkrotu.klawiszSkrotu);

AfxMessageBox(temp);

}

}

3. Po uruchomieniu aplikacji możemy kliknąć nowy przycisk. Powinniśmy wówczas zobaczyć opis skrótu jak na rysunku 4.2.

Rysunek 4.2.

Odczytane z pliku

parametry skrótu

Umieszczenie skrótu na pulpicie

Aby umieścić skrót na pulpicie, wystarczy połączyć wiedzę z dwóch pierwszych projektów w rozdziale. Listing 4.7 pokazuje, jak to zrobić. Zupełnie analogicznie wyglądałoby umieszczenie skrótu np. w menu Start.

Listing 4.7. Wykorzystujemy funkcję TworzSkrot, wskazując ścieżkę pliku skonstruowaną za pomocą funkcji Katalog_Pulpit

void CPlikSkrotuDlg::TworzSkrotNaPulpicie(LPCTSTR sciezkaLinku, CParametrySkrotu

´parametrySkrotu)

{

CString temp;

temp.Format(L"%s\\%s", Katalog_Pulpit(), sciezkaLinku);

TworzSkrot(temp, parametrySkrotu);

}

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 113

Operacje na plikach i katalogach (funkcje WinAPI)

Użytkownik ma do wyboru trzy sposoby, za pomocą których może wykonywać operacje na plikach. Po pierwsze, może wykorzystać standardowe funkcje C++ (ten sposób omówiono niżej). Po drugie, może użyć zbioru funkcji WinAPI (CopyFile, MoveFile, DeleteFile itp.). Te niestety zostały dodane do WinAPI dopiero od Windows 2000, co oczywiście ogranicza przenośność korzystających z nich aplikacji. I po trzecie, użytkownik może użyć funkcji powłoki o nazwie SHFileOperation, która pozwala między innymi na operacje na grupach plików, całych katalogach, czy na przeniesie-nie pliku do kosza. Ten ostatni sposób zostanie omówiony w następnych projektach.

Wybór między pierwszym i drugim sposobem nie jest rozłączny; nie wszystkie operacje da się łatwo wykonać za pomocą funkcji C++. Nie ma na przykład gotowej funkcji pozwalającej na kopiowanie pliku. Do tego koniecznie trzeba użyć funkcji WinAPI, np.

CopyFile(L"D:\\TMP\\Log.txt",L"D:\\TMP\\Log.bak",FALSE) lub bardziej złożonej konstrukcji:

if (!CopyFile(L"D:\\TMP\\Log.txt",L"D:\\TMP\\Log.bak",FALSE))

::MessageBox(NULL,L"Operacja kopiowania nie powiodła się!",L"Błąd ",MB_OK); else

::MessageBox(NULL,L"Kopiowanie zakończone",L"Informacja",MB_OK); Jak łatwo się domyślić, pierwsze dwa argumenty wskazują nazwę pliku źródłowego i nową nazwę pliku. Natomiast trzeci argument to wartość logiczna określająca, czy możliwe jest nadpisywanie istniejącego pliku. Funkcja ta pozwala kopiować także katalogi razem z zawartością i podkatalogami.

Istnieje również funkcja CopyFileEx, pozwalająca na śledzenie postępu kopiowania pliku, który można np. pokazać na pasku postępu.

Podobnie działa funkcja MoveFile (także z WinAPI), przenosząca plik (zmieniająca jego położenie w tablicy alokacji plików):

MoveFile(L"D:\\TMP\\Log.txt",L"D:\\TMP\\Log_nowy.txt"); Funkcja MoveFileWithProgress pozwala na śledzenie postępu przenoszenia pliku, a także na ustalenie sposobu przenoszenia (np. opóźnienie do momentu ponownego uruchamiania). Ta ostatnia możliwość dostępna jest także w funkcji MoveFileEx.

Aby usunąć plik, można skorzystać z funkcji DeleteFile:

DeleteFile(L"D:\\TMP\\Log.txt");

Podobnie wygląda sprawa z katalogami. Do tworzenia katalogu można użyć funkcji C++ mkdir lub funkcji WinAPI CreateDirectory. Ta ostatnia dołączona została jednak dopiero w Windows 2000. Do zmiany bieżącego katalogu można użyć funkcji chdir, natomiast do usuwania pustego katalogu — rmdir lub wspomnianej już funkcji DeleteFile.

Funkcje te są zadeklarowane w nagłówku dir.h i „od zawsze” należą do standardu C++.

Nie należy się jednak obawiać używania ich w 32-bitowych wersjach Windows, gdyż obecnie są one po prostu „nakładkami” na analogiczne funkcje WinAPI. Do pobrania ścieżki bieżącego katalogu można użyć funkcji GetCurrentDirectory.

114

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Operacje na plikach i katalogach (funkcje powłoki)

W poprzednim projekcie użyliśmy niskopoziomowych funkcji interfejsu programistycznego Windows (WinAPI) CopyFile, MoveFile czy DeleteFile do wykonywania podstawowych operacji na plikach. Chciałbym jednak zwrócić uwagę Czytelnika na inny sposób wykonania tych operacji, który może wydawać się z początku nieco bardziej skomplikowany, ale za to daje dodatkowe korzyści i przy wykonywaniu bardziej złożonych operacji okazuje się o wiele prostszy niż korzystanie z funkcji niskopoziomowych. Użyjemy do tego funkcji WinAPI SHFileOperation z biblioteki shell32.dll.

Jedną z ich zalet jest to, że dostępne są już od Windows 95 i NT 4.0, czyli we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows. Biblioteka ta wykorzystywana jest m.in. przez Eksploratora Windows i dlatego funkcje odwołują się do mechanizmów charakterystycz-nych dla eksploratora, m.in. kosza systemowego czy katalogów specjalnych. W odróżnie-niu od poprzednio użytych funkcji niskopoziomowych funkcja SHFileOperation należy do warstwy powłoki (interfejsu graficznego) i dlatego jej działaniu towarzyszą okna żą-

dające potwierdzenia chęci utworzenia katalogu, ostrzegające przed nadpisaniem pliku itp.

1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie OperacjeNaPlikach.

2. W pliku nagłówkowym OperacjeNaPlikachDlg.h importujemy potrzebny moduł:

#include <shlwapi.h>

3. W tym samym pliku deklarujmy również funkcje składowe:

BOOL KopiowaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel);

BOOL PrzenoszeniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel);

BOOL UsuwaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo);

4. Przejdźmy do pliku źródłowego i zdefiniujmy funkcję pomocniczą OperacjaNaPliku, dzięki której korzystanie z SHFileOperation będzie

łatwiejsze (listing 4.8).

Listing 4.8. Funkcja „prywatna” pozwalająca na uniknięcie powtarzania kodu BOOL COperacjeNaPlikachDlg::OperacjaNaPliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, ĹPCTSTR szCel, DWORD operacja, DWORD opcje)

{ if(!PathFileExists(szZrodlo)) // Czy plik źródłowy istnieje?

{

AfxMessageBox(L"Nie odnaleziono pliku");

return FALSE;

}

SHFILEOPSTRUCT parametryOperacji;

parametryOperacji.hwnd = uchwyt;

parametryOperacji.wFunc = operacja;

if (szZrodlo != L"")

parametryOperacji.pFrom = szZrodlo;

else

parametryOperacji.pFrom = NULL;

if (szCel != L"")

parametryOperacji.pTo = szCel;

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 115

else

{

parametryOperacji.pTo = NULL;

parametryOperacji.fFlags = opcje;

parametryOperacji.hNameMappings = NULL;

parametryOperacji.lpszProgressTitle = NULL;

}

return (SHFileOperation(¶metryOperacji) == 0);

}

5. Wreszcie definiujemy zadeklarowany w pliku nagłówkowym zestaw metod (zadeklarowaliśmy je w nagłówku) wykonujących konkretne czynności na plikach (listing 4.9).

Listing 4.9. Zbiór funkcji „publicznych”

BOOL COperacjeNaPlikachDlg::KopiowaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, ĹPCTSTR szCel)

{

TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPliku(uchwyt, lpBuffer, szCel, FO_COPY, 0);

}

BOOL COperacjeNaPlikachDlg::PrzenoszeniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo, ĹPCTSTR szCel)

{

TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPliku(uchwyt, lpBuffer, szCel, FO_MOVE, 0);

}

BOOL COperacjeNaPlikachDlg::UsuwaniePliku(HWND uchwyt, LPCTSTR szZrodlo)

{

TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPliku(uchwyt, lpBuffer, L"", FO_DELETE, 0);

}

6. Listing 4.10 zawiera domyślną metodę zdarzeniową kliknięcia przycisku Button1, która testuje działanie powyższych funkcji.

Listing 4.10. Aby poniższy test zadziałał, musimy dysponować dyskiem d:. Można to oczywiście łatwo zmienić void COperacjeNaPlikachDlg::OnBnClickedButton1()

{

TCHAR path[MAX_PATH] = {0};

GetModuleFileName(GetModuleHandle(NULL), path, MAX_PATH);

KopiowaniePliku(m_hWnd, path, L"d:\\Kopia projektu.sln");

PrzenoszeniePliku(m_hWnd, L"d:\\Kopia projektu.sln", L"d:\\Kopia pliku.xml"); UsuwaniePliku(m_hWnd, L"d:\\Kopia pliku.xml");

}

116

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Operacje na plikach i katalogach w Windows Vista

(interfejs IFileOperation)

W systemie Windows Vista oddano do użytku interfejs IFileOperation, który zastę-

puje opisaną wcześniej strukturę SHFILEOPSTRUCT. Nie oznacza to jednak, iż nie możemy już korzystać z tej struktury w nowych wersjach Windows. Interfejs IFileOperation wydaje się jednak wygodniejszy w użyciu. Ułatwia śledzenie postępu wykonywanych operacji oraz zapewnia możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie, a także bardziej szczegółowo informuje o błędach. W celu użycia funkcji udostępnianych przez interfejs IFileOperation należy korzystać z obiektu IShellItem przy określeniu ścieżki do plików i katalogów. Dzięki temu można wykonywać operacje nie tylko na plikach i katalogach, ale również na takich obiektach, jak foldery wirtualne. Przykład wykorzystania omawianego interfejsu przedstawiają poniższe projekty.

1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie OperacjeNaPlikachIF.

2. Na początku pliku OperacjeNaPlikachIFDlg.cpp umieszczamy trzy dyrektywy:

#include <shobjidl.h>

#include <shlobj.h>

#include <shlwapi.h>

3. Natomiast w pliku nagłówkowym deklarujemy prywatną funkcję

OperacjaNaPlikuIF i definiujemy ją zgodnie z listingiem 4.11.

Listing 4.11. Funkcja wykonująca operacje na pliku (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie) wykorzystująca interfejs IFileOperation

HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::OperacjaNaPlikuIF(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel,

´DWORD operacja, DWORD opcje)

{ if(!PathFileExists(szZrodlo)) // Czy plik źródłowy istnieje?

{

AfxMessageBox(L"Nie odnaleziono pliku");

return E_POINTER;

}

CT2W wszZrodlo(szZrodlo);

CT2W wszCel(szCel);

CString wszNowaNazwa = PathFindFileNameW(wszCel);

PathRemoveFileSpec(wszCel);

// Tworzenie nowej instancji interfejsu IFileOperation

IFileOperation *iFo;

HRESULT hr = CoCreateInstance(CLSID_FileOperation,

NULL,

CLSCTX_LOCAL_SERVER,

IID_PPV_ARGS(&iFo));

if(!SUCCEEDED(hr))

return hr;

iFo->SetOperationFlags(opcje);

// Tworzenie obiektów IShellItem

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 117

IShellItem *psiCel = NULL, *psiZrodlo = NULL;

SHCreateItemFromParsingName(wszZrodlo, NULL, IID_PPV_ARGS(&psiZrodlo)); if(wszCel != NULL)

SHCreateItemFromParsingName(wszCel, NULL, IID_PPV_ARGS(&psiCel));

// Kopiowanie, przenoszenie czy usuwanie?

switch(operacja)

{

case FO_COPY: iFo->CopyItem(psiZrodlo, psiCel, wszNowaNazwa, NULL); break; case FO_MOVE: iFo->MoveItem(psiZrodlo, psiCel, wszNowaNazwa, NULL); break; case FO_DELETE: iFo->DeleteItem(psiZrodlo, NULL); break;

}

// Potwierdzenie wykonania operacji

hr = iFo->PerformOperations();

if(!SUCCEEDED(hr))

return hr;

psiZrodlo->Release();

if(psiCel != NULL)

psiCel->Release();

// Zwolnienie interfejsu

iFo->Release();

return hr;

}

4. Analogicznie jak w poprzednim projekcie deklarujemy i definiujemy publiczne metody odpowiedzialne za kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików

(listing 4.12). Jednakże teraz zamiast zwracać wartość BOOL, zwracamy HRESULT.

