Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć

Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć

Autorzy: Justyna Wydra Sylwia Konik

Wydawnictwo: Onepress

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

Ilość stron: 168

cena od: 26.32 zł

Kraina ludzi szczęśliwie pracujących…

Wielu ludzi, którzy pracę mają, nie lubi swojego zajęcia, za to lubi na nie narzekać. Nawet w USA, kraju, gdzie „robienie pieniędzy” należy do kanonu mitów założycielskich, ponad 80% aktywnej zawodowo populacji najchętniej zamieniłoby swoją pracę na inną. A przecież równocześnie dobra praca znajduje się bardzo wysoko na liście naszych życiowych priorytetów! Zapewnia środki do życia, pozwala na samorealizację, nierzadko wręcz nadaje sens ludzkiej egzystencji. Czy warto zatem spędzać czas na robieniu czegoś, czego się nie lubi, i realizować przy tym zadania obrażające naszą inteligencję, w dodatku za zdecydowanie zbyt niską płacę? Oczywiście — nie warto!

Książka, którą Ci proponujemy, to poradnik dla osób szukających lub zamierzających szukać pracy, ale… nie „po prostu pracy”. Została napisana przez praktyków tego trudnego tematu — rekruterkę oraz weterankę rynku. Dzięki temu da Ci do ręki wiele narzędzi… a poza tym jest szczera. Pozwala spojrzeć na temat szukania nowego zajęcia z różnych punktów widzenia — pracodawcy, pracownika i rekrutera. Poprowadzimy Cię przez kolejne etapy poszukiwań, podpowiemy, jak działać, by znaleźć tę jedyną, wymarzoną… Nie podamy jednak gotowych recept, raczej różne drogi do osiągnięcia sukcesu na naszym nie najłatwiejszym rynku pracy.


Sylwia Konik — właścicielka agencji doradztwa personalnego Recrutamos oraz serwisu Freelancity. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji dla przedsiębiorców Freelance Camp. Promuje elastyczne formy zatrudnienia. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rekrutacji, zdobyte podczas pracy dla międzynarodowej firmy kosmetycznej, w agencji doradztwa personalnego oraz w ciągu 5 lat prowadzenia własnej działalności. Może pochwalić się sukcesami w znajdowaniu talentów na stanowiska specjalistyczne, kierownicze i dyrektorskie w działach: księgowo-finansowym, HR, marketingu, inżynierii, sprzedaży, zakupów dla firm polskich i zagranicznych. Brała udział w opracowaniu systemów wynagradzania i motywacji, a także w projektach Assessment Center.

Justyna Wydra — od początku swojej kariery zawodowej związana z pisaniem, jako dziennikarka gospodarcza w „Gazecie Prawnej”, następnie specjalistka ds. PR i marketingu, dziennikarka luźno związana z redakcjami gazet customowych, menedżerka marki w wydawnictwie książkowym. Temat zmieniającego się rynku, szukania pracy i przebiegu procesu rekrutacji zna z autopsji. Miała okazję kilkakrotnie znaleźć się po jednej i drugiej stronie — jako rekrutowany i jako rekruter. Rynkiem pracy pod kątem socjologicznym interesuje się także hobbystycznie. Ostatnio szczególnie fascynuje ją temat zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.


Patroni medialni:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka

Projekt okładki: Jan Paluch

Wydawnictwo HELION

ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE

tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63

e-mail: onepress@onepress.pl

WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku!

Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres

http://onepress.pl/user/opinie?prawym

Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

ISBN: 978-83-246-8655-1

Copyright © Helion 2014

Printed in Poland.

• Kup książkę

• Księgarnia internetowa

• Poleć książkę

• Lubię to! » Nasza społeczność

• Oceń książkę

Spis treĂci

Tytuáem wstĊpu…

5

CZĉĝû I. RYNEK OKIEM PRACOWNIKA

7

ĝwiat naszych rodziców, Ğwiat naszych stryjów

9

Rynek pracy pierwszej poáowy XXI wieku

12

Jakie są i bĊdą najbardziej poĪądane zawody początku naszego wieku?

16

Kto najlepiej páaci?