Listing 4.12. Metody realizujące kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::KopiowaniePliku(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel)

{ TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, szCel, FO_COPY, 0);

}

HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::PrzenoszeniePliku(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel)

{ TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, szCel, FO_MOVE, 0);

}

HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwaniePliku(LPCTSTR szZrodlo)

{ TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, NULL, FO_DELETE, 0);

}

118

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

5. W podglądzie okna umieszczamy przycisk i tworzymy jego domyślną metodę zdarzeniową, w której umieszczamy wywołanie funkcji z listingu 4.13.

Listing 4.13. Na potrzeby naszego przykładu tworzymy plik test.txt, który wykorzystujemy do testowania funkcji opartych na interfejsie IFileOperation

CString sciezkaPliku = L"d:\\test.txt";

HANDLE hFile = CreateFileW(sciezkaPliku, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_NEW, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

CloseHandle(hFile);

KopiowaniePliku(sciezkaPliku, L"d:\\test kopia.txt");

PrzenoszeniePliku(L"d:\\test kopia.txt", L"d:\\kopia xml.xml"); UsuwaniePliku(L"d:\\kopia xml.xml");

Czytelnik powinien zauważyć, że w przypadku kopiowania większych plików pojawia się teraz okno dialogowe, charakterystyczne dla systemu Windows Vista, informujące o postępie kopiowania (rysunek 4.3). Jeśli korzystamy ze struktury SHFILEOPSTRUCT, to nie mamy dostępu do własności specyficznych dla Visty.

Rysunek 4.3.

Kopiowanie elementu

za pomocą

IFileOperation

Przy usuwaniu pliku (funkcja UsuwaniePliku) pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie operacji. Jeżeli nie jest ono pożądane, należy w ciele funkcji Usuwanie

´Pliku, w ostatnim argumencie funkcji OperacjaNaPlikuIF, zamiast zera użyć stałej FOF_NOCONFIRMATION (listing 4.14). Poza bardzo szczególnymi sytuacjami nie jest to jednak rozwiązanie godne polecenia.

Listing 4.14. Usuwanie pliku bez konieczności potwierdzenia HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwaniePlikuBezPotwierdzenia(LPCTSTR szZrodlo)

{ TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, NULL, FO_DELETE, FOF_NOCONFIRMATION);

}

Jak usunąć plik, umieszczając go w koszu?

Listing 4.15 zawiera funkcję, która różni się od funkcji UsuwaniePliku z poprzedniego projektu jednym szczegółem. Użyta została opcja FOF_ALLOWUNDO, która nakazuje prze-niesienie pliku do kosza zamiast usunięcia.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 119

Listing 4.15. Usuwanie pliku z wykorzystaniem mechanizmu powłoki kosza systemowego HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwaniePlikuDoKosza(LPCTSTR szZrodlo)

{

TCHAR lpBuffer[MAX_PATH] = {0};

GetFullPathName(szZrodlo, MAX_PATH, lpBuffer, NULL);

return OperacjaNaPlikuIF(lpBuffer, NULL, FO_DELETE, FOF_ALLOWUNDO);

}

Teraz przed skasowaniem pliku wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem o umieszczenie pliku w koszu. Tej samej stałej można użyć w metodzie OperacjeNaPliku w rozwiązaniu nie korzystającym z interfejsu IFileOperation.

Operacje na całym katalogu

Kopiowanie całego katalogu z podkatalogami jest również możliwe i równie łatwe jak kasowanie pliku. W przypadku funkcji WinAPI i funkcji C++, które poznaliśmy wcze-

śniej, programowanie tej operacji jest możliwe, ale wszelkie informacje prezentowane w trakcie użytkownikowi wymagałyby sporej dodatkowej pracy. A gdy korzysta się z funkcji powłoki, wystarczy jedno polecenie. W listingu 4.16 zaprezentowane są funkcje dla Windows Vista, tj. korzystające z metody OperacjeNaPlikuIF, ale analogiczne polecenia można bez problemu przygotować dla wcześniejszej metody OperacjeNaPliku.

Listing 4.16. Zestaw funkcji służących do kopiowania, przenoszenia i usuwania katalogów HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::KopiowanieKatalogu(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel)

{

return OperacjaNaPlikuIF(szZrodlo, szCel, FO_COPY, FOF_NOCONFIRMMKDIR);

}

HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::PrzenoszenieKatalogu(LPCTSTR szZrodlo, LPCTSTR szCel)

{

HRESULT wynik = OperacjaNaPlikuIF(szZrodlo, szCel, FO_MOVE, FOF_NOCONFIRMMKDIR); RemoveDirectory(szZrodlo);

return wynik;

}

HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwanieKatalogu(LPCTSTR szZrodlo)

{

return UsuwaniePliku(szZrodlo);

}

HRESULT COperacjeNaPlikachIFDlg::UsuwanieKataloguDoKosza(LPCTSTR szZrodlo)

{ return UsuwaniePlikuDoKosza(szZrodlo);

}

Aby utworzyć katalog bez dialogu potwierdzenia, należy użyć opcji FOF_NOCONFIRMMKDIR, a nie FOF_NOCONFIRMATION. Ważną opcją jest FOF_FILESONLY. Powoduje ona, że operacje są wykonywane jedynie na plikach pasujących do użytej maski. Wówczas nie zostaną utworzone podkatalogi.

120

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

W przypadku dwóch funkcji usuwających katalog utworzyliśmy tak naprawdę alias do funkcji usuwających pliki. Okazuje się, że działają one równie dobrze dla pojedynczych plików, jak i dla katalogów.

Argumentami wszystkich funkcji powinny być oczywiście ścieżki do katalogów, np.

KopiowanieKatalogu("d:\\","d:\\Kopia projektu");

UsuwanieKataloguDoKosza("d:\\Kopia projektu");

Jak wspomniałem wcześniej, analogiczne metody można przygotować, korzystając z funkcji z projektu opartego na metodzie OperacjeNaPliku.

Odczytywanie wersji pliku .exe i .dll

Pliki wykonywalne .exe oraz pliki bibliotek .dll mogą zawierać informacje o wersji, producencie, prawach autorskich itp.6 O ile zapisywanie tych informacji w Visual Studio jest proste (pozwalają na to ustawienia projektu), o tyle przy ich odczycie trzeba się trochę pomęczyć.

1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie OdczytywanieWersji.

2. Klikając dwukrotnie plik OdczytywanieWersji.rc w podoknie Solution Explorer, otwieramy podokno Resource View — zasoby projektu. W gałęzi Version znajduje się pozycja VS_VERSION_INFO [Angielski (Stany Zjednoczone)].

Klikając ją dwukrotnie, otworzymy edytor (rysunek 4.4), który pozwala na zmianę jej wszystkich ustawień.

Rysunek 4.4. Edytor wersji umieszczanej w zasobach aplikacji 6 Windows pozwala na oglądanie tych informacji w oknie właściwości pliku, na zakładce Wersja.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 121

3. Po powrocie do widoku projektowania umieszczamy na podglądzie formy dwa pola edycyjne oraz przycisk (rysunek 4.5). Z polami edycyjnymi należy związać zmienne Edit1 i Edit2.

Rysunek 4.5. Informacje wyświetlane przez nasz program oraz w oknie właściwości Windows Vista

4. Własność MultiLine drugiego pola edycyjnego ustawiamy na True.

5. Definiujemy metodę PobierzInformacjeOPliku zgodnie z listingiem 4.17.

Listing 4.17. Funkcja odczytująca informacje o wersji ze wskazanego pliku .exe lub .dll CString COdczytywanieWersjiDlg::PobierzInformacjeOPliku(LPCTSTR nazwaPliku)

{ CString Wynik, temp;

DWORD uchwyt, rozmiarBufora;

UINT rozmiarWartosci;

LPTSTR lpBufor;

VS_FIXEDFILEINFO *pInformacjeOPliku;

rozmiarBufora = GetFileVersionInfoSize(nazwaPliku, &uchwyt);

if (!rozmiarBufora)

{

AfxMessageBox(L"Brak informacji o wersji pliku");

return NULL;

}

lpBufor = (LPTSTR)malloc(rozmiarBufora);

if (!lpBufor)

return NULL;

if(!GetFileVersionInfo(nazwaPliku, uchwyt, rozmiarBufora, lpBufor))

{

free (lpBufor);

return NULL;

}

if(VerQueryValue(lpBufor, L"\\", (LPVOID *)&pInformacjeOPliku,

´(PUINT)&rozmiarWartosci))

122

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

{

CString typPliku;

switch (pInformacjeOPliku->dwFileType)

{

case VFT_UNKNOWN: typPliku="Nieznany"; break;

case VFT_APP: typPliku="Aplikacja"; break;

case VFT_DLL: typPliku="Biblioteka DLL"; break;

case VFT_STATIC_LIB: typPliku="Biblioteka ładowana statycznie"; break; case VFT_DRV:

switch (pInformacjeOPliku->dwFileSubtype)

{

case VFT2_UNKNOWN: typPliku="Nieznany rodzaj sterownika"; break; case VFT2_DRV_COMM: typPliku="Sterownik komunikacyjny"; break; case VFT2_DRV_PRINTER: typPliku="Sterownik drukarki"; break;

case VFT2_DRV_KEYBOARD: typPliku="Sterownik klawiatury"; break; case VFT2_DRV_LANGUAGE: typPliku="Sterownik języka"; break;

case VFT2_DRV_DISPLAY: typPliku="Sterownik karty graficznej"; break; case VFT2_DRV_MOUSE: typPliku="Sterownik myszy"; break;

case VFT2_DRV_NETWORK: typPliku="Sterownik karty sieciowej"; break; case VFT2_DRV_SYSTEM: typPliku="Sterownik systemowy"; break;

case VFT2_DRV_INSTALLABLE: typPliku="Sterownik do instalacji"; break; case VFT2_DRV_SOUND: typPliku="Sterownik karty dźwiękowej"; break;

}; break;

case VFT_FONT:

switch (pInformacjeOPliku->dwFileSubtype)

{

case VFT2_UNKNOWN: typPliku="Unknown Font"; break;

case VFT2_FONT_RASTER: typPliku="Raster Font"; break;

case VFT2_FONT_VECTOR: typPliku="Vector Font"; break;

case VFT2_FONT_TRUETYPE: typPliku="Truetype Font"; break;

} break;

case VFT_VXD:

typPliku.Format(L"Virtual Defice Identifier = %04x",

´pInformacjeOPliku->dwFileSubtype); break;

}

Wynik.Append(L"Typ pliku:");

Wynik.Append(typPliku);

Wynik.Append(L"\r\n");

}

unsigned short jezyk, stronaKodowa;

if (VerQueryValue(lpBufor, L"\\VarFileInfo\\Translation", (LPVOID

´*)&pInformacjeOPliku, (PUINT)&rozmiarWartosci))

{

unsigned short* wartosc=(unsigned short*)pInformacjeOPliku;

jezyk = *wartosc;

stronaKodowa = *(wartosc+1);

}

else

{

jezyk = 0;

stronaKodowa = 0;

}

temp.Format(L"Język: %d (0x%x)\r\n", jezyk, jezyk);

Wynik.Append(temp);

temp.Format(L"Strona kodowa: %d (0x%x)\r\n\r\n", stronaKodowa, stronaKodowa); Wynik.Append(temp);

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 123

const CString InfoStr[12]= {L"Comments", L"InternalName", L"ProductName", Ĺ"CompanyName",

L"LegalCopyright", L"ProductVersion", L"FileDescription", L"LegalTrademarks", Ĺ"PrivateBuild",

L"FileVersion", L"OriginalFilename", L"SpecialBuild"}; for(int i=0;i<12;i++)

{

CString kategoria;

kategoria.Format(L"\\StringFileInfo\\%04x%04x\\%s", jezyk, stronaKodowa, ÍnfoStr[i]);

if (VerQueryValue(lpBufor, kategoria, (LPVOID *)&pInformacjeOPliku,

´&rozmiarWartosci) != 0)

{

char* wartosc=(char*)pInformacjeOPliku;

temp.Format(L"%s: %s\r\n", InfoStr[i], wartosc);

Wynik.Append(temp);

}

}

free(lpBufor);

return Wynik;

}

6. Tworzymy domyślną metodę zdarzeniową dla przycisku i umieszczamy w niej kod z listingu 4.18.

Listing 4.18. Wybór pliku i odczytywanie zapisanych w nim informacji. Kod znajdujący się w komentarzu pozwala przetestować działanie funkcji PobierzInformacjeOPliku na pliku bieżącej aplikacji void COdczytywanieWersjiDlg::OnBnClickedButton1()

{ //WCHAR szPath[MAX_PATH] = {0};

//GetModuleFileNameW(NULL, szPath, MAX_PATH);

//CString info;

//info = PobierzInformacjeOPliku(szPath);

//AfxMessageBox(info);

CFileDialog fd(TRUE);

if(fd.DoModal())

{

Edit1.SetWindowTextW(fd.GetFileName());

Edit2.SetWindowTextW(PobierzInformacjeOPliku(fd.GetFileName()));

}

else

AfxMessageBox(L"Nie wybrano pliku!");

}

Jak działa funkcja PobierzInformacjeOPliku (listing 4.17)? Zaczynamy od pobrania do bufora znaków zestawu informacji. Służą do tego funkcje GetFileVersionInfoSize oraz GetFileVersionInfo7. Pierwsza zwraca wielkość bufora, a druga sam bufor.

Informacje z bufora można „rozkodować” za pomocą funkcji VerQueryValue. W za-leżności od podanego argumentu zwraca ona informacje o poszczególnych elementach opisu umieszczonego w pliku .exe lub pliku .dll. Możliwe wartości zostały 7 Obie dostępne we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows.

124

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

wymienione w tabeli 4.1. Poza pierwszą pozycją w tabeli, która zwraca informacje niezależne od języka, i drugą, która zwraca informacje o samym języku i zestawie znaków, pozostałe identyfikatory budowane są zgodnie z szablonem, w którym do łańcucha \StringFileInfo\ dodajemy „zlepione” kody szesnastkowe strony kodowej i zestawu znaków, a do nich łańcuch identyfikujący konkretną informację. Informację tę do-

łączamy do zwracanego przez PobierzInformacjeOPliku łańcucha CString. W przypadku ogólnych zastosowań byłoby zapewne wygodniej, aby nasza funkcja zamiast listy łańcuchów zwracała zdefiniowaną przez nas strukturę. Wówczas zamiast pętli po elementach tablicy InfoStr należałoby umieścić w niej serię przypisań wypełniają-

cych pola struktury. Wtedy jednak kod funkcji wydłużyłby się jeszcze bardziej i stałby się jeszcze mniej przejrzysty.

Tabela 4.1. Zakładamy, że język systemowy to polski (strona kodowa 1045, czyli w zapisie szesnastkowym 0415), a zestaw znaków to 1250 (szesnastkowo 04E5)

Drugi argument funkcji VerQueryValue

Zwracana informacja

\

Struktura VS_FIXEDFILEINFO

\VarFileInfo\Translation

Język i strona kodowa

\StringFileInfo\041504E5\Comments

Komentarz

\StringFileInfo\041504E5\InternalName

Nazwa wewnętrzna pliku

\StringFileInfo\041504E5\ProductName

Nazwa programu

\StringFileInfo\041504E5\CompanyName

Nazwa firmy

\StringFileInfo\041504E5\LegalCopyright

Informacje o prawie własności

\StringFileInfo\041504E5\ProductVersion

Wersja produktu

\StringFileInfo\041504E5\FileDescription

Opis pliku

\StringFileInfo\041504E5\LegalTrademarks

Znak towarowy

\StringFileInfo\041504E5\PrivateBuild

Plik utworzony do użytku prywatnego

\StringFileInfo\041504E5\FileVersion

Wersja pliku

\StringFileInfo\041504E5\OriginalFilename

Oryginalna nazwa pliku

\StringFileInfo\041504E5\SpecialBuild

Wersja o specjalnym przeznaczeniu

Ostatnia uwaga dotyczy wykorzystania znaków specjalnych \r\n zamiast samego \n.

Taka sekwencja jest wymagana przez funkcję SetWindowTextW. W przeciwnym wy-padku kontrolka CEdit wyświetli cały łańcuch w jednym wierszu.

Jak dodać nazwę dokumentu do listy ostatnio

otwartych dokumentów w menu Start?

Windows umożliwia umieszczanie dokumentów otwieranych w edytorach w menu Start, w podmenu Moje bieżące dokumenty (taka nazwa obowiązuje przynajmniej w Windows XP /Dokumenty dla Visty8/). Nic prostszego. Wystarczy użyć funkcji powłoki SHAddToRecentDocs9,10; jej drugim argumentem jest ścieżka do pliku, który chcemy tam umieścić:

8 Nazwa zależy od konfiguracji stylu menu Start.

9 Dostępne od Windows 95 i NT 4.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 125

SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, nazwa pliku dokumentu);

Funkcja ta jest zadeklarowana w nagłówku shlobj.h, dlatego należy go włączyć do kodu bieżącego projektu.

Odczytywanie informacji o dysku

Zajmiemy się teraz przygotowaniem komponentu, który będzie udostępniał zestaw szczegółowych informacji o dysku: od jego typu, poprzez nazwę systemu plików, po numer seryjny. W ostatecznej wersji komponent będzie miał postać graficzną — będzie prezentował ilość wolnego miejsca na pasku postępu oraz dodatkowe informacje na etykietach Static. Do odczytu parametrów dysku użyjemy oczywiście funkcji WinAPI.

Komponent przygotujemy w dwóch krokach, podobnie jak często robi się to w prak-tyce. Skupiając się na wykorzystywanych funkcjach WinAPI, napiszemy najpierw klasę pobierającą potrzebne informacje. Potem wykorzystamy ją w komponencie wi-zualnym.

Odczytywanie danych

Pierwszym krokiem będzie napisanie funkcji PobierzInformacjeODysku. Korzystając z funkcji WinAPI, będzie ona odczytywać parametry fizyczne dysku, jego wielkość oraz ilość wolnego miejsca. Jej pierwszym argumentem będzie litera dysku, a drugim wskaźnik do struktury, w której zapisana zostanie informacja o dysku. Ową strukturę, nazwijmy ją DiskInfoStruct, zdefiniujemy sami.

1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie DiskInfo.

2. Dodajemy do niego plik nagłówkowy InformacjeODysku.h i plik źródłowy InformacjeODysku.cpp.

3. W pliku nagłówkowym umieszczamy (listing 4.19):

a) definicję struktury DaneODysku, do której będziemy zapisywali informacje o dysku;

b) definicję stałej określającej maksymalną długość niektórych łańcuchów w tej strukturze;

c) dyrektywy definiujące makra, które pomogą nam w prawidłowym zaokrąglaniu liczb;

d) i wreszcie deklarację funkcji PobierzInformacjeODysku.

10 Aby zaobserwować działanie tej funkcji, należy się upewnić, że funkcja przechowywania i wyświetlania listy niedawno otwieranych plików jest aktywna.

126

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Listing 4.19. Zawartość pliku nagłówkowego InformacjeODysku.h

#pragma once

#define ROUND(x) ((x)>=0?(long)((x)+0.5):(long)((x)-0.5))

#define ROUND1(x) (ROUND(10*x)/10.0) //zaokrąglenie z częścią dziesiętną

#define ROUND2(x) (ROUND(100*x)/100.0) //zaokrąglenie z setnymi

#define DI_MAX_LENGTH 256

struct DaneODysku

{

char literaDysku;

BOOL czyDyskDostepny;

int typDysku;

TCHAR typDyskuOpis[DI_MAX_LENGTH];

unsigned __int64 calkowitaPrzestrzen;

unsigned __int64 wolnaPrzestrzen;

unsigned __int64 zajetaPrzestrzen;

double wolnaPrzestrzenUlamek;

unsigned char wolnaPrzestrzenProcenty;

TCHAR nazwaDysku[DI_MAX_LENGTH];

ULONG numerSeryjnyDysku;

TCHAR nazwaFAT[DI_MAX_LENGTH];

ULONG maksymalnaDlugoscPlikuLubKatalogu;

ULONG maksymalnaDlugoscSciezki;

};

BOOL PobierzInformacjeODysku(char literaDysku, DaneODysku& diskInfo);

4. Natomiast do pliku źródłowego InformacjeODysku.cpp dodajemy kod funkcji PobierzInformacjeODysku według listingu 4.20.

Listing 4.20. Pełny kod pliku nagłówkowego

#include "stdafx.h"

#include "InformacjeODysku.h"

BOOL PobierzInformacjeODysku(char literaDysku, DaneODysku &diskInfo)

{

diskInfo.literaDysku = toupper(literaDysku);

//Ustalanie wstępnych wartości

diskInfo.czyDyskDostepny = TRUE;

diskInfo.typDysku = 0;

wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"");

diskInfo.calkowitaPrzestrzen = 0;

diskInfo.wolnaPrzestrzen = 0;

diskInfo.zajetaPrzestrzen = 0;

diskInfo.wolnaPrzestrzenUlamek = 0;

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 127

diskInfo.wolnaPrzestrzenProcenty = 0;

wcscpy_s(diskInfo.nazwaDysku,L"");

diskInfo.numerSeryjnyDysku = 0;

wcscpy_s(diskInfo.nazwaFAT,L"");

diskInfo.maksymalnaDlugoscPlikuLubKatalogu = 0;

diskInfo.maksymalnaDlugoscSciezki = 0;

//Ścieżka katalogu głównego na dysku

TCHAR katalogGlownyDysku[4];

katalogGlownyDysku[0]=diskInfo.literaDysku;

katalogGlownyDysku[1]='\0';

wcscat_s(katalogGlownyDysku,L":\\");

//Typ napędu (drive type)

diskInfo.typDysku = GetDriveType(katalogGlownyDysku);

switch(diskInfo.typDysku)

{

case 0:

wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"Napęd nie istnieje");

diskInfo.czyDyskDostepny = FALSE;

break;

case 1:

wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"Dysk nie jest sformatowany"); diskInfo.czyDyskDostepny = FALSE;

break;

case DRIVE_REMOVABLE: wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"Dysk wymienny"); break;

case DRIVE_FIXED: wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"Dysk lokalny"); break; case DRIVE_REMOTE: wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"Dysk sieciowy"); break; case DRIVE_CDROM: wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"Płyta CDROM"); break; case DRIVE_RAMDISK: wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"RAM Drive"); break; default: wcscpy_s(diskInfo.typDyskuOpis,L"Typ dysku nierozpoznany"); break;

}

//Jeżeli dysk niedostępny, to kończymy

if (!diskInfo.czyDyskDostepny) return FALSE;

//Ilość wolnego miejsca na dysku (disk free space)

//Typy argumentów niezgodne z Win32 SDK

BOOL Wynik = ::GetDiskFreeSpaceEx(

katalogGlownyDysku,

NULL,

(ULARGE_INTEGER*)&(diskInfo.calkowitaPrzestrzen),

(ULARGE_INTEGER*)&(diskInfo.wolnaPrzestrzen));

diskInfo.zajetaPrzestrzen = diskInfo.calkowitaPrzestrzen -

diskInfo.wolnaPrzestrzen;

if (Wynik && (diskInfo.calkowitaPrzestrzen != 0))

{

diskInfo.wolnaPrzestrzenUlamek = diskInfo.wolnaPrzestrzen/

(double)diskInfo.calkowitaPrzestrzen;

diskInfo.wolnaPrzestrzenProcenty = (unsigned char)ROUND(100 *

diskInfo.wolnaPrzestrzenUlamek);

}

else

{

128

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

diskInfo.wolnaPrzestrzenUlamek = 0;

diskInfo.wolnaPrzestrzenProcenty = 0;

diskInfo.czyDyskDostepny = FALSE;

return FALSE;

}

//Nazwa dysku, typ FAT, numer seryjny (GetVolumeInformation)

unsigned long wlasnosciSystemuPlikow;

Wynik = GetVolumeInformation(katalogGlownyDysku,

diskInfo.nazwaDysku,

DI_MAX_LENGTH,

&(diskInfo.numerSeryjnyDysku),

&(diskInfo.maksymalnaDlugoscPlikuLubKatalogu),

&(wlasnosciSystemuPlikow),

diskInfo.nazwaFAT,

DI_MAX_LENGTH);

diskInfo.maksymalnaDlugoscSciezki = MAX_PATH;

return Wynik;

}

5. Korzystanie z funkcji tego typu jest dość naturalne dla osób posługujących się na co dzień WinAPI. Osoby programujące w C++ zapewne chętniej widziałyby klasę, która w konstruktorze pobierać będzie literę dysku i po utworzeniu udostępniać będzie informacje o dysku. Bez problemu możemy przekształcić powyższą strukturę w taką klasę, choć kosztem tego, że wszystkie jej pola są publiczne. Wystarczy do pliku nagłówkowego dodać definicję klasy

InformacjeODysku widoczną na listingu 4.21. Może bardziej elegancko byłoby uczynić DaneODysku polem nowej klasy, a nie jej klasą bazową, ale na dłuższą metę rozwiązanie takie jest mniej wygodne.