20

Gdzie pracuje siĊ najlepiej

26

Kompetencje zatrudnieniowe na miarĊ naszych czasów

35

Dlaczego zmieniamy pracĊ?

42

CZĉĝû II. JAK SZUKAû (WYMARZONEJ) PRACY, GDY…

45

Grupa pierwsza — mam pracĊ, chcĊ mieü inną

51

Grupa druga — nie mam pracy, szukam pracy

61

Grupa trzecia — przypadki szczególne

65

JesteĞ absolwentem

66

JesteĞ máodą mamą

69

Szukasz, szukasz i znaleĨü pracy nie moĪesz

72

Nie pasujesz juĪ do „máodego, energicznego zespoáu”

74

Chcesz zmieniü zawód

76

Chcesz pracowaü zdalnie

78

Wracasz do kraju po kilkuletniej nieobecnoĞci

80

Kup książkę

Poleć książkę

4 | P R A C A W Y M A R Z O N A . J A K J k S K U T E C Z N I E Z N A L E ½ m CZĉĝû III. WYWIADY

83

Luka kompetencyjna

85

Wymarzona praca w urzĊdzie

89

BĊdąc osobą niepeánosprawną

93

Student na rynku pracy

97

Powrót do pracy po przerwie

100

Bloger szuka pracy

105

CZĉĝû IV. PORADNIK PRAKTYKA, CZYLI…

109

Jak szukaü ofert

111

Jak czytaü ogáoszenia (takĪe miĊdzy wierszami)

119

Jak przygotowaü dokumenty aplikacyjne

124

Jak przygotowaü siĊ do rozmowy kwalifikacyjnej

139

Jak rozmawiaü z rekruterem

142

CZĉĝû V. RÓWNOWAGA MIĉDZY PRACĄ

I ĩYCIEM PRYWATNYM

151

Work-life balance

153

Kup książkę

Poleć książkę

1 6 | P R A C A W Y M A R Z O N A . J A K J k S K U T E C Z N I E Z N A L E ½ m Jakie sÈ i bÚdÈ

najbardziej poĝÈdane zawody

poczÈtku naszego wieku?

Innymi sáowy: w jakim kierunku warto siĊ rozwijaü? OdpowiedĨ na to pytanie jest — znowu — zmienna, wzglĊdna, zaleĪna od koniunk-tury, miejsca zamieszkania etc., jednak pewne prognozy moĪna wy-snuü i na podstawie aktualnego stanu rynku pracy, i opierając siĊ na tendencjach widocznych w krajowej oraz zagranicznej gospodarce.

Obserwując dzisiejszy rynek ofert pracy, moĪna powiedzieü, kto ma wiĊksze szanse na zatrudnienie od innych. Z pewnoĞcią brakuje inĪynierów. Obecnie szczególnie tych, którzy wyspe-cjalizowali siĊ w automatyce i robotyce. To zrozumiaáe, biorąc pod uwagĊ, Īe kierunki studiów przygotowujące specjalistów w tych dziedzinach są bardzo wymagające i nie kaĪdemu studentowi udaje siĊ

uzyskaü dyplom. Tymczasem masowa produkcja przemysáowa coraz bardziej siĊ automatyzuje.

Poszukuje siĊ róĪnej maĞci menedĪerów wysokiego szczebla. By móc okreĞliü siĊ mianem „menedĪera”, nie wystarczą juĪ

jednak studia kierunkowe (to nie początek lat 90.). DziĞ, by z re-alnymi szansami staraü siĊ o posadĊ na kierowniczym stanowisku, naleĪy wykazaü siĊ kilkuletnim staĪem pracy i udokumentowaną listą sukcesów w poprzednich firmach. W zamian moĪna liczyü na dobrą pensjĊ i naprawdĊ dáugą listĊ pozapáacowych profitów.