Listing 4.21. Dodajemy konstruktor inicjujący klasę udostępniającą informacje o dysku class InformacjeODysku : public DaneODysku

{

public:

InformacjeODysku(char literaDysku='C')

{

this->literaDysku=literaDysku;

PobierzInformacjeODysku(this->literaDysku,*this);

}

};

Omówię po kolei użyte w funkcji PobierzInformacjeODysku funkcje WinAPI: GetDriveType11 — zwracana przez nią wartość to liczba naturalna określająca typ na-pędu. Zdefiniowane stałe kodujące poszczególne typy napędów są wymienione i opi-sane w instrukcji switch, następującej po wywołaniu tej funkcji. Nierozpoznawane 11 Dostępna w Windows 95/98/Me oraz NT/2000/XP.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 129

pozostawiamy typy stacji dyskietek (3.5" lub 5.25")12. Jedynym argumentem funkcji jest wskaźnik do łańcucha zawierającego ścieżkę do katalogu głównego dysku w ba-danym napędzie.

GetDiskFreeSpaceEx — funkcja dostępna od wersji systemu Windows 95 OSR213, a więc od wersji, która pozwalała na obsługę dysków większych niż 2 GB14 . Wcześniejsza wersja funkcji GetDiskFreeSpace zwraca niepoprawne wartości dla tak dużych dysków.

Pierwszym argumentem, podobnie jak w poprzedniej funkcji i w większości funkcji związanych z dyskami, jest wskaźnik do łańcucha zawierającego ścieżkę katalogu głównego dysku. W kolejnych trzech podawane są wskaźniki do typu ULARGE_INTEGER, w których zapisana zostanie ilość wolnego miejsca dostępnego dla aplikacji wywo-

łującej funkcję, całkowita ilość bajtów dostępna na dysku i całkowita ilość wolnych bajtów. Typ ULARGE_INTEGER jest zdefiniowany w WinAPI jako unia, która w zależno-

ści od używanego kompilatora może być parą dwóch liczb 32-bitowych lub jedną liczbą 64-bitową. Visual Studio zawiera typ unsigned __int64, który wykorzystujemy do przechowania zwracanych przez GetDiskFreeSpaceEx wartości, a więc dotyczy nas druga opcja unii. Konieczne jest jednak rzutowanie wskaźników z unsigned __int64

na ULARGE_INTEGER przy wywoływaniu funkcji.

GetVolumeInformation15 to funkcja zwracająca informacje o systemie plików na dysku, tj. nazwę dysku, numer seryjny, maksymalną długość nazwy katalogu lub pliku, typ FAT, informacje o kompresji itp. Dane pobieramy bezpośrednio do elementów struktury DaneODysku.

Stała MAX_PATH przechowuje maksymalną długość ścieżki do pliku łącznie z jego nazwą z rozszerzeniem. Zapisujemy tę wartość w polu maksymalnaDlugoscSciezki struktury.

Jest ona własnością systemu, a nie dysku, jest więc identyczna dla każdego dysku.

Testy

Najprostszy sposób przetestowania powyższej funkcji PobierzInformacjeODysku (ewentu-alnie klasy InformacjeODysku) polega na umieszczeniu w oknie przycisku, z którego wywołujemy funkcję widoczną na listingu 4.22.

Listing 4.22. Funkcja wyświetlająca informacje o dysku

void WyswietlInformacje(char literaDysku)

{ InformacjeODysku informacjeODysku(literaDysku);

if(!informacjeODysku.czyDyskDostepny)

12 Można je oczywiście, nieco nieelegancko, rozpoznać, korzystając z objętości dyskietki.

13 W takiej postaci program nie będzie działał w „czystym” Windows 95. Można temu zaradzić, sprawdzając wersję systemu za pomocą GetVersionEx i w tym systemie wywołując starszą wersję funkcji — system i tak nie obsługuje większych dysków.

14 Łatwo sprawdzić, że 2 giga = 2 • 1024 mega = 2 • 1024 • 1024 kilo = 2 • 1024 • 1024 • 1024 = 2147483648; to więcej niż zakres 32-bitowej liczby całkowitej long (ze znakiem). Konieczne więc jest użycie liczb 64-bitowych typu __int64. I tu należy uważać, żeby przypadkowo nie przeprowadzić konwersji na liczby 32-bitowe przez przypisywanie lub operacje na zmiennych.

15 Dostępna w Windows 95/98/Me oraz NT/2000/XP.

130

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

{

MessageBox(NULL,L"Dysk nie jest dostępny",L"Ostrzeżenie",MB_ICONWARNING); return;

}

CString komunikat;

komunikat.Format(L"Informacje o dysku\nNazwa: %s\nTyp dysku: %s\nTyp FAT:

´%s\nWielkość dysku: %.2f GB\nIlość wolnego miejsca: %.0f %%",

informacjeODysku.nazwaDysku,

informacjeODysku.typDyskuOpis,

informacjeODysku.nazwaFAT,

informacjeODysku.calkowitaPrzestrzen/1024.0/1024.0/1024.0,

100*informacjeODysku.wolnaPrzestrzenUlamek

);

MessageBox(NULL,komunikat,L"Informacja o dysku",MB_OK);

}

Wyświetla ona okno z komunikatem zawierającym podstawowe informacje o dysku lub informacje, że dysk jest niedostępny, jeżeli podamy złą literę dysku16. Możemy jednak pójść o krok dalej — przygotujmy projekt okna z listą CListBox (rysunek 4.6) i wy-

świetlmy na niej informacje o wszystkich dostępnych w komputerze dyskach logicznych, zarówno lokalnych, jak i sieciowych.

1. Przechodzimy do widoku projektowania okna.

2. Na formie umieszczamy kontrolkę CListBox, z którą wiążemy zmienną ListBox1.

3. W metodzie OnInitDialog umieszczamy polecenia z listingu 4.23.

Listing 4.23. Sprawdzamy po prostu kolejno wszystkie litery od C: do Z: BOOL CDiskInfoDlg::OnInitDialog()

{

CDialog::OnInitDialog();

// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically

// when the application's main window is not a dialog

SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Set big icon

SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Set small icon

const int BwGB=1024*1024*1024; //ilość bajtów w GB

for(char litera = 'c'; litera <= 'z'; litera++)

{

DaneODysku informacjeODysku;

PobierzInformacjeODysku(litera, informacjeODysku);

if (informacjeODysku.czyDyskDostepny)

{

double calkowitaPrzestrzenGB =

´ROUND1((double)informacjeODysku.calkowitaPrzestrzen/BwGB); double wolnaPrzestrzenGB =

´ROUND1((double)informacjeODysku.wolnaPrzestrzen/BwGB); 16 Jeżeli zamiast klasy chcemy użyć funkcji, należy usunąć pierwszą linię kodu, a zamiast niej wstawić: DaneODysku informacjeODysku;

PobierzInformacjeODysku(literaDysku,informacjeODysku);

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 131

double zajetaPrzestrzenGB =

´ROUND1((double)informacjeODysku.zajetaPrzestrzen/BwGB); CString temp;

temp.AppendFormat(L"%c: %s, zajęte miejsce: %.2lf/%.2lf/%.2lf GB, (%d %%)

´nazwa woluminu: %s, SN: %I64d, FAT: %s",

informacjeODysku.literaDysku, informacjeODysku.typDyskuOpis, zajetaPrzestrzenGB, wolnaPrzestrzenGB,

calkowitaPrzestrzenGB, 100 - informacjeODysku.wolnaPrzestrzenProcenty, informacjeODysku.nazwaDysku, (unsigned __int64)informacjeODysku.

´numerSeryjnyDysku,

informacjeODysku.nazwaFAT);

listBox1.AddString(temp);

}

}

return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control

}

Rysunek 4.6.

Lista dysków

od C: wzwyż

Jeżeli nie chcemy sprawdzać wszystkich dysków w pętli z literą dysku jako indeksem, możemy ograniczyć się do rzeczywiście obecnych dysków, korzystając z funkcji WinAPI GetLogicalDriveStrings17 (funkcja ta pojawi się w dalszej części rozdziału).

Kontrolka MFC

Przygotujemy teraz kontrolkę CDiskInfoPanel, która nie tylko będzie udostępniać informacje o dysku, ale również prezentować je w postaci paska postępu z towarzyszą-

cymi mu napisami. Postępowanie to polegać będzie na zmodyfikowaniu kontrolki CProgressCtrl w taki sposób, aby oprócz paska postępu widoczne były jeszcze dwa opisy informujące o symbolu dysku, jego nazwie, nazwie systemu plików oraz ilości wolnego miejsca w gigabajtach.

1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie DiskInfoKomponent.

17 Dostępna w Windows 95/98/Me oraz NT/2000/XP.

132

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

2. Natychmiast po utworzeniu plików projektu wybieramy z menu Project polecenie Add Class…. Pojawi się okno dialogowe, w którym zaznaczamy pozycję MFC

Class i klikamy Add. Pojawi się okno kreatora, które wypełniamy zgodnie ze wzorem z rysunku 4.7 i klikamy przycisk Finish.

Rysunek 4.7.

MFC Class Wizard dla

klasy CDiskInfoPanel

3. Do katalogu projektu kopiujemy pliki InformacjeODysku.h i InformacjeODysku.cpp, które przygotowaliśmy w poprzednim podrozdziale, i dodajemy je do projektu.

4. Przechodzimy do edycji pliku nagłówkowego PanelZInformacjamiODysku.h i modyfikujemy go zgodnie z listingiem 4.24.

Listing 4.24. Pełny kod pliku nagłówkowego klasy PanelZInformacjamiODysku z wyróżnieniem zmian, jakich dokonaliśmy względem klasy wygenerowanej przez kreator

#pragma once

#include "InformacjeODysku.h"

// PanelZInformacjamiODysku

class PanelZInformacjamiODysku : public CProgressCtrl

{

DECLARE_DYNAMIC(PanelZInformacjamiODysku)

private:

bool obiektIstnieje;

char literaDysku; //litera dysku

DaneODysku daneODysku; //struktura przechowująca informacje o dysku CString opisLewy,opisPrawy; //pola wykorzystywane do umieszczenia int pozycjaPaska; //informacji o dysku na pasku postępu

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 133

public:

PanelZInformacjamiODysku(char LiteraDysku='c' );

virtual ~PanelZInformacjamiODysku();

//publiczne metody i własności

DaneODysku GetDaneODysku();

char GetLiteraDysku();

void SetLiteraDysku(char LiteraDysku);

__declspec (property (get = GetDaneODysku)) DaneODysku Informacje; __declspec (property (get = GetLiteraDysku, put = SetLiteraDysku)) char LiteraDysku; protected:

DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

5. Zagadkowe może wydawać się pole obiektIstnieje. Jest ono związane z faktem, iż nasz obiekt jest kontrolką, a zatem niektóre jego własności nie są dostępne przed utworzeniem go. Na przykład nie można zmienić pozycji paska postępu (metoda SetPos) w konstruktorze. Spowodowałoby to wyjątek. Pole to

zainicjujemy wartością false, a przełączymy na true po załadowaniu kontrolki.

6. W pliku PanelZInformacjamiODysku.cpp definiujemy zadeklarowaną w nagłówku metodę SetLiteraDysku (niemal identyczną jak metoda z listingu 4.25) oraz dwie proste metody-akcesory.

Listing 4.25. Pełny kod pliku źródłowego z zaznaczonymi zmianami

// PanelZInformacjamiODysku.cpp : implementation file

//

#include "stdafx.h"

#include "DiskInfoKomponent.h"

#include "PanelZInformacjamiODysku.h"

// PanelZInformacjamiODysku

IMPLEMENT_DYNAMIC(PanelZInformacjamiODysku, CProgressCtrl)

PanelZInformacjamiODysku::PanelZInformacjamiODysku(char LiteraDysku)

:obiektIstnieje(false)

{

SetLiteraDysku(LiteraDysku);

}

PanelZInformacjamiODysku::~PanelZInformacjamiODysku()

{

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(PanelZInformacjamiODysku, CProgressCtrl)

END_MESSAGE_MAP()

void PanelZInformacjamiODysku::SetLiteraDysku(char LiteraDysku)

{

literaDysku = LiteraDysku;

PobierzInformacjeODysku(literaDysku, daneODysku);

134

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

const int BwGB=1024*1024*1024;

double calkowitaPrzestrzenGB = ROUND1(daneODysku.calkowitaPrzestrzen/BwGB); double wolnaPrzestrzenGB = ROUND1(daneODysku.wolnaPrzestrzen/BwGB); double zajetaPrzestrzenGB = ROUND1(daneODysku.zajetaPrzestrzen/BwGB); opisLewy.Format(L" %c: %s (%s)", daneODysku.literaDysku, daneODysku.nazwaDysku,

´daneODysku.nazwaFAT);

opisPrawy.Format(L"%.2f/%.2f/%.2f (%d%%) ", zajetaPrzestrzenGB,

´wolnaPrzestrzenGB, calkowitaPrzestrzenGB, 100 -

´daneODysku.wolnaPrzestrzenProcenty);

pozycjaPaska = 100 - daneODysku.wolnaPrzestrzenProcenty;

if (!daneODysku.czyDyskDostepny)

{

opisLewy.Format(L"%c: Dysk niedostępny!",daneODysku.literaDysku); opisPrawy.Format(L"");

pozycjaPaska = 100;

}

if(obiektIstnieje) this->SetPos(pozycjaPaska);

}

DaneODysku PanelZInformacjamiODysku::GetDaneODysku()

{

return daneODysku;

}

char PanelZInformacjamiODysku::GetLiteraDysku()

{

return literaDysku;

}

// PanelZInformacjamiODysku message handlers

7. Pole obiektIstnieje wykorzystaliśmy na końcu metody SetLiteraDysku. Jeżeli obiekt już powstał, np. gdy jawnie wywołał tę metodę użytkownik, aktualizowana jest pozycja paska postępu. W konstruktorze pozycja nie zostanie ustawiona.

Musimy to zrobić po powstaniu obiektu. Wykorzystamy do tego pierwsze

odświeżenie kontrolki, tj. pierwsze wywołanie metody związanej z otrzymaniem komunikatu WM_PAINT18. Będzie to o tyle wygodne, że w metodzie tej przygotujemy także dodatkowy opis umieszczony na kontrolce.

a) W pliku PanelZInformacjamiODysku.cpp do makr mapujących komunikaty dodajemy wywołanie makra wiążącego komunikat WM_PAINT z metodą OnPaint: BEGIN_MESSAGE_MAP(PanelZInformacjamiODysku, CProgressCtrl)

ON_WM_PAINT()

END_MESSAGE_MAP()

18 Użycie komunikatu WM_CREATE w systemach wcześniejszych niż Windows Vista może powodować kłopoty, dlatego staram się go unikać.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 135

b) W pliku nagłówkowym PanelZInformacjamiODysku.h umieszczamy deklarację chronionej metody OnPaint:

protected:

void OnCreate();

c) Definiujemy tę metodę w pliku źródłowym zgodnie ze wzorem z listingu 4.26.

Listing 4.26. Metoda uruchamiana po utworzeniu kontrolki

void PanelZInformacjamiODysku::OnPaint()

{ //ustawianie pozycji paska przy pierwszym uruchamianiu

if(!obiektIstnieje)

{

obiektIstnieje=true;

this->SetPos(pozycjaPaska);

}

CClientDC dc(this); //device context for painting

CRect rc, rcUpdate, rcProgressBar;

CRgn rgn;

GetUpdateRect(rcUpdate);

CProgressCtrl::OnPaint();

rgn.CreateRectRgn(rcUpdate.left, rcUpdate.top, rcUpdate.right, rcUpdate.bottom); dc.SelectClipRgn(&rgn);

GetClientRect(rc);

dc.SetBkMode(TRANSPARENT);

dc.SelectClipRgn(NULL);

dc.DrawText(opisLewy, -1, rc, DT_SINGLELINE | DT_VCENTER | DT_LEFT); // lewy ópis paska postępu

dc.DrawText(opisPrawy, -1, rc, DT_SINGLELINE | DT_VCENTER | DT_RIGHT); // prawy ópis paska postępu

dc.SelectClipRgn(NULL);

}

8. Kontrolka jest gotowa. Przejdźmy teraz do okna dialogowego, aby wykorzystać nowy komponent do prezentacji informacji o dyskach. Zacznijmy od usunięcia obecnych w oknie dwóch przycisków i etykiety.

9. Następnie w pliku DiskInfoKomponentDlg.cpp zadeklarujmy dostęp do plików komponentu, dodając dyrektywę:

#include "PanelZInformacjamiODysku.h"

10. Następnie w metodzie OnInitDialog utwórzmy i umieśćmy w oknie panele (listing 4.27). Po umieszczeniu paneli dostosowujemy wielkość okna, tak żeby wszystkie dyski były widoczne.

Listing 4.27. Dynamiczne tworzenie kontrolek CDiskInfoPanel

BOOL CDiskInfoKomponentDlg::OnInitDialog()

{ CDialog::OnInitDialog();

136

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically

// when the application's main window is not a dialog

SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Set big icon

SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Set small icon

//przygotowanie paneli

const int przes = 10, wys = 30;

int iloscPaneli = 0;

CRect clientRect;

GetClientRect(clientRect);

PanelZInformacjamiODysku *panel;

for(char litera = 'c'; litera <= 'z'; litera++)

{

panel = new PanelZInformacjamiODysku(litera);

if(panel->Informacje.czyDyskDostepny)

{

panel->Create(WS_CHILD | WS_VISIBLE, clientRect, this, iloscPaneli); panel->MoveWindow(przes, przes + iloscPaneli * (wys + przes),

´clientRect.Width() - 2*przes, wys);

iloscPaneli++;

}

else delete panel;

}

// Dopasowanie wysokości okna dialogowego do ilości paneli

int newHeight = (iloscPaneli+1) * (wys + przes);

SetWindowPos(NULL, clientRect.left, clientRect.bottom, clientRect.Width(),

´newHeight, SWP_SHOWWINDOW);

return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control

}

11. Kompilujemy projekt i uruchamiamy aplikację. Zobaczymy formę zapełnioną dynamicznie tworzonymi komponentami CDiskInfoPanel (rysunek 4.8).

Rysunek 4.8. Ostateczna postać aplikacji w Windows XP i Windows Vista Stworzoną kontrolkę można osadzić na formie w sposób „statyczny”. W tym celu wystarczy przejść do widoku projektowania okna dialogowego projektu, do którego dołączone są pliki InformacjeODysku.h/ .cpp oraz pliki kontrolki PanelZInformacjamiODysku.h/ .cpp, i umieścić w tym oknie kontrolkę CProgressCtrl. Następnie należy związać z nią zmienną, której domyślny typ CProgressCtrl trzeba zmodyfikować na PanelZInformacjamiODysku.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 137

Typ ten można zresztą zmienić już po utworzeniu w deklaracji zmiennej w pliku na-główkowym okna dialogowego. Kontrolka udostępnia własność LiteraDysku, której można przypisać literę dowolnego dysku (ze względu na domyślny argument kon-struktora domyślna litera to C).

Ikona w obszarze powiadamiania

(zasobniku)

Powracamy na chwilę do funkcji powłoki, a dokładnie do jednej z nich, o nazwie Shell_NotifyIcon19. Pozwala ona na kontrolę ikon w obszarze powiadamiania (mowa o tym miejscu przy zegarze, które przy domyślnym ustawieniu pulpitu znajduje się z prawej strony paska zadań).

Funkcja Shell_NotifyIcon

Do obsługi ikon umieszczanych w obszarze powiadamiania służy funkcja powłoki Shell_NotifyIcon. Przyjmuje ona dwa argumenty, z których pierwszy może mieć warto-

ści NIM_ADD, NIM_MODIFY lub NIM_DELETE, oznaczające odpowiednio: dodanie, zmianę i usunięcie ikony z obszaru powiadamiania. Drugi to wskaźnik do struktury typu NOTIFYICONDATA zawierającej informacje o ikonie.

Zacznijmy od umieszczenia ikony w zasobniku. Nie jest to zadanie trudne. Aby się o tym przekonać, możemy do projektu dodać przycisk i w jego metodzie zdarzeniowej umieścić wyróżnione w listingu polecenia. Klikając przycisk, dodamy do zasobnika ikonę aplikacji (tę, która używana jest w pasku zadań) z podpowiedzią o treści Podpowiedź.

1. Tworzymy nowy projekt aplikacji MFC z oknem dialogowym o nazwie IkonaWZasobniku.

2. Deklarujemy pole klasy CIkonaWZasobniku, w którym przechowywać będziemy informację o ikonie:

private:

NOTIFYICONDATA informacjeOIkonie;

3. Następnie umieszczamy na oknie dialogowym przycisk. Klikając go dwukrotnie, tworzymy domyślną metodę zdarzeniową i umieszczamy w niej polecenia

widoczne na listingu 4.28.

Listing 4.28. Najprostsze użycie funkcji Shell_NotifyIcon

void CIkonaWZasobnikuDlg::OnBnClickedButton1()

{

informacjeOIkonie.cbSize = sizeof(informacjeOIkonie);

informacjeOIkonie.hWnd = m_hWnd;

wcscpy_s(informacjeOIkonie.szTip, L"Podpowiedź");

19 Dostępna we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows, poza NT 3.x.

138

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

informacjeOIkonie.hIcon = LoadIcon(AfxGetInstanceHandle(),

´MAKEINTRESOURCE(IDR_MAINFRAME));

informacjeOIkonie.uID = 0;

informacjeOIkonie.uFlags = NIF_ICON | NIF_TIP;

Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &informacjeOIkonie);

}

4. Kładziemy na formie drugi przycisk i umieszczamy w nim polecenie usuwające ikonę z zasobnika (listing 4.29).

Listing 4.29. Usuwanie z zasobnika ikony identyfikowanej przez strukturę informacjeOIkonie void CIkonaWZasobnikuDlg::OnBnClickedButton2()

{

Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, &informacjeOIkonie);

}

Menu kontekstowe ikony

Z ikoną mogą wiązać się pewne zdarzenia. W szczególności są to pojedyncze i podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy czy kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Kon-sekwencją tych zdarzeń jest przesłanie komunikatów do okna aplikacji20. Z kliknię-

ciem prawym przyciskiem myszy zazwyczaj związane jest rozwinięcie menu kontekstowego. Na kliknięcia lewym przyciskiem zareagujemy tylko komunikatami.

1. Zacznijmy od utworzenia menu kontekstowego (kontynuujemy rozbudowę poprzedniego projektu):

a) Przechodzimy do edytora zasobów (podokno Resource View).

b) Rozwijamy węzeł przy nazwie IkonaWZasobniku.

c) Klikamy prawym przyciskiem myszy nazwę IkonaWZasobniku.rc i z menu podręcznego wybieramy pozycję Add Resource….

d) Wybieramy menu (rysunek 4.9). Jego identyfikator powinien być równy IDR_MENU1.