ĝwiat siĊ globalizuje, firmy szukają nowych rynków zbytu i nawet przedsiĊbiorstwa, które do tej pory dziaáaáy jedynie lokalnie, zaczynają coraz Ğmielej spoglądaü za granicĊ. Aby jednak robiü to skutecznie, muszą mieü ludzi, którzy mogą pomóc im zaistnieü na nowym

Kup książkę

Poleć książkę

R Y N E K O K I E M P R A C O W N I K A | 1 7

rynku i dziaáaü na nim. Coraz wiĊcej przedsiĊbiorstw poszukuje wiĊc specjalistów związanych z handlem miĊdzynarodowym — zarówno spedytorów, logistyków, jak i handlowców czy teĪ

osób, które operując zza biurka, potrafią przygotowywaü obcojĊ-

zyczne oferty lub są w stanie kontaktowaü siĊ z zagranicznym klientem. Innymi sáowy — potrzebni są ludzie znający jĊzyki.

Czasami nawet studia czy doĞwiadczenie w dziedzinie związanej z miĊdzynarodowym handlem są mniej waĪne niĪ znajomoĞü jĊzy-ka. NaleĪy przy tym pamiĊtaü, Īe jeden jĊzyk obcy (najczĊĞciej jako Polacy moĪemy pochwaliü siĊ znajomoĞcią angielskiego) to oczy-wiĞcie juĪ sporo, ale jeĞli chcemy znaleĨü naprawdĊ dobrą pracĊ, jeden jĊzyk nie wystarczy. Warto doáoĪyü do tego drugi popularny (np. hiszpaĔski, niemiecki, wáoski, do áask wraca teĪ jĊzyk rosyjski).

Idealnie zaĞ, jeĞli moĪemy pochwaliü siĊ dodatkowo znajomoĞcią jĊzyka mniej znanego w naszym kraju. Takiego, którym posáuguje siĊ wiele osób na Ğwiecie (np. chiĔski!) bądĨ jĊzyka sąsiadów (cze-ski, szwedzki etc.). JĊzyki otwierają wiĊc drogĊ do kariery.

Wielu naszych rodaków wybiera Īycie w innych krajach Europy.

Wyjechaáo np. sporo máodych lekarzy. Co jakiĞ czas politycy zaczynają przebąkiwaü o tym, Īe jeĞli ktoĞ ksztaáciá siĊ na koszt paĔstwa (a medycyna to drogie studia), powinien przez jakiĞ czas pozostaü w kraju albo oddaü dáug zaciągniĊty u spoáeczeĔstwa w innej formie…

Tak czy inaczej, w efekcie masowej emigracji zaczyna brakowaü máodych kadr w naszej medycynie. Szczególnie poszukiwani są specjaliĞci: pediatrzy, lekarze rodzinni, kardiolodzy, wyspecjalizowani chirurdzy… Specjalizacje, w których mamy niedobór lekarzy, moĪna by mnoĪyü wáaĞciwie bez koĔca. Nie mówiąc juĪ o tych specjaliza-cjach, w których fachowców prawie nie ma, a wkrótce bĊdą bardzo potrzebni, jak np. geriatrzy. Widaü wiĊc, Īe zawód lekarza wciąĪ w cenie. Tyle Īe studia są naprawdĊ ciĊĪkie, kosztowne, do tego pierwsze lata pracy kokosów nie przyniosą. Zdecydowanie wybór dla ambitnych.

Kup książkę

Poleć książkę

1 8 | P R A C A W Y M A R Z O N A . J A K J k S K U T E C Z N I E Z N A L E ½ m SpoáeczeĔstwo siĊ bogaci, ludzie zaczynają szukaü alternatywy dla masowej produkcji „made in China”. Na Zachodzie to juĪ dosyü powszechny trend, u nas wáaĞnie zaczyna siĊ moda na bycie orygi-nalnym, autentycznym — indywidualny wystrój wnĊtrza, niepo-wtarzalna odzieĪ, biĪuteria etc. są w cenie. Zaczyna byü nas teĪ po prostu staü na nieco lepszy standard niĪ IKEA czy sieciowe sklepy z ciuchami. W związku z tym moĪna prognozowaü renesans maáych wytwórców. PracĊ powinni znaleĨü twórcy i projektanci sprzĊtu oĞwietleniowego, wyrobów z tworzyw sztucznych, odzieĪy i mebli, architekci wnĊtrz i inne osoby tworzące szeroko pojĊte rĊ-

kodzieáo oraz Ğwiadczące usáugi związane ze stylem Īycia.

JeĞli zatem ktoĞ posiada fach w rĊkach bądĨ talent w kierunku rzemieĞlniczym lub projektanckim, powinien zastanowiü siĊ nad karierą rĊkodzielnika czy projektanta.