Rysunek 4.9.

Dodajemy menu

do naszego projektu

20 Pełny opis obsługi komunikatów Windows zawarto w rozdziale 6.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 139

e) Projektujemy menu według rysunku 4.10.

Rysunek 4.10.

Edytor menu

Visual Studio

2. Modyfikujemy metodę OnBnClickedButton1 z listingu 4.28 zgodnie z listingiem 4.30.

Listing 4.30. Włączenie obsługi komunikatów do funkcji tworzącej ikonę w zasobniku void CIkonaWZasobnikuDlg::OnBnClickedButton1()

{

informacjeOIkonie.cbSize = sizeof(informacjeOIkonie);

informacjeOIkonie.hWnd = m_hWnd;

wcscpy_s(informacjeOIkonie.szTip, L"Podpowiedź");

informacjeOIkonie.hIcon = LoadIcon(AfxGetInstanceHandle(),

´MAKEINTRESOURCE(IDR_MAINFRAME));

informacjeOIkonie.uID = 0;

informacjeOIkonie.uFlags = NIF_TIP | NIF_ICON | NIF_MESSAGE;

informacjeOIkonie.uVersion = NOTIFYICON_VERSION_4;

informacjeOIkonie.uCallbackMessage = WM_USER + 1;

Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &informacjeOIkonie);

}

3. Wiążemy metodę zdarzeniową OnTrayClick z identyfikatorem WM_USER+1, który jest używany przez system operacyjny do wysyłania powiadomień między ikoną w zasobniku a oknem o identyfikatorze informacjeOIkonie.hWnd.

BEGIN_MESSAGE_MAP(CIkonaWZasobnikuDlg, CDialog)

ON_WM_PAINT()

ON_WM_QUERYDRAGICON()

//}}AFX_MSG_MAP

ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &CIkonaWZasobnikuDlg::OnBnClickedButton1) ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON2, &CIkonaWZasobnikuDlg::OnBnClickedButton2) ON_MESSAGE(WM_USER + 1, &CIkonaWZasobnikuDlg::OnTrayClick)

END_MESSAGE_MAP()

4. Dodajemy metodę onTrayClick i definiujemy ją według listingu 4.31.

Listing 4.31. Obsługa komunikatów wysyłanych przez ikonę w zasobniku LRESULT CIkonaWZasobnikuDlg::OnTrayClick(WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

UINT uMsg = (UINT) lParam;

switch (uMsg)

{

case WM_LBUTTONDBLCLK:

AfxMessageBox(L"Dwukrotne kliknięcie");

break;

140

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

case WM_LBUTTONDOWN:

AfxMessageBox(L"Kliknięcie");

break;

case WM_RBUTTONUP:

CPoint pt;

CMenu trayMenu;

GetCursorPos(&pt);

trayMenu.LoadMenuW(MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1));

trayMenu.GetSubMenu(0)->TrackPopupMenu(TPM_LEFTALIGN | TPM_RIGHTBUTTON,

´pt.x, pt.y, this);

break;

}

return TRUE;

}

Jak wynika z kodu metody OnTrayClick z listingu 4.31, kliknięcia lewym przyciskiem myszy powodują wywołanie metod pokazujących komunikaty, natomiast naciśnięcie prawego klawisza myszy powoduje załadowanie menu z zasobów aplikacji i pokazanie go przy bieżącej pozycji myszy (rysunek 4.11).

Rysunek 4.11.

Przykładowe menu

związane z ikoną

aplikacji w zasobniku

„Dymek”

W nowszych wersjach Windows z ikonami w obszarze powiadamiania związany może być „dymek” (ang. balloon hint; rysunek 4.12). Łatwo możemy go utworzyć, modyfikując funkcję z listingu 4.28. W tym celu:

Rysunek 4.12.

„Dymek” to forma powiadamiania

o zdarzeniach wymagających uwagi

Czytelnika. Zaletą „dymku” jest to,

że nie przejmuje „focusu” bieżącej

aplikacji

Dodajemy do naszej formy kolejny przycisk. Tworzymy jego domyślną metodę zdarzeniową i definiujemy zgodnie z listingiem 4.32.

Listing 4.32. Wywołanie „dymka” związanego z ikoną umieszczoną w zasobniku void CIkonaWZasobnikuDlg::OnBnClickedButton3()

{

informacjeOIkonie.cbSize = sizeof(informacjeOIkonie);

informacjeOIkonie.hWnd = m_hWnd;

wcscpy_s(informacjeOIkonie.szInfoTitle, L"Dymek");

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 141

wcscpy_s(informacjeOIkonie.szInfo, L"Informacja umieszczona w dymku"); informacjeOIkonie.hIcon = LoadIcon(AfxGetInstanceHandle(),

´MAKEINTRESOURCE(IDR_MAINFRAME));

informacjeOIkonie.dwInfoFlags = NIIF_INFO;

informacjeOIkonie.uID = 0;

informacjeOIkonie.uFlags = NIF_INFO | NIF_ICON;

Shell_NotifyIcon(NIM_MODIFY, &informacjeOIkonie);

}

Metoda jest tak napisana, że pokazuje dymek przy istniejącej ikonie. Jeżeli chcemy pokazać dymek, tworząc jednocześnie ikonę, wystarczy pierwszy argument funkcji Shell_NotifyIcon zmienić na NIM_ADD.

Multimedia (CD-Audio, MCI)

Od razu uprzedzam, że podrozdział poświęcony bibliotece MCI (ang. Media Control Interface), a więc podzbiorowi funkcji WinAPI służącemu do obsługi urządzeń multimedialnych, jest daleki od kompletności. Zaletą tej biblioteki jest to, że udostępnia funkcje, które pozwalają sterować wszystkimi urządzeniami multimedialnymi. W po-niższych projektach skupimy naszą uwagę na obsłudze napędów CD/DVD, odtwarzaniu muzyki z płyt CD-Audio oraz kontroli poziomu głośności.

Aby wysunąć lub wsunąć tackę

w napędzie CD lub DVD

Aby otworzyć lub zamknąć domyślny napęd CD-Audio, można użyć poleceń (zadeklarowane są w nagłówku Mmsystem.h):

mciSendString(L"set cdaudio door open wait", NULL, 0, 0);

mciSendString(L"set cdaudio door closed wait", NULL, 0, 0);

Ten prosty sposób nie pomoże nam jednak, gdy zechcemy wysunąć płytę z innego napędu niż domyślny (czyli tego z najniższą literą w symbolu dysku). Aby rozwiązać ten problem, przygotujemy funkcję KontrolaTackiCD oraz dwie funkcje: OpenCD i CloseCD

(listing 4.33). Przygotujemy dla nich moduł plików Multimedia.h/ Multimedia.cpp.

Dwie ostatnie funkcje zadeklarujemy w pliku nagłówkowym. Skorzystamy z funkcji mciSendCommand21, która pozwala na przesyłanie do urządzeń multimedialnych poleceń sterujących ich działaniem. Tym razem będzie to polecenie MCI_SET, za pomocą którego można ustawiać niektóre ich parametry. W omawianym przypadku ustawienie będzie dotyczyło położenia tacki.

21 Funkcje mciSendString i mciSendCommand dostępne są we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows.

142

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Listing 4.33. Zawartość pliku Multimedia.cpp. Funkcje OpenCD i CloseCD należy zadeklarować w pliku nagłówkowym

#include "stdafx.h"

#include "mmsystem.h"

#pragma comment(lib, "Winmm.lib")

BOOL KontrolaTackiCD(LPCTSTR Drive, BOOL Operacja)

{

BOOL Wynik = FALSE;

MCI_OPEN_PARMS parametry;

parametry.dwCallback = 0; //uchwyt okna, do którego mogłyby być wysyłane

´komunikaty powiadamiające o wysunięciu tacki

parametry.lpstrDeviceType = L"CDAudio";

parametry.lpstrElementName = Drive; //Symbol dysku w formacie X:

//Inicjalizacja urządzenia

mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT | MCI_OPEN_TYPE, (long)¶metry); if (Operacja)

//Otwieranie napędu CD-ROM

Wynik = (mciSendCommand(parametry.wDeviceID, MCI_SET, MCI_SET_DOOR_OPEN, 0) == 0); else

//Zamykanie napędu CD-ROM

Wynik = (mciSendCommand(parametry.wDeviceID, MCI_SET, MCI_SET_DOOR_CLOSED, 0)==0);

//zwolnienie dostępu do urządzenia

mciSendCommand(parametry.wDeviceID, MCI_CLOSE, MCI_NOTIFY, (long)¶metry); return Wynik;

}

BOOL OpenCD(LPCTSTR Drive)

{

return KontrolaTackiCD(Drive, TRUE);

}

BOOL CloseCD(LPCTSTR Drive)

{ return KontrolaTackiCD(Drive, FALSE);

}

Aby uczynić kod bardziej przejrzystym, w powyższych funkcjach pominęliśmy ob-sługę błędów. Gdybyśmy ją uwzględnili, polecenie np. otwarcia dostępu do urządzenia powinno wyglądać następująco:

MCIERROR mciBlad = mciSendCommand(0,MCI_OPEN,MCI_OPEN_ELEMENT | MCI_OPEN_TYPE,

´(long)¶metry);

if (mciBlad != 0)

{

wchar_t opisBledu[MAXERRORLENGTH];

mciGetErrorString(mciBlad, opisBledu, MAXERRORLENGTH);

AfxMessageBox(opisBledu);

return false;

}

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 143

gdzie opisBledu to tablica znaków o długości MAXERRORLENGTH, a mciBlad to zmienna typu long.

Użycie funkcji jest bardzo proste, np. OpenCD(L"D:");. Równie proste byłoby przygotowanie aplikacji konsolowej eject korzystającej z poniższej funkcji, a której za-daniem byłoby właśnie wysuwanie (a z parametrem -t wsuwanie) wskazanego napę-

du. Pozostawiam to Czytelnikowi jako „zadanie domowe”.

Wykrywanie wysunięcia płyty z napędu

lub umieszczenia jej w napędzie CD lub DVD

Aby wykryć moment wysunięcia płyty z napędu lub umieszczenia jej w napędzie, konieczne jest wykorzystanie mechanizmu komunikatów Windows. Dlatego projekt ten umieszczony został w rozdziale 6.

Sprawdzanie stanu wybranego napędu CD-Audio

Kilka kolejnych projektów dotyczy obsługi napędów z płytą CD-Audio. Oznacza to tylko i wyłącznie kontrolę napędu, który umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki z płyt CD-Audio. Są napędy, które nie pozwalają na taką kontrolę (np. napędy montowane w notebookach), lub takie, które umożliwiają ją tylko w pewnym stopniu. A nawet je-

żeli napęd pozwala na taką kontrolę, ale napęd optyczny nie jest połączony odpowied-nim przewodem z kartą muzyczną, możemy nic nie usłyszeć. Poza tym warto wie-dzieć, że muzykę można odtwarzać także w inny sposób. Przykładem jest Windows Media Player, który odczytuje dane z płyty i odtwarza je, nie korzystając ze służących do tego funkcji napędów, ale za pośrednictwem urządzeń odtwarzania plików dźwię-

kowych (co obciąża nieco procesor, ale jest niezależne od napędu).

Pierwsza z tej serii to funkcja StanCDAudio, widoczna na listingu 4.34. Funkcja ta pozwala określić, w jakim stanie jest napęd CD, a dokładnie, czy zawiera płytę i czy jest ona właśnie odtwarzana (mowa o odtwarzaniu przez napęd, a nie np. przez Windows Media Player). Musimy ponownie wykorzystać funkcję mciSendCommand, która za cenę mniejszej wygody obsługuje wiele typów urządzeń multimedialnych. Tym razem użyjemy polecenia MCI_STATUS i związanej z nim struktury MCI_STATUS_PARMS. Jak zwykle należy pamiętać o otwarciu i zamknięciu dostępu do urządzenia (polecenia MCI_OPEN

i MCI_CLOSE).

Listing 4.34. Funkcja sprawdzająca stan napędu CD. Należy ją umieścić w pliku Multimedia.cpp i zadeklarować w pliku nagłówkowym

unsigned long StanCDAudio(LPCTSTR Drive)

{

MCI_OPEN_PARMS parametry;

parametry.dwCallback = 0;

parametry.lpstrDeviceType = L"CDAudio";

parametry.lpstrElementName = Drive; //Literą dysku musi być np. "X:"

mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT | MCI_OPEN_TYPE, (long)¶metry); 144

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

MCI_STATUS_PARMS stan;

stan.dwItem = MCI_STATUS_MODE;

mciSendCommand(parametry.wDeviceID,MCI_STATUS,MCI_WAIT |

´MCI_STATUS_ITEM,(long)&stan);

unsigned long wynik=stan.dwReturn; //stan MCI zaczyna się od 524

mciSendCommand(parametry.wDeviceID,MCI_CLOSE,MCI_NOTIFY,(long)¶metry); return wynik;

}

Wartość zwracana przez tę funkcję świadczy o stanie napędu (są to liczby od 524

wzwyż). Listing 4.35 zawiera przykład jej użycia, a jednocześnie wymienia ważniejsze zwracane przez funkcję wartości (stałe zdefiniowane są w pliku mmsystem.h).

Przed jej testowaniem proszę pamiętać o włożeniu płyty CD-Audio do napędu.

Listing 4.35. Przykład wykorzystania funkcji StanCDAudio

#include "mmsystem.h"

void CMCIDlg::OnBnClickedButton3()

{

wchar_t katalogNaPlycie[MAX_PATH];

edit1.GetWindowTextW(katalogNaPlycie,MAX_PATH);

if(katalogNaPlycie != L"")

{

unsigned long wynik=StanCDAudio(katalogNaPlycie);

switch (wynik)

{

case MCI_MODE_NOT_READY: MessageBox(L"Napęd nie jest gotowy (brak płyty ĆD-Audio)"); break;

case MCI_MODE_PAUSE: MessageBox(L"Odtwarzanie wstrzymane (pauza)"); break; case MCI_MODE_PLAY: MessageBox(L"Trwa odtwarzanie"); break;

case MCI_MODE_STOP: MessageBox(L"Odtwarzanie zatrzymane (stop)"); break; case MCI_MODE_OPEN: MessageBox(L"Tacka jest wysunięta"); break; case MCI_MODE_RECORD: MessageBox(L"Trwa zapis na płytę"); break; case MCI_MODE_SEEK: MessageBox(L"Szukanie"); break;

default:

CString temp;

temp.Format(L"Kod błędu: %lu (prawdopodobnie napęd nie jest dyskiem óptycznym)", wynik);

MessageBox(temp);

break;

}

}

}

Jak zbadać, czy w napędzie jest płyta CD-Audio

Funkcja StanCDAudio pozwala w zasadzie na sprawdzenie, czy mamy do czynienia z płytą CD-Audio. Test taki możemy też wykonać w nieco inny, bardziej skrupulatny sposób. Możemy mianowicie sprawdzić, czy na dysku są dostępne jakieś utwory (ścieżki Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 145

muzyczne). W tym celu przygotujemy funkcję pobierającą symbol napędu i zwracającą wartość logiczną odpowiadającą odnalezieniu płyty z muzyką. Działanie funkcji polega na wielostopniowym teście zaczynającym się od sprawdzenia typu napędu, jego stanu i wreszcie na odnalezieniu ścieżek muzycznych (listing 4.36).

Listing 4.36. Jeżeli płyta zawiera ścieżki audio, uznajemy, że jest to płyta CD-Audio bool IsCDAudio(LPCTSTR Drive)

{

MCI_OPEN_PARMS parametry;

parametry.dwCallback = 0;

parametry.lpstrDeviceType = L"CDAudio";

parametry.lpstrElementName = Drive;

MCIERROR mciBlad = mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT |

´MCI_OPEN_TYPE,(long)¶metry);

if (mciBlad != 0) return false;

MCI_STATUS_PARMS stanNapedu;

stanNapedu.dwCallback = 0;

stanNapedu.dwItem = MCI_CDA_STATUS_TYPE_TRACK;

stanNapedu.dwTrack = 1;

mciBlad=mciSendCommand(parametry.wDeviceID,MCI_STATUS,MCI_TRACK |

´MCI_STATUS_ITEM,(long)&stanNapedu);

if (mciBlad!=0) return false;

bool wynik;

switch (stanNapedu.dwReturn)

{

case MCI_CDA_TRACK_AUDIO: wynik = true; break;

default: wynik = false; break;

}

mciSendCommand(parametry.wDeviceID, MCI_CLOSE, MCI_NOTIFY, (long)¶metry); return wynik;

}

Kontrola napędu CD-Audio

Przejdźmy do zasadniczej funkcji tego podrozdziału, która pozwoli nam rozpoczynać, wstrzymywać, wznawiać i zatrzymywać odtwarzanie płyt CD-Audio. Przypominam, że istnieją napędy, nawet te nowe, które nie wspierają sprzętowego odtwarzania płyt CD-Audio. Najczęściej można je spotkać w notebookach.

Żeby uniknąć powtarzania kodu (przy wszystkich tych poleceniach należy otworzyć i zamknąć dostęp do urządzenia), przygotujemy funkcję KontrolaCDAudio, której nie będziemy udostępniać poza plikiem Multimedia.cpp, oraz zbiór czterech funkcji udostępnionych w pliku nagłówkowym, a które będą obsługiwać poszczególne czynno-

ści. Odpowiadają im cztery polecenia MCI, a więc: MCI_PLAY, MCI_STOP, MCI_PAUSE

i MCI_RESUME. Listing 4.37 przedstawia wszystkie funkcje.

146

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Listing 4.37. Funkcje pozwalające na odtwarzanie muzyki z płyt CD-Audio bool KontrolaCDAudio(LPCTSTR Drive, ULONG Operacja)

{

MCI_OPEN_PARMS parametry;

parametry.dwCallback = 0;

parametry.lpstrDeviceType = L"CDAudio";

parametry.lpstrElementName = Drive; //Literą dysku musi być np. "X:"

mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT | MCI_OPEN_TYPE, (long)¶metry); bool wynik=(mciSendCommand(parametry.wDeviceID, Operacja, 0, 0) == 0);

mciSendCommand(parametry.wDeviceID,MCI_CLOSE,MCI_NOTIFY,(long)¶metry); return wynik;

}

bool PlayCDAudio(LPCTSTR Drive)

{

return KontrolaCDAudio(Drive, MCI_PLAY);

}

bool ResumeCDAudio(LPCTSTR Drive)

{

return KontrolaCDAudio(Drive, MCI_RESUME);

}

bool PauseCDAudio(LPCTSTR Drive)

{

if (StanCDAudio(Drive) != 525)

return KontrolaCDAudio(Drive, MCI_PAUSE); //gdy odtwarzanie

else

return ResumeCDAudio(Drive); //gdy zatrzymany

}

bool StopCDAudio(LPCTSTR Drive)

{

return KontrolaCDAudio(Drive, MCI_STOP);

}

Funkcja Pause jest na tyle sprytna, że sprawdza, czy odtwarzanie nie było wcześniej wstrzymane — jeżeli było, wznawia je za pomocą funkcji Resume. Korzysta w tym celu z funkcji StanCDAudio.

Polecam uwadze Czytelnika program CD-Audi, który wykorzystuje i testuje zdefiniowane w tym podrozdziale funkcje. Dostępny jest w dołączonych do książki materiałach.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 147

Multimedia (pliki dźwiękowe WAVE)

Asynchroniczne odtwarzanie pliku dźwiękowego

Kolejnym przykładem zastosowania biblioteki MCI jest odtwarzanie różnego typu plików audio i wideo. Jeżeli jednak chcemy odtworzyć pojedynczy plik .wav, należy wykorzystać prostszą w obsłudze funkcję WinAPI PlaySound22 . Potrafi ona odtwarzać pliki synchronicznie i asynchronicznie. W pierwszym przypadku działanie funkcji zakończy się dopiero po zakończeniu odtwarzania, w drugim tuż po jego uruchomieniu, a dźwięk odtwarzany jest w osobnym wątku. Ponadto funkcja pozwala na wskazanie jednego ze zdefiniowanych dźwięków systemowych. W końcu to też są tylko pliki

.wav, ale do ich identyfikacji użyć można nazw-aliasów ze schematów dźwiękowych.

Dwa przedstawione niżej polecenia odtwarzają asynchronicznie (modyfikator SND_ASYNC) pliki .wav. W pierwszym wskazujemy konkretny plik znajdujący się na dysku, w drugim korzystamy z aliasu, żeby usłyszeć dźwięk odtwarzany przy uruchomieniu systemu.

PlaySound(L"c:\\WINDOWS\\MEDIA\\Windows Logon Sound.wav", 0, SND_FILENAME | SND_ASYNC); PlaySound((LPCWSTR)SND_ALIAS_SYSTEMSTART, 0, SND_ALIAS_ID | SND_ASYNC); Aby wszystko zadziałało, należy zaimportować nagłówek mmsystem.h:

#include "mmsystem.h"

#pragma comment(lib, "Winmm.lib")

Poza przełącznikami SND_FILENAME i SND_ALIAS do wskazania źródła dźwięku można użyć także SND_RESOURCE. Wówczas pierwszy argument musi zawierać identyfikator zasobu. Warto zwrócić uwagę także na modyfikator SND_LOOP, który spowoduje odtwarzanie dźwięku w pętli, aż do kolejnego wywołania funkcji PlaySound z pierwszym parametrem równym NULL, tj. PlaySound(NULL,0,0).

Jak wykryć obecność karty dźwiękowej

Omówiliśmy już odtwarzanie płyt CD-Audio, plików .wav, ale może warto byłoby się upewnić, że w systemie w ogóle zainstalowana jest jakaś karta dźwiękowa. Możemy do tego celu użyć funkcji WinAPI waveoutGetNumDevs zwracającej liczbę zarejestro-wanych urządzeń zdolnych do odtwarzania plików .wav. Jeżeli jest przynajmniej jedno, możemy być pewni co do obecności karty dźwiękowej. Oto przykład:

if (waveOutGetNumDevs == 0)

AfxMessageBox(L"Brak karty dźwiękowej!");

else

AfxMessageBox(L"Karta dźwiękowa jest zainstalowana");

22 Dostępna we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows.

148

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Kontrola poziomu głośności

odtwarzania plików dźwiękowych

Odtwarzanie plików dźwiękowych wiąże się z wykorzystaniem urządzenia, którego obecność badaliśmy w poprzednim projekcie. Urządzenie to wspomaga nie tylko odtwarzanie plików .wav, ale również plików .mp3 oraz ścieżek dźwiękowych filmów .avi.

Za pomocą funkcji WinAPI waveoutSetVolume możemy kontrolować poziom głośności dźwięku generowanego przez to urządzenie. Ze względu na to, że funkcja ta przyj-muje czterobajtową liczbę zawierającą poziom głośności lewego i prawego kanału, zdefiniujemy prostszą w użyciu funkcję rozdzielającą te argumenty (listing 4.38). To samo dotyczy odczytywania poziomu głośności, które jest możliwe dzięki funkcji waveoutGetVolume23.