Nowe zawody pojawiają siĊ i pojawiaü siĊ bĊdą w bran-

Īach takich, jak: informatyka, telekomunikacja i technologie informacyjne, biotechnologia, ochrona Ğrodowiska, eksploracja mo-rza i dna morskiego, obsáuga procesów integracji regionalnej, elektroniczne operacje finansowe, bankowoĞü i handel, ochrona zdrowia, edukacja prozdrowotna, domowa opieka medyczna, informacja i kultura popularna, edukacja. Tutaj trudno przewidywaü dokáadnie, jak bĊdą nazywaü siĊ zawody przyszáoĞci i jakie dokáadnie kompetencje bĊdą w nich wymagane, ale zdecydowanie w tych dziedzinach brakowaü bĊdzie specjalistów. Warto zastanowiü siĊ

nad karierą logistyka, spedytora, poszukaü pracy w biurze doradczym bądĨ obsáugującym rynek turystyczny i agroturystyczny. WciąĪ

potrzebni bĊdą ekonomiĞci (jednak podobnie jak w przypadku menedĪerów — ci o wysokich kwalifikacjach), informatycy, pra-cownicy usáug ochrony i policjanci, psycholodzy i logopedzi, lekarze rodzinni, operatorzy sprzĊtu optycznego i elektronicznego. Do áask wrócą takie zawody, jak: fizyk, chemik, biotechnolog. NaleĪy jednak

Kup książkę

Poleć książkę

R Y N E K O K I E M P R A C O W N I K A | 1 9

pamiĊtaü, Īe w tych ostatnich zawodach w cenie bĊdą ludzie z prak-tyką i specjalizacją w kierunku biznesu. Mile widziani bĊdą po-dwójni absolwenci, np. fizyki i marketingu czy zarządzania.

Jakich zawodów lepiej unikaü? JeĞli jesteĞmy na początku drogi zawodowej albo wáaĞnie zamierzamy siĊ przekwalifikowaü, dobrze jest wiedzieü, kto bĊdzie zatrudniaá, jednak jeszcze lepiej, kto bĊdzie zwalniaá. ZagroĪeni bezrobociem w najbliĪszym czasie bĊdą przedstawiciele nastĊpujących zawodów: rolnicy i rybacy, gór-nicy i hutnicy, kierowcy i mechanicy samochodowi, mechanicy AGD, RTV, robotnicy przemysáowi, robotnicy budowlani (stolarze, mu-rarze, dekarze, blacharze, malarze, Ğlusarze), maszyniĞci kolejowi, dyĪurni ruchu, konduktorzy, sprzedawcy i akwizytorzy, ekonomiĞci, kucharze, kelnerzy, barmani, piekarze, szwaczki, krawcy. Wiele z tych zawodów to stanowiska wytwórcze. Najlepsi piekarze mogą i pewnie bĊdą szukaü pracy w wytwórstwie rzemieĞlniczym, byáe krawcowe z zakáadów odzieĪowych zaáoĪą wáasne punkty usáugowe, budowlaĔcy maáe firmy remontowe itd. Tak Īe praca dla fachowców pewnie bĊdzie, jednak nie w duĪych zakáadach. Raczej w ma-

áych manufakturach albo na swoim. OczywiĞcie nie dla wszystkich.

JeĞli chodzi o pracowników biurowych niĪszego szczebla — np.

sekretarki, asystentów czy ksiĊgowe — takie osoby zawsze z pewno-

Ğcią bĊdą potrzebne. Jednak dobrze jest zdawaü sobie sprawĊ z tego, Īe o ile o stanowisko menedĪerskie stara siĊ czĊsto dosáownie kilka osób (kwalifikacje!), o tyle o podstawowe stanowiska biurowe

— kilkaset. Ogromna konkurencja, zdecydowanie rynek praco-dawcy… CiĊĪko jest tu o pracĊ wymarzoną.

Kup książkę

Poleć książkę

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Zaniemówienie Esesman i Żydówka Ponieważ wróciłam Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Wielka czwórka Obywatel Coke Droga Steve'a Jobsa Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000 Kapitał w XXI wieku