Listing 4.38. Funkcje ułatwiające kontrolę głośności kanału WAVE

void UstalPoziomGlosnosciWave(USHORT kanalLewy, USHORT kanalPrawy)

{

ULONG glosnosc = (kanalLewy << 24) | (kanalPrawy << 8);

waveOutSetVolume((HWAVEOUT)WAVE_MAPPER, glosnosc);

}

void CNapedOptycznyDlg::CzytajPoziomGlosnosciWave(USHORT &kanalLewy, USHORT &kanalPrawy)

{

ULONG glosnosc;

waveOutGetVolume((HWAVEOUT)WAVE_MAPPER, &glosnosc);

kanalLewy = (USHORT)((glosnosc & 0xFFFF0000) >> 24);

kanalPrawy = (USHORT)((glosnosc & 0x0000FFFF) >> 8);

}

Aby je przetestować:

1. Umieszczamy na formie dwa suwaki CSliderControl.

2. Wiążemy z nimi zmienne slider1 i slider2.

3. Przechodzimy do metody OnInitDialog() i modyfikujemy ją według listingu 4.39.

Listing 4.39. Ustawienie własności suwaków

BOOL CPlikiDzwiekoweDlg::OnInitDialog()

{

CDialog::OnInitDialog();

// Set the icon for this dialog. The framework does this automatically

// when the application's main window is not a dialog

SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Set big icon

SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Set small icon

USHORT kanalLewy, kanalPrawy;

CzytajPoziomGlosnosciWave(kanalLewy, kanalPrawy);

23 Obie funkcje dostępne są we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 149

slider1.SetRangeMin(0);

slider1.SetRangeMax(100);

slider1.SetTicFreq(15);

slider1.SetPos(kanalLewy);

slider2.SetRangeMin(0);

slider2.SetRangeMax(100);

slider2.SetTicFreq(15);

slider2.SetPos(kanalPrawy);

return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control

}

4. Przechodzimy do edycji ich własności w celu zmiany pozycji Notify Before Move na True.

5. Do pierwszego suwaka dodajemy metodę zdarzeniową, związaną z komunikatem NM_CUSTOMDRAW, i umieszczamy w niej polecenie z listingu 4.40.

Listing 4.40. Głośność w lewym i prawym kanale kontrolować będziemy suwakami void CPlikiDzwiekoweDlg::OnNMCustomdrawSlider1(NMHDR *pNMHDR, LRESULT *pResult)

{

LPNMCUSTOMDRAW pNMCD = reinterpret_cast<LPNMCUSTOMDRAW>(pNMHDR);

// TODO: Add your control notification handler code here

*pResult = 0;

UstalPoziomGlosnosciWave(slider1.GetPos(), slider2.GetPos());

}

6. Przechodzimy do sekcji mapowania komunikatów i dodajemy w niej polecenie wyróżnione na listingu 4.41, które wiąże drugi suwak z istniejącą metodą.

Listing 4.41. Sekcja mapowania komunikatów

BEGIN_MESSAGE_MAP(CPlikiDzwiekoweDlg, CDialog)

ON_WM_PAINT()

ON_WM_QUERYDRAGICON()

//}}AFX_MSG_MAP

ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, &CPlikiDzwiekoweDlg::OnBnClickedButton1) ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON2, &CPlikiDzwiekoweDlg::OnBnClickedButton2) ON_NOTIFY(NM_CUSTOMDRAW, IDC_SLIDER1,

&CPlikiDzwiekoweDlg::OnNMCustomdrawSlider1)

ON_NOTIFY(NM_CUSTOMDRAW, IDC_SLIDER2,

&CPlikiDzwiekoweDlg::OnNMCustomdrawSlider1)

END_MESSAGE_MAP()

Zwykle zamiast ustalania głośności w lewym i prawym kanale udostępnia się użytkownikowi aplikacji komponenty kontrolujące głośność obu kanałów oraz balans.

Przygotowanie ich pozostawiam Czytelnikowi, ale uprzedzam, że zadanie to wcale nie jest tak banalne, jak z pozoru może się wydawać.

150

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Kontrola poziomu głośności CD-Audio

Powróćmy jeszcze na chwilę do odtwarzania płyt CD-Audio. Jak kontrolować gło-

śność ich odtwarzania? Służą do tego funkcje auxSetVolume i auxGetVolume, z których korzysta się zupełnie analogicznie jak z funkcji waveoutSetVolume i waveoutGetVolume poznanych w poprzednim projekcie. Wzorem poprzedniego projektu przygotujemy ponownie dwie funkcje ułatwiające kontrolę głośności (listing 4.42), jednak tym razem zwracają one wartości informujące o powodzeniu operacji.

Listing 4.42. Nie zawsze możliwa jest kontrola CD-Audio. Może się więc okazać, że poniższe funkcje nie przynoszą żadnych efektów

bool UstalPoziomGlosnosciCDAudio(USHORT kanalLewy, USHORT kanalPrawy)

{

ULONG glosnosc = (kanalLewy << 24) | (kanalPrawy << 8);

return (auxSetVolume(AUX_MAPPER, glosnosc) == MMSYSERR_NOERROR);

}

bool CzytajPoziomGlosnosciCDAudio(USHORT &kanalLewy, USHORT &kanalPrawy)

{

ULONG glosnosc;

bool wynik = (auxGetVolume(AUX_MAPPER,&glosnosc) == MMSYSERR_NOERROR); kanalLewy = (USHORT)((glosnosc & 0xFFFF0000) >> 24);

kanalPrawy = (USHORT)((glosnosc & 0x0000FFFF) >> 8);

return wynik;

}

Łatwo się domyślić, że do kontroli głośności urządzenia MIDI służą analogiczne funkcje midiSetVolume i midiGetVolume.

Inne

Na koniec chciałbym przedstawić zbiór kilku projektów, które trudno zakwalifikować do jednej z omówionych już kategorii, a więc różne dziwne możliwości, nie zawsze całkiem praktyczne.

Pisanie i malowanie na pulpicie

Oto ciekawostka. Znajdziemy okno związane z pulpitem, znajdziemy uchwyt do jego płótna (kontekst wyświetlania) i wykorzystamy go, żeby umieścić na pulpicie dowolny tekst, korzystając z metody TextOut. W tym celu:

1. Tworzymy nowy projekt o nazwie PulpitPisanie.

2. Formę aplikacji projektujemy według wzoru z rysunku 4.13, gdzie prostokąty pod etykietami koloru tła i koloru czcionki są kontrolkami ActiveX Microsoft Forms Image 2.0.

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 151

3. Z polem edycyjnym wiążemy zmienną Edit1, a z etykietami odpowiednio zmienne Label1 i Label2 (należy pamiętać o zmianie ich ID z ID_STATIC na np.

ID_STATIC10). Kontrolkom ActiveX przypisujemy zmienne Image1 i Image2.

Rysunek 4.13.

Widok projektowanej

aplikacji

4. Do klasy CPulpitPisanieDlg dodajemy następujące pola:

private:

LOGFONT lf;

CHOOSECOLOR cc, textColor;

CFont newFont;

CFont *oldFont;

5. Klikamy dwukrotnie pierwszy przycisk i umieszczamy w nim polecenia wyróżnione na listingu 4.43.

Listing 4.43. Formatujemy czcionkę

void CPulpitPisanieDlg::OnBnClickedButton1()

{ CFontDialog fontDialog;

if(fontDialog.DoModal() != IDCANCEL)

{

fontDialog.GetCurrentFont(&lf);

newFont.CreateFontIndirectW(&lf);

Label1.SetWindowTextW(lf.lfFaceName);

CString temp;

temp.Format(L"%d", fontDialog.GetSize()/10);

Label2.SetWindowTextW(temp);

textColor.rgbResult = fontDialog.GetColor();

Image2.put_BackColor(textColor.rgbResult);

}

}

6. Tworzymy metodę zdarzeniową dla drugiego z przycisków, którą definiujemy zgodnie z listingiem 4.44.

Listing 4.44. Modyfikujemy kolor tła

void CPulpitPisanieDlg::OnBnClickedButton2()

{ CColorDialog colorDialog;

if(colorDialog.DoModal() != IDCANCEL)

152

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

{

cc = colorDialog.m_cc;

Image1.put_BackColor(cc.rgbResult);

}

}

7. Przechodzimy wreszcie do punktu kulminacyjnego i klikamy dwukrotnie w polu edycyjnym, tworząc w ten sposób domyślną metodę zdarzeniową, w której

umieszczamy polecenia z listingu 4.45.

Listing 4.45. Napis nie będzie trwały, gdyż w żaden sposób nie zadbaliśmy o jego odświeżanie void CPulpitPisanieDlg::OnEnChangeEdit1()

{

// TODO: If this is a RICHEDIT control, the control will not

// send this notification unless you override the CDialog::OnInitDialog()

// function and call CRichEditCtrl().SetEventMask()

// with the ENM_CHANGE flag ORed into the mask.

CClientDC dc(GetDesktopWindow());

CString temp;

oldFont = dc.SelectObject(&newFont);

dc.SetBkColor(cc.rgbResult);

dc.SetBkMode(OPAQUE);

dc.SetTextColor(textColor.rgbResult);

Edit1.GetWindowTextW(temp);

dc.TextOut(200, 200, temp);

dc.SelectObject(oldFont);

}

Po uruchomieniu programu możemy wybrać krój i kolor czcionki, kolor tła i wpisać dowolny tekst w polu edycyjnym. Tekst ten pojawi się równocześnie na pulpicie (rysunek 4.14). Czcionka i kolory napisu powinny być zgodne z wybranymi.

Rysunek 4.14.

Prosta aplikacja

służąca do pisania

w oknie pulpitu

Rozdział 4. ♦ Systemy plików, multimediai inne funkcje WinAPI 153

Czy Windows mówi po polsku?

Dynamiczna lokalizacja programu polega na sprawdzeniu, jaki jest język zainstalowanej wersji Windows, i wyświetlaniu komunikatów w tym języku. Sprawa się upraszcza, jeżeli program operuje tylko dwoma językami: polskim, gdy mamy do czynienia z polską wersją systemu, i angielskim — w każdym innym przypadku. Listing 4.46 pokazuje, jak sprawdzić za pomocą funkcji GetSystemDefaultLangID24, czy mamy do czynienia z polską wersją Windows.

Listing 4.46. Sprawdzamy domyślny język zainstalowanego systemu Windows bool CzyJezykPolski()

{

return (GetSystemDefaultLangID() == 0x0415);

}

Jak zablokować uruchamiany automatycznie

wygaszacz ekranu?

Taka możliwość przydaje się przy projektowaniu aplikacji, które po uruchomieniu dalej pracują samodzielnie (bez konieczności ich kontroli myszą lub klawiaturą), a wynik ich działania jest obserwowany przez użytkownika. Są to na przykład wszelkiego ro-dzaju odtwarzacze wideo.

1. Na formie umieszczamy kontrolkę CheckBox, z którą wiążemy zmienną checkBox1.

2. Klikamy ją dwukrotnie i w utworzonej w ten sposób domyślnej metodzie zdarzeniowej umieszczamy polecenia z listingu 4.47.

Listing 4.47. Blokujemy uruchamiany automatycznie przez system wygaszacz ekranu void CBlokadaWygaszaczaEkranuDlg::OnBnClickedCheck1()

{

int aktywny=checkBox1.GetCheck()?0:1;

SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE,aktywny,NULL,0);

}

Swoją drogą warto przejrzeć dokumentację użytej w powyższym kodzie funkcji System-ParametersInfo25. Pozwala ona nie tylko zablokować wygaszacz ekranu czy ustalić czas, po którym system go uruchomi, ale również zmodyfikować wiele innych ustawień powłoki systemu.

24 Dostępna we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows.

25 Dostępna we wszystkich 32-bitowych wersjach Windows.

154

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows

Zmiana tła pulpitu

Przykładem innej sztuczki, która jest możliwa dzięki zmianie ustawień systemu prze-prowadzonej za pomocą funkcji SystemParametersInfo, jest zmiana tła pulpitu (czyli tzw. tapety).

SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER,

0, nazwa pliku.GetBuffer(),

SPIF_UPDATEINIFILE | SPIF_SENDWININICHANGE);

Rozbudowany przykład prezentujący sposób użycia tej funkcji znajduje się w dołączonych do książki źródłach. Efekt działania tego projektu przedstawia rysunek 4.15.

Rysunek 4.15.

Wprawka

programistyczna

— program

do podglądu

i zmiany tła pulpitu

Powyższa funkcja nie zadziała, jeżeli uaktywniona jest usługa Active Desktop. Na szczęście dla naszej metody nie stała się ona nigdy zbyt popularna. Jeżeli jednak uprzemy się, aby zmienić tło pulpitu przy uaktywnionej tej usłudze, konieczne jest wykorzystanie obiektu COM, który służy do jej kontroli. Obiekt identyfikowany jest przez stałą TGUID CLSID_ActiveDesktop="{75048700-EF1F-11D0-9888-006097DEACF9}".

Natomiast interfejs, który zawiera potrzebną do zmiany tła funkcję SetWallpaper, to IActiveDesktop. Pamiętać jeszcze należy o wywołaniu metody ApplyChanges —

i gotowe.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio