Ekonomia międzynarodowa. Tom 1

Ekonomia międzynarodowa. Tom 1

Autorzy: Maurice Obstfeld Paul R. Krugman Marc J. Melitz

Wydawnictwo: DW PWN

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

cena od: 39.05 zł

Nowe wydanie bestsellerowego podręcznika z zakresu ekonomii międzynarodowej. Publikacja składa się z dwóch niezależnych tomów poświęconych handlowi i finansom międzynarodowym. Autorzy, aby pomóc studentom zrozumieć i zapamiętać podstawy logiki ekonomii międzynarodowej, na każdym etapie ilustrują zagadnienia teoretyczne odpowiednimi rzeczywistymi danymi statystycznymi oraz przykładami problemów polityki gospodarczej.

 

Zawartość podręcznika została dokładnie zaktualizowana, a większość rozdziałów gruntownie zmieniona. Zmiany te są odpowiedzią zarówno na sugestie czytelników, jak i na kilka ważnych zdarzeń dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów ekonomii międzynarodowej.

 

Oprócz zmian strukturalnych autorzy zaktualizowali podręcznik tak, aby zachować jego związek ze współczesną rzeczywistością. Omawiają m.in wpływ Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement - NAFTA) na produkcję samochodów w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Opisują, w jaki sposób przemysł cukrowniczy w USA był w stanie utrzymać ceny cukru w Stanach Zjednoczonych znacznie powyżej cen światowych w ostatnich latach. Omawiają także rolę ujemnych stóp procentowych w niekonwencjonalnej polityce pieniężnej oraz zwracają uwagę na coraz ważniejszą rolę gospodarek wschodzących w napędzaniu globalnego wzrostu.

 

Nowe wydanie wyróżniają:

 

studia przypadków ilustrujące w sposób praktyczny prezentowane teorie i ułatwiające przyswojenie materiału; dodatki matematyczne do wybranych rozdziałów, przydatne studentom ekonometrii lub statystyki; ujęcie najnowszych osiągnięć i trendów, które pojawiły się w ostatnich latach w dziedzinie opisu, analizy i interpretacji międzynarodowych stosunków gospodarczych. Podręcznik adresowany jest do studentów ekonomii i politologii. Jest to niezbędne źródło wiedzy w zakresie przedmiotów: ekonomia międzynarodowa, teoria handlu międzynarodowego, teoria wymiany międzynarodowej, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

PRZEKŁAD:

Andrzej Cieślik

Rozdział 7

Paweł Gierałtowski

Przedmowa

Łukasz Goczek

Rozdział 10

Gabriela Grotkowska

Rozdziały 8, 9

Jan Michałek

Rozdział 11

Agnieszka Pugacewicz

Rozdziały 4, 5, 6

Leszek Wincenciak

Rozdziały 1, 2, 3, 12

Dane oryginału

International Economicus. Theory and Policy

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz

Eleventh Edition

Projekt okładki i stron tytułowych

Małgorzata Smogorzewska

Wydawca

Dorota Siudowska-Mieszkowska

Koordynator ds. redakcji

Renata Ziółkowska

Redaktor

Jadwiga Witecka

Koordynator produkcji

Mariola Iwona Keppel

Skład wersji elektronicznej na zlecenie Wydawnictwa Naukowego PWN

Katarzyna Rek, Woblink

Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.

Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

Authorized translation from the English language edition, entitled: INTERNATIONAL ECONOMICS: THEORY AND POLICY, Eleventh Edition; ISBN 0134519574; by Paul Krugman, and by Maurice Obstfeld, and by Marc Melitz, published by Pearson Education, Inc. Copyright © 2018, 2015, 2012 by Pearson Education, Inc. or is affiliates.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Copyright © 2018.

Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA,

Warszawa 2018

Copyright © Pearson Education, Inc. 2018

ISBN 978-83-01-20232-3

eBook został przygotowany na podstawie wydania papierowego z 2018 r., (wyd. IV)

Warszawa 2018

Wydawnictwo Naukowe PWN SA

02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288

infolinia 801 33 33 88

e-mail: pwn@pwn.com.pl; reklama@pwn.pl

www.pwn.pl

* * *

Spis treści:

Przedmowa Zmiany w obecnym wydaniu książki

O książce Miejsce tej książki w programie nauczania ekonomii

Niektóre szczególne cechy książki

Cechy dydaktyczne

Podziękowania

1. Wprowadzenie 1.1. Czym zajmuje się ekonomia międzynarodowa? 1.1.1. Korzyści z handlu

1.1.2. Struktura handlu międzynarodowego

1.1.3. Rozmiary wymiany handlowej

1.1.4. Bilans płatniczy

1.1.5. Ustalanie kursu walutowego

1.1.6. Koordynacja międzynarodowej polityki gospodarczej

1.1.7. Międzynarodowy rynek kapitałowy

1.2. Ekonomia międzynarodowa: handel i finanse

CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

2. Handel na świecie: przegląd 2.1. Kto z kim handluje? 2.1.1. Wielkość ma znaczenie: model grawitacyjny handlu

2.1.2. Model grawitacyjny w praktyce: w poszukiwaniu anomalii

2.1.3. Ograniczenia handlu: odległość, bariery i granice

2.2. Zmieniająca się struktura handlu światowego 2.2.1. Czy świat staje się mniejszy?

2.2.2. Co jest przedmiotem handlu?

2.2.3. Offshoring usług

2.3. Czy stare zasady wciąż mają zastosowanie?

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

3. Wydajność pracy a przewaga komparatywna: Model Davida Ricardo 3.1. Koncepcja przewagi komparatywnej

3.2. Gospodarka z jednym czynnikiem produkcji 3.2.1. Możliwości produkcyjne

3.2.2. Względne ceny i podaż

3.3. Handel w świecie z jednym czynnikiem produkcji 3.3.1.Ustalanie się relatywnej ceny przy istnieniu wymiany handlowej

3.3.2. Korzyści z wymiany

3.3.3. Relatywne płace

3.4. Błędne przekonania na temat przewagi komparatywnej 3.4.1. Wydajność a konkurencyjność

3.4.2. Argument dotyczący wyzysku siły roboczej

3.4.3. Wymiana oparta na wyzysku

3.5. Przewaga komparatywna w modelu z wieloma dobrami 3.5.1. Konstrukcja modelu

3.5.2. Relatywne płace a specjalizacja

3.5.3. Wyznaczanie relatywnej płacy w modelu z wieloma dobrami

3.6. Koszty transportu i dobra niebędące przedmiotem wymiany handlowej

3.7. Empiryczna weryfikacja modelu Ricardo

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

4. Model czynników specyficznych i podział dochodu 4.1. Model czynników specyficznych 4.1.1. Założenia modelu

4.1.2. Możliwości produkcyjne

4.1.3. Ceny, płace a alokacja pracy

4.1.4. Ceny względne a podział dochodu

4.2. Handel międzynarodowy w modelu czynników specyficznych

4.3. Podział dochodów a korzyści z handlu

4.4. Polityczna ekonomia handlu: wstępne ujęcie 4.4.1. Podział dochodów a polityka wobec handlu

4.5. Międzynarodowa mobilność pracy

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

DODATEK: Więcej szczegółów na temat czynników specyficznych

Produkt krańcowy i całkowity

Względne ceny a podział dochodu

5. Wyposażenie w zasoby a handel: model Heckschera–Ohlina 5.1. Model gospodarki dwuczynnikowej 5.1.1. Ceny a wielkość produkcji

5.1.2. Wybór kombinacji nakładów czynników produkcji

5.1.3. Ceny czynników produkcji a ceny dóbr

5.1.4. Wyposażenie w zasoby a wielkość produkcji

5.2. Skutki handlu międzynarodowego między krajami posiadającymi dwa czynniki produkcji 5.2.1. Względne ceny a struktura handlu

5.2.2. Handel a podział dochodu

5.2.3. Ukierunkowane na umiejętności zmiany technologiczne a nierówność dochodów

5.2.4. Wyrównywanie się cen czynników produkcji

5.3. Empiryczna weryfikacja modelu Heckschera–Ohlina 5.3.1. Handel dobrami jako substytut handlu czynnikami: Zawartość czynników produkcji w handlu

5.3.2. Struktura eksportu z krajów rozwiniętych i rozwijających się

5.3.3. Implikacje badań empirycznych

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

DODATEK: Ceny czynników, ceny dóbr oraz wybór nakładów

Wybór techniki produkcji

Ceny dóbr a ceny czynników produkcji

Więcej na temat zasobów i produkcji

DODATEK MATEMATYCZNY: Model względnej obfitości czynników

Ceny czynników produkcji a koszty Podstawowe równania w modelu względnej obfitości czynników produkcji

Ceny dóbr a ceny czynników produkcji

Podaż czynników produkcji i dóbr

6. Standardowy model handlu 6.1. Standardowy model gospodarki zaangażowanej w wymianę handlową 6.1.1. Możliwości produkcyjne a względna podaż

6.1.2. Względne ceny a popyt

6.1.3. Efekt dobrobytowy zmian terms of trade

6.1.4. Określanie względnych cen

6.1.5. Wzrost gospodarczy: przesunięcie krzywej RS

6.1.6. Wzrost a granica możliwości produkcyjnych

6.1.7. Względna światowa podaż a terms of trade

6.1.8. Międzynarodowe skutki wzrostu

6.2. Cła i subsydia eksportowe: równoczesne przesunięcia krzywych RS i RD 6.2.1. Wpływ cła na względny popyt i względną podaż

6.2.2. Skutki subsydium eksportowego

6.2.3. Konsekwencje zmian terms of trade: kto zyskuje, a kto traci?

6.3. Międzynarodowe pożyczanie i udzielanie pożyczek 6.3.1. Międzyokresowe możliwości produkcyjne a handel

6.3.2. Realna stopa procentowa

6.3.3. Międzyokresowa przewaga komparatywna

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

DODATEK: Więcej na temat handlu międzyokresowego

DODATEK MATEMATYCZNY: Wymiana w gospodarce światowej

Popyt, podaż i równowaga rynkowa Równowaga globalna

Produkcja i dochód

Dochód, ceny a użyteczność

Podaż, popyt i stabilność stanu równowagi

Skutki zmian podaży i popytu Metoda statyki porównawczej

Wzrost gospodarczy

Transfer dochodu

Cło

7. Zewnętrzne korzyści skali a międzynarodowa lokalizacja produkcji 7.1. Korzyści skali a handel międzynarodowy: wprowadzenie

7.2. Korzyści skali a struktura rynku

7.3. Teoria efektów zewnętrznych

7.4. Wyspecjalizowani dostawcy

7.5. Wyspecjalizowani pracownicy

7.6. Dyfuzja wiedzy 7.6.1. Efekty zewnętrzne a równowaga rynkowa

7.7. Efekty zewnętrzne a handel międzynarodowy 7.7.1. Efekty zewnętrzne, wielkość produkcji i ceny

7.7.2. Efekty zewnętrzne a struktura handlu zagranicznego

7.7.3. Handel a dobrobyt w warunkach istnienia efektów zewnętrznych

7.7.4. Dynamiczne rosnące przychody skali

7.8. Handel międzyregionalny a geografia ekonomiczna

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

8. Firmy w globalnej gospodarce: działalność eksportowa, outsourcing i przedsiębiorstwa wielonarodowe 8.1. Teoria niedoskonałej konkurencji 8.1.1. Monopol: krótka powtórka

8.1.2. Konkurencja monopolistyczna

8.2. Konkurencja monopolistyczna a handel międzynarodowy 8.2.1. Skutki zwiększonych rozmiarów rynku

8.2.2. Korzyści z rynku zintegrowanego: przykład liczbowy

8.2.3. Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego

8.3. Odpowiedź firm na handel międzynarodowy: zwycięzcy, przegrani i wyniki ekonomiczne całej gałęzi 8.3.1. Różnice w wynikach ekonomicznych między producentami

8.3.2. Skutki zwiększonych rozmiarów rynku

8.4. Koszty handlu a działalność eksportowa

8.5. Dumping

8.6. Firmy wielonarodowe i outsourcing

8.7. Decyzje firmy dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich 8.7.1. Outsourcing

8.7.2. Skutki działalności firm wielonarodowych i zagranicznego outsourcingu

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

DODATEK: Przychód krańcowy

DODATEK MATEMATYCZNY: Model konkurencji monopolistycznej

CZĘŚĆ II. POLITYKA HANDLOWA

9. Narzędzia polityki handlowej 9.1. Podstawowa analiza cła 9.1.1. Podaż, popyt i handel w pojedynczej gałęzi

9.1.2. Skutki stosowania cła

9.1.3. Mierzenie stopnia protekcji

9.2. Koszty cła i korzyści z jego stosowania 9.2.1. Nadwyżka konsumenta i nadwyżka producenta

9.2.2. Mierzenie kosztów i korzyści

9.3. Inne narzędzia polityki handlowej 9.3.1. Subsydia eksportowe: teoria

9.3.2. Kwoty importowe: teoria

9.3.3. Dobrowolne ograniczenia eksportowe (VER)

9.3.4. Przepisy domieszkowe

9.3.5. Inne narzędzia polityki handlowej

9.4. Skutki polityki handlowej: podsumowanie

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

DODATEK: Cło i kwota w warunkach monopolu

Model z wolnym handlem

Model z cłem

Model z kwotą importową

Porównanie cła i kwoty

10. Ekonomia polityczna a polityka handlowa 10.1. Argumenty na rzecz wolnego handlu 10.1.1. Wolny handel a efektywność

10.1.2. Dodatkowe korzyści z wolnego handlu[1]

10.1.3. Poszukiwanie rent ekonomicznych

10.1.4. Polityczne argumenty przemawiające za wolnym handlem

10.2. Argumenty przeciwko wolnemu handlowi powołujące się na dobrobyt kraju 10.2.1. Argument za utrzymaniem ceł dla poprawy terms of trade

10.2.2. Zawodność rynku krajowego jako argument przeciwko wolnemu handlowi

10.2.3. Jak bardzo przekonujący jest argument zawodności rynku krajowego?

10.3. Podział dochodu a polityka handlowa 10.3.1. Konkurencja wyborcza

10.3.2. Działanie zbiorowe

10.3.3. Modelowanie procesu politycznego

10.3.4. Kto podlega ochronie?

10.4. Międzynarodowe negocjacje a polityka handlowa 10.4.1. Zalety negocjacji

10.4.2. Międzynarodowe porozumienia handlowe: krótka historia

10.4.3. Runda Urugwajska

10.4.4. Liberalizacja handlu

10.4.5. Reformy od GATT do WTO

10.4.6. Korzyści i koszty

10.5. Koniec układów o wolnym handlu? 10.5.1. Preferencyjne porozumienia handlowe

10.5.2. Partnerstwo transpacyficzne

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

DODATEK: Dowód, że optymalna taryfa celna jest dodatnia

Popyt i podaż

Cła i ceny

Cło i dobrobyt społeczny kraju

11. Polityka handlowa w krajach rozwijających się 11.1. Uprzemysłowienie antyimportowe 11.1.1. Argument na rzecz protekcjonizmu wychowawczego

11.1.2. Pobudzanie produkcji przemysłowej przez protekcjonizm

11.2. Efekty faworyzowania przemysłu: problemy z uprzemysłowieniem antyimportowym

11.3. Liberalizacja handlu po 1985 r.

11.4. Handel i wzrost: „cud wschodnioazjatycki”

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

12. Dylematy polityki handlowej 12.1. Wyrafinowane argumenty na rzecz aktywnej polityki handlowej 12.1.1. Technologia i efekty zewnętrzne

12.1.2. Niedoskonała konkurencja i strategiczna polityka handlowa

12.2. Globalizacja a nisko opłacana praca 12.2.1. Ruch antyglobalistów

12.2.2. O handlu i płacach raz jeszcze

12.2.3. Warunki pracy a negocjacje handlowe

12.2.4. Problemy ochrony środowiska i kultury

12.2.5. WTO a suwerenność krajów

12.3. Globalizacja a środowisko naturalne 12.3.1. Globalizacja, wzrost gospodarczy a zanieczyszczenie środowiska

12.3.2. Problem „przystani nieczystości”

12.3.3. Dyskusja o cłach „węglowych”

12.4. Szoki handlowe i ich wpływ na lokalne społeczności

Podsumowanie Główne pojęcia

Problemy i zadania

Literatura dodatkowa

Przypisy

* * *

Przedmowa

Po upływie kilkunastu lat od momentu wybuchu międzynarodowego kryzysu finansowego z lat 2007–2008 gospodarka światowa nadal boryka się ze spowolnionym wzrostem gospodarczym, a wielu ludzi ze stagnacją dochodów. Stany Zjednoczone w mniejszym lub większym stopniu powróciły do stanu pełnego zatrudnienia, ale ich wzrost gospodarczy jest wolniejszy niż przed kryzysem. Niemniej jednak są i tak w stosunkowo dobrej sytuacji. Europejski projekt wspólnej waluty targany jest ciągłymi napięciami, a Unia Europejska znajduje się pod presją, biorąc pod uwagę wynik referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia Unii z czerwca 2016 r. czy też wzrost nastrojów antyimigracyjnych. Japonia wciąż nie uporała się z presją deflacyjną i wysokim poziomem długu publicznego. Rynki wschodzące, mimo imponującego wzrostu dochodu, w wielu przypadkach pozostają podatne na odpływy i przypływy globalnego kapitału oraz wzrosty i spadki światowych cen surowców. Na całym świecie niepewność napędzana m.in. obawami o przyszłość liberalnego systemu handlu międzynarodowego, tak pieczołowicie wypracowanego po II wojnie światowej, niekorzystnie wpływa na inwestycje.

Niniejsze – jedenaste wydanie książki – ukazuje się zatem w czasie, kiedy jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek świadomi tego, jak wydarzenia w gospodarce globalnej wpływają na procesy gospodarcze, prowadzoną politykę i polityczne debaty w poszczególnych krajach. Świat, który wyłonił się po II wojnie światowej, był światem, w którym handel, finanse, a nawet łączność między krajami były ograniczone. Po upływie niemal dwóch dekad XXI w. wygląda jednak zupełnie inaczej. Nadszedł wielki czas globalizacji. W ciągu ostatnich 60 lat międzynarodowy handel towarami i usługami stale się rozwijał dzięki spadkowi kosztów transportu i komunikacji, globalnie wynegocjowanym ograniczeniom rządowych barier w handlu międzynarodowym, szeroko zakrojonemu outsourcingowi działalności produkcyjnej oraz większej świadomości zagranicznych kultur i produktów. Nowe i lepsze technologie komunikacyjne, a zwłaszcza Internet, zrewolucjonizowały sposób, w jaki ludzie uzyskują i wymieniają informacje we wszystkich krajach. Międzynarodowy handel aktywami finansowymi, takimi jak waluty, akcje i obligacje, rozwinął się w jeszcze znacznie szybszym tempie niż międzynarodowy handel produktami. Proces ten nie tylko przynosi korzyści właścicielom aktywów, lecz także stwarza ryzyko przenoszenia się niestabilności finansowej. Ryzyko to zmaterializowało się w czasie niedawnego kryzysu finansowego, który szybko rozprzestrzenił się ponad granicami państw i spowodował ogromne koszty dla światowej gospodarki. Ze wszystkich zmian, które zaszły na scenie międzynarodowej w ostatnich dziesięcioleciach, być może największą z nich jest jednak dynamiczny rozwój Chin – wydarzenie, które na nowo definiuje międzynarodową równowagę sił gospodarczych i politycznych w nadchodzącym stuleciu.

Wyobraźcie sobie, jak zdziwione musiałoby być pokolenie, które będąc dorosłymi ludźmi, przeżyło kryzys lat 30. XX w., gdyby mogło zobaczyć obraz współczesnej gospodarki światowej! Niemniej jednak obawy dotyczące stanu gospodarki, które napędzają międzynarodową debatę ekonomiczną, nie zmieniły się tak bardzo od tych, które dominowały w latach 30. XX w. ani nawet od czasu, kiedy zaczęły być po raz pierwszy analizowane przez ekonomistów ponad dwa wieki temu. Jakie są zalety wolnego handlu między narodami w porównaniu z protekcjonizmem? Co powoduje, że kraje mają nadwyżki handlowe lub deficyty ze swoimi partnerami handlowymi i jak z czasem rozwiązuje się takie nierównowagi? Jakie są przyczyny występowania kryzysów bankowych i walutowych w gospodarkach otwartych, co powoduje zakażenia finansowe gospodarek i jak rządy powinny radzić sobie z międzynarodową niestabilnością finansową? W jaki sposób rządy mogą wystrzegać się bezrobocia i inflacji, jaką rolę odgrywają kursy walutowe w tych wysiłkach oraz w jaki sposób kraje mogą najlepiej współpracować, aby osiągnąć swoje cele gospodarcze? Jak zawsze w ekonomii międzynarodowej, wzajemne oddziaływanie wydarzeń i idei doprowadziło do powstania i rozwoju nowych modeli analitycznych. Z kolei te nowe metody analizy, choć na pierwszy rzut oka wydają się zawiłe, ostatecznie zaczynają odgrywać kluczową rolę w polityce rządów, negocjacjach międzynarodowych i codziennym życiu ludzi. Globalizacja sprawiła, że obywatele wszystkich krajów są znacznie bardziej niż kiedykolwiek świadomi istnienia światowych sił gospodarczych, które wpływają na ich sytuację, i globalizacja zadomowiła się na dobre. Jak się przekonamy, globalizacja może być motorem dobrobytu, ale jak każda potężna maszyna może też wyrządzić szkodę, jeśli będzie się nią nierozsądnie zarządzać. Wyzwaniem dla społeczności globalnej jest maksymalne wykorzystanie globalizacji przy jednoczesnym radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie stawia ona przed polityką gospodarczą.

Zmiany w obecnym wydaniu książki

W przypadku niniejszej edycji, podobnie jak poprzednich, oferujemy Ekonomię Międzynarodową w postaci dwóch oddzielnych tomów poświęconych handlowi i finansom międzynarodowym. Celem wyodrębnienia tych tomów jest umożliwienie wykładowcom korzystania z książki, która będzie najlepiej odpowiadała ich potrzebom i zawierała tematy omawiane podczas zajęć z ekonomii międzynarodowej. Dla kursu dwusemestralnego stosujemy standardową praktykę podziału książki na dwie części: pierwszą poświęconą handlowi i drugą obejmującą zagadnienia monetarne. Chociaż handel i kwestie pieniężne ekonomii międzynarodowej są traktowane często jako niezależne przedmioty, nawet w ramach jednego podręcznika powtarzają się podobne zagadnienia i metody w obu obszarach. Pokazujemy więc związki między sferą handlową i pieniężną wszędzie tam, gdzie one się pojawią. Równocześnie jesteśmy przekonani, że obie części podręcznika są całkowicie samowystarczalne. Jednosemestralny kurs teorii handlu może więc opierać się na rozdziałach od 2 do 12, a jednosemestralny kurs dotyczący międzynarodowej ekonomii monetarnej może opierać się na rozdziałach 13–22. Dla wygody wykładowców i studentów umożliwiliśmy im obecnie wybór tomu dotyczącego handlu lub finansów, w zależności od długości i zakresu kursu.

Dokładnie zaktualizowaliśmy zawartość podręcznika i gruntownie zmieniliśmy kilka rozdziałów. Zmiany te są odpowiedzią zarówno na sugestie użytkowników, jak i na kilka ważnych zdarzeń dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów ekonomii międzynarodowej. Poniżej wymieniamy najważniejsze z tych zmian.

Rozdział 4. Czynniki specyficzne a podział dochodu

Konkurencja importowa z krajów rozwijających się – zwłaszcza z Chin – jest często typowana zarówno przez prasę, jak i przez polityków, jako główny powód spadku zatrudnienia w przemyśle przetwórczym w Stanach Zjednoczonych. Studium przypadku w niniejszym rozdziale poświęcone handlowi i bezrobociu zostało znacznie poszerzone i omawiane są w nim potencjalne powiązania między tymi dwoma trendami. Nowe studium przypadku dokumentuje tendencję do większej konwergencji płac w Unii Europejskiej po jej ekspansji na Wschód.

Rozdział 5. Zasoby a handel: Model Heckschera-Ohlina

W ciągu ostatniego półwiecza w Stanach Zjednoczonych wzrosły wynagrodzenia właścicieli kapitału względem wynagrodzeń pracowników. Nowa ramka zawiera przegląd danych dotyczących tego zjawiska i wyjaśnia, dlaczego najlepiej można je wytłumaczyć procesem zmian technologicznych wykazujących komplementarność kapitału i kwalifikacji, a nie zwiększonym handlem między Stanami Zjednoczonymi a nowo uprzemysłowionymi gospodarkami.

Rozdział 6. Standardowy model handlu

W nowej ramce omówiono wiele współczesnych wyników badań empirycznych, dowodzących tego, że korzyści z handlu w większym stopniu czerpią ludzie ubodzy. Dzieje się tak dlatego, że konsumenci o względnie niskich dochodach mają tendencję do wydawania stosunkowo dużej części swoich dochodów na dobra, które w większym stopniu podlegają wymianie handlowej.

Rozdział 8. Firmy w gospodarce globalnej: działalność eksportowa, outsourcing i przedsiębiorstwa wielonarodowe

Coraz częściej konsumowane przez nas towary są produkowane w „globalnych łańcuchach wartości” (Global Value Chains), które rozciągają się na cały świat. W nowej ramce wyjaśniamy, w jaki sposób ten ostatni trend offshoringu powoduje, że statystyki dotyczące dwustronnych deficytów handlowych mogą być bardzo mylące. Korzystając z przykładu iPhone’a 7 firmy Apple, w ramce opisano, jak zewidencjonowany import iPhone’a z Chin (gdzie jest on montowany) faktycznie stanowi import z wielu krajów na całym świecie (w tym ze Stanów Zjednoczonych), które dostarczają kluczowe komponenty do montażu końcowego.

Rozdział 10. Ekonomia polityczna polityki handlowej

W ostatnich latach pojawiły się pewne poważne przeszkody na drodze do bardziej swobodnego handlu. W poprawionym rozdziale omówiono niepowodzenie negocjacji handlowych Rundy z Doha w osiągnięciu porozumienia oraz spektakularny upadek Partnerstwa Transpacyficznego. W nowej ramce opisano „Brexit”, czyli zdumiewające brytyjskie referendum na rzecz opuszczenia Unii Europejskiej.

Rozdział 12. Kontrowersje w polityce handlowej

W obliczu gwałtownego sprzeciwu wobec globalizacji, który osiągnął istotne poparcie polityczne, w dodanym podrozdziale opisujemy nowe badania sugerujące, że gwałtowne zmiany w przepływach handlu międzynarodowego, takie jak „chiński szok” po 2000 r., mają większy negatywny wpływ na sytuację pracowników, niż wcześniej sądzono.

Rozdział 14. Kursy walut i rynek walutowy: ujęcie od strony aktywów

Chińska waluta (yuan renminbi) odgrywa coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach walutowych. Jednak rząd Chin pozwala tylko na stopniową integrację lokalnego rynku walutowego z rynkami światowymi, umożliwiając w ten sposób funkcjonowanie oddzielnego rynku offshore yuana, rozwijającego się poza granicami Chin kontynentalnych. W tym rozdziale zamieszczono nową ramkę opisującą rynek offshore oraz związek między kursami wymiany na rynku wewnętrznym i zewnętrznym (onshore and offshore).

Rozdział 17. Produkcja i kurs walut owy w krótkim okresie

Rozdział zawiera nową ramkę dotyczącą roli walut fakturowania w procesie przenoszenia cen poprzez kursy walutowe.

Rozdział 19. Międzynarodowe systemy walutowe. Przegląd historyczny

Nową ramkę poświęcono omówieniu zagrożeń deflacją.

Rozdział 21. Optymalne obszary walutowe i euro

Rozdział zawiera nową ramkę nt. „Brexitu” – czyli procesu, w wyniku którego Wielka Brytania prawdopodobnie opuści Unię Europejską.

Rozdział 22. Kraje rozwijające się: wzrost, kryzys i reformy

W rozdziale tym podkreślono kluczową rolę podstawowych towarów (commodities) dla wzrostu krajów rozwijających się oraz ich „supercykl”.

Oprócz powyższych zmian strukturalnych, zaktualizowaliśmy książkę też na inne sposoby, aby zachować jej związek ze współczesną rzeczywistością. Dlatego omawiamy też wpływ Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement – NAFTA) na produkcję samochodów w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych (i co może się stać, jeśli to porozumienie handlowe zostanie unieważnione) (rozdział 8); opisujemy, w jaki sposób przemysł cukrowniczy w USA był w stanie utrzymać ceny cukru w Stanach Zjednoczonych znacznie powyżej cen światowych w ostatnich latach (rozdział 9); omawiamy rolę ujemnych stóp procentowych w niekonwencjonalnej polityce pieniężnej (rozdział 17) oraz zwracamy uwagę na coraz ważniejszą rolę gospodarek wschodzących w napędzaniu globalnego wzrostu (rozdział 22).

O książce

Pomysł napisania tej książki wywodzi się z naszych doświadczeń związanych z nauczaniem ekonomii międzynarodowej studentów studiów licencjackich i podyplomowych od końca lat 70. XX w. W nauczaniu dostrzegliśmy dwa podstawowe wyzwania. Pierwszym było pokazanie studentom pobudzających intelektualnie postępów w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Drugim było pokazanie, jak rozwój teorii ekonomii międzynarodowej był zawsze kształtowany przez potrzebę zrozumienia zmieniającej się gospodarki światowej i dokonywania analizy bieżących problemów międzynarodowej polityki gospodarczej.

Stwierdziliśmy, że dotychczasowe podręczniki nie są w stanie w sposób dostateczny sprostać tym wyzwaniom. Zbyt często w podręcznikach z dziedziny ekonomii międzynarodowej przedstawia się studentom zdumiewającą liczbę szczegółowych modeli i założeń, na podstawie których trudno jest uzyskać podstawowy zasób wiadomości. Ponieważ znaczna część tych modeli jest już przestarzała, studenci są pozostawiani bez odpowiedzi na pytanie o związki teorii z rzeczywistym światem. W rezultacie wiele podręczników pozostawia lukę między nieco już przestarzałym materiałem omawianym na zajęciach a pasjonującymi zagadnieniami, które dominują w obecnych badaniach i debatach dotyczących prowadzenia polityki gospodarczej. Luka ta ogromnie się poszerzyła wraz ze wzrostem znaczenia problemów gospodarki otwartej, a zainteresowanie studentów zajęciami z ekonomii międzynarodowej wzrosło.

Książka ta jest naszą próbą przedstawienia aktualnych i zrozumiałych podstaw analitycznych do wyjaśniania bieżących wydarzeń oraz przeniesienia fascynacji ekonomią międzynarodową do sal wykładowych. Analizując zarówno realną, jak i pieniężną stronę gospodarki otwartej, przyjęliśmy założenie, że – krok po kroku – będziemy tworzyć prosty, ujednolicony schemat, w ramach którego wielki tradycyjny dorobek zostanie powiązany z najnowszymi odkryciami i podejściami badawczymi. Aby pomóc studentom zrozumieć i zapamiętać podstawy logiki ekonomii międzynarodowej, na każdym etapie ilustrujemy zagadnienia teoretyczne odpowiednimi rzeczywistymi danymi statystycznymi oraz przykładami problemów polityki gospodarczej.

Miejsce tej książki w programie nauczania ekonomii

Studenci najlepiej przyswajają wiedzę z ekonomii międzynarodowej, kiedy jest ona przedstawiana jako metoda analizy ściśle związana z rozwojem wydarzeń w gospodarce światowej, a nie jako zbiór abstrakcyjnych twierdzeń i modeli. Naszym celem było więc zaakcentowanie koncepcji i ich zastosowań, a nie teoretyczny formalizm. Podręcznik nie wymaga zatem wcześniejszego posiadania dużej wiedzy ekonomicznej. Studenci po podstawowym kursie ekonomii uznają tę książkę za przystępną, natomiast studenci bardziej zaawansowani w mikroekonomii i makroekonomii znajdą w niej bogate źródło nowych informacji. Specjalistyczne dodatki, również matematyczne, dołączono z myślą o studentach bardziej zaawansowanych.

Niektóre szczególne cechy książki

Książka obejmuje najważniejsze ostatnie osiągnięcia ekonomii międzynarodowej, a jednocześnie nie pomija tradycyjnego dorobku tej dziedziny, który zazwyczaj stanowi podstawę nauczania przedmiotu. Takie kompleksowe podejście udało nam się osiągnąć przez pokazanie, jak nowe teorie wyrastały z poprzednich odkryć w reakcji na ewolucję funkcjonowania gospodarki światowej. Zarówno część handlowa (rozdziały 2–12), jak i pieniężna (rozdziały 13–22) zostały podzielone na rozdziały podstawowe o charakterze teoretycznym, po których następują rozdziały prezentujące zastosowanie omówionych wcześniej teorii do najważniejszych – zarówno historycznych, jak i współczesnych – dylematów polityki gospodarczej.

W rozdziale 1 opisujemy dość szczegółowo sposób, w jaki książka ta prezentuje podstawowe zagadnienia ekonomii międzynarodowej. Tutaj eksponujemy kilka zagadnień, których autorom poprzednich podręczników nie udało się omówić w systematyczny sposób.

Rosnące przychody skali a struktura rynku

Nawet jeszcze przed omówieniem roli przewagi komparatywnej w kształtowaniu struktury handlu zagranicznego i związanych z nim korzyści dla dobrobytu partnerów handlowych przechodzimy do głównych, współczesnych badań teoretycznych i empirycznych, prezentując grawitacyjny model handlu (rozdział 2). Do współczesnych badań wrócimy (w rozdziałach 7 i 8), wyjaśniając, jak rosnące przychody skali i zróżnicowanie produktów wpływają na handel i dobrobyt. Modele pogłębiane w tej dyskusji pozwalają uchwycić istotne aspekty rzeczywistości, takie jak handel wewnątrzgałęziowy czy zmiany struktury handlu wynikające z istnienia dynamicznych korzyści skali. Modele te wskazują też na to, że wzajemnie korzystny handel nie musi wcale opierać się na przewadze komparatywnej.

Firmy w handlu międzynarodowym

Rozdział 8 podsumowuje również nowe ekscytujące badania koncentrujące się na roli firm w handlu międzynarodowym. W rozdziale tym podkreślono, że różne firmy mogą różnie radzić sobie w obliczu globalizacji. Ekspansja jednych i kurczenie się innych przesuwa produkcję w kierunku bardziej efektywnych producentów w poszczególnych gałęziach przemysłu, podnosząc ogólną produktywność, a tym samym generując korzyści z handlu. Firmy, które rozwijają się w warunkach względnie swobodnego handlu, mogą mieć bodźce do outsourcingu niektórych swoich działań produkcyjnych za granicę lub podjęcia produkcji wielonarodowej tak, jak to opisujemy w tym rozdziale.

Polityka i teoria polityki handlowej

Począwszy od rozdziału 4, akcentujemy wpływ handlu na podział dochodu jako zasadniczy czynnik polityczny stojący za ograniczeniami wolnego handlu. To podkreślenie ma uzmysłowić studentom, dlaczego podstawowe zalecenia tradycyjnych analiz wpływu polityki handlowej na dobrobyt są rzadko realizowane w praktyce. W rozdziale 12 analizujemy popularny pogląd, że rządy powinny stosować aktywną politykę handlową, mającą na celu wspieranie sektorów gospodarki uważanych za najważniejsze. Rozdział ten zawiera teoretyczne omówienie takiej polityki handlowej oparte na prostych koncepcjach zaczerpniętych z teorii gier.

Podejście do modelowania kursów walutowych od strony rynku aktywów

W centrum naszej uwagi w zakresie makroekonomii gospodarki otwartej znajdują się współczesne rynki walutowe i sposób określania kursów walutowych przez stopy procentowe i oczekiwania w danym kraju. Podstawowym elementem modelu makroekonomicznego, który omawiamy, jest parytet stopy procentowej, rozszerzony następnie o premię za ryzyko (rozdział 14). Wśród zagadnień, które omawiamy na podstawie tego modelu, są: „przestrzelenie” kursu walutowego, kontrola inflacji, zachowanie się realnych kursów walutowych, kryzysy bilansu płatniczego przy stałych kursach walutowych oraz przyczyny i skutki interwencji walutowych banku centralnego (rozdziały 15–18).

Koordynacja międzynarodowej polityki makroekonomicznej

W omówieniu międzynarodowych relacji walutowych (rozdziały 19–22) zwracamy szczególną uwagę na to, że różne systemy kursu walutowego prowadzą do różnych problemów koordynacji polityki gospodarczej dotykających kraje w nich uczestniczące. Tak jak ostra rywalizacja o zasoby złota w okresie międzywojennym pokazała, dlaczego tzw. polityka zubożania sąsiada (beggar-thy-neighbor) może być skazana na porażkę, tak wyzwaniem, przed którym stoją politycy przy obecnym systemie kursów płynnych, jest dostrzeżenie współzależności i współpraca przy formułowaniu polityki gospodarczej.

Światowy rynek kapitałowy i kraje rozwijające się

Obszerne omówienie światowego rynku kapitałowego zawiera rozdział 20, gdzie pokazano konsekwencje, jakie ma dla dobrobytu międzynarodowa dywersyfikacja portfela aktywów, oraz problemy nadzoru ostrożnościowego nad bankami i innymi instytucjami

finansowymi działającymi w skali międzynarodowej. Rozdział 22 jest poświęcony długookresowym pespektywom wzrostu gospodarczego oraz problemom stabilizacji makroekonomicznej i liberalizacji krajów uprzemysławiających się i nowo uprzemysłowionych. W rozdziale tym dokonano przeglądu kryzysów, które dotknęły rynki wschodzące, oraz usytuowano w perspektywie historycznej interakcje między importującymi kapitał krajami rozwijającymi się a kredytującymi je krajami rozwiniętymi i oficjalnymi instytucjami finansowymi, takimi jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W rozdziale 22 omówiono także chińską politykę kursu walutowego oraz ostatnie badania dotyczące trwałości ubóstwa w krajach rozwijających się.

Cechy dydaktyczne

W książce tej przyjęliśmy wiele założeń dydaktycznych, aby utrzymać zainteresowanie studentów lekturą i pomóc im w opanowaniu materiału.

Studia przypadków

Opisom teoretycznym często towarzyszą studia przypadków, które odgrywają potrójną rolę: czynnika wspomagającego przyswajanie wcześniej wyłożonego materiału, ilustracji zastosowań omówionych teorii w rzeczywistym świecie oraz źródła informacji historycznych.

Ramki

Mniej istotne zagadnienia, które jednak w sugestywny sposób ilustrują problemy opisane w tekście książki, umieściliśmy w ramkach. Wśród nich znajdują się między innymi: embargo handlowe wprowadzone przez prezydenta USA Thomasa Jeffersona w latach 1807–1809 (rozdział 3); zadziwiająca historia sporu o handel bananami, który wywołał animozje między krajami mającymi zbyt zimny klimat na to, aby można było w nich uprawiać te owoce (rozdział 10); rola linii swapów walutowych między bankami centralnymi (rozdział 20); oraz szybka akumulacja rezerw walutowych przez kraje rozwijające się (rozdział 22).

Rysunki z opisami

Omówiony w tekście materiał ilustruje i ułatwia studentom jego powtarzanie ponad 200 rysunków z obszernymi opisami.

Cele dydaktyczne

Do lektury kolejnych rozdziałów przygotowuje czytelnika lista podstawowych zagadnień. Wyliczenie to pozwala studentom ocenić, w jakim stopniu opanowali materiał.

Podsumowania i główne pojęcia

Każdy rozdział kończy się podsumowaniem zawierającym rekapitulację przedstawionych w nim kwestii. Wprowadzane w rozdziałach główne pojęcia są wyróżnione pogrubioną czcionką i wymienione na końcu każdego rozdziału. Dodatkową pomocą dla studentów powtarzających materiał jest wyróżnienie kursywą podstawowych pojęć w podsumowaniu.

Problemy i zadania

Na końcu każdego rozdziału znajdują się problemy i zadania mające na celu sprawdzenie zrozumienia materiału przez studentów i utrwalenie go. Problemy i zadania obejmują zarówno rutynowe ćwiczenia rachunkowe, jak i pytania o dużym stopniu ogólności, mogące być tematem dyskusji podczas zajęć. Często pytamy studentów o zastosowanie poznanych teorii do omówienia rzeczywistych danych lub dylematów polityki gospodarczej.

Literatura dodatkowa

Dla wykładowców, którzy wolą uzupełniać podręcznik za pomocą innych tekstów, oraz dla studentów, którzy chcą pogłębiać wiedzę na własną rękę, każdy rozdział ma dołączoną bibliografię zawierającą zarówno uznane pozycje klasyczne, jak i najnowsze opracowania dotyczące poszczególnych zagadnień.

Podziękowania

Nasze największe podziękowania należą się Ashley Bryan, Pearson Portfolio Manager, odpowiedzialnej za projekt wydania książki. Jesteśmy również wdzięczni Nancy Freihofer – Pearson Content Producer, Alison Kalil – Pearson Managing Producer, i Carli Thompson – Editorial Project Manager w SPi Global. Kluczowe znaczenie miała też efektywna praca wykonana przez Julie Kidd, jako Project Manager w SPi Global. Chcielibyśmy również podziękować zespołowi ds. produktów cyfrowych w Pearson: Brianowi Surette, Noel Lotz, Courtney Kamauf i Melissie Honig, za ciężką pracę nad kursem w MyEconLab dla jedenastej edycji książki. Wreszcie, dziękujemy pozostałym redaktorom, którzy przyczynili się do tego, że pierwszych dziesięć wydań tej książki było tak dobre, jak były.

Pragniemy również wyrazić uznanie dla Lydii Cox i Mauricio Ulate za znakomitą pomoc badawczą. Dziękujemy następującym recenzentom, zarówno poprzednich, jak i obecnego wydania książki, za ich rekomendacje i spostrzeżenia:

Jaleel Ahmad, Concordia University

Lian An, University of North Florida

Anthony Paul Andrews, Governors State University

Myrvin Anthony, University of Strathclyde, U.K.

Michael Arghyrou, Cardiff University

Richard Ault, Auburn University

Amitrajeet Batabyal, Rochester Institute of Technology

Tibor Besedes, Georgia Tech

George H. Borts, Brown University

Robert F. Brooker, Gannon University

Francisco Carrada-Bravo, W.P. Carey School of Business, ASU

Debajyoti Chakrabarty, University of Sydney

Adhip Chaudhuri, Georgetown University

Jay Pil Choi, Michigan State University

Jaiho Chung, National University of Singapore

Jonathan Conning, Hunter College and The Graduate Center, The City University of New York

Brian Copeland, University of British Columbia

Kevin Cotter, Wayne State University

Barbara Craig, Oberlin College

Susan Dadres, University of North Texas

Ronald B. Davies, University College Dublin

Ann Davis, Marist College

Gopal C. Dorai, William Paterson University

Robert Driskill, Vanderbilt University

Gerald Epstein, University of Massachusetts at Amherst

JoAnne Feeney, State University of New York at Albany

Robert Foster, American Graduate School of International Management

Patrice Franko, Colby College

Diana Fuguitt, Eckerd College

Byron Gangnes, University of Hawaii at Manoa

Ranjeeta Ghiara, California State University, San Marcos

Neil Gilfedder, Stanford University

Mark Gius, Quinnipiac University

Amy Glass, Texas A&M University

Patrick Gormely, Kansas State University

Thomas Grennes, North Carolina State University

Bodil Olai Hansen, Copenhagen Business School

Michael Hoffman, U.S. Government Accountability Office

Henk Jager, University of Amsterdam

Arvind Jaggi, Franklin & Marshall College

Mark Jelavich, Northwest Missouri State University

Philip R. Jones, University of Bath and University of Bristol, U.K.

Tsvetanka Karagyozova, Lawrence University

Hugh Kelley, Indiana University

Michael Kevane, Santa Clara University

Maureen Kilkenny, University of Nevada

Hyeongwoo Kim, Auburn University

Stephen A. King, San Diego State University, Imperial Valley

Faik Koray, Louisiana State University

Corinne Krupp, Duke University

Bun Song Lee, University of Nebraska, Omaha

Daniel Lee, Shippensburg University

Francis A. Lees, St. Johns University

Jamus Jerome Lim, World Bank Group

Rodney Ludema, Georgetown University

A.G. Malliaris, Quinlan School of Business, Loyola University Chicago

Stephen V. Marks, Pomona College

Michael L. McPherson, University of North Texas

Marcel Mérette, University of Ottawa

Shannon Mitchell, Virginia Commonwealth University

Kaz Miyagiwa, Emory University

Shahriar Mostashari, Campbell University

Shannon Mudd, Ursinus College

Marc-Andreas Muendler, University of California, San Diego

Ton M. Mulder, Erasmus University, Rotterdam

Robert G. Murphy, Boston College

E. Wayne Nafziger, Kansas State University

Steen Nielsen, University of Aarhus

Dmitri Nizovtsev, Washburn University

Terutomo Ozawa, Colorado State University

Arvind Panagariya, Columbia University

Nina Pavcnik, Dartmouth College

Lourenco Paz, Baylor University

Iordanis Petsas, University of Scranton

Van Pham, Salem State University

Gina Pieters, Trinity University

Thitima Puttitanun, San Diego State University

Peter Rangazas, Indiana University-Purdue University Indianapolis

James E. Rauch, University of California, San Diego

Michael Ryan, Western Michigan University

Donald Schilling, University of Missouri, Columbia

Patricia Higino Schneider, Mount Holyoke College

Ronald M. Schramm, Columbia University

Craig Schulman, Texas A&M University

Yochanan Shachmurove, University of Pennsylvania

Margaret Simpson, The College of William and Mary

Enrico Spolaore, Tufts University

Robert Staiger, University of Wisconsin-Madison

Jeffrey Steagall, University of North Florida

Robert M. Stern, University of Michigan

Abdulhamid Sukar, Cameron University

Rebecca Taylor, University of Portsmouth, U.K.

Scott Taylor, University of British Columbia

Aileen Thompson, Carleton University

Sarah Tinkler, Portland State University

Arja H. Turunen-Red, University of New Orleans

Dick vander Wal, Free University of Amsterdam

Gerald Willmann, University of Kiel

Susan Wolcott, State University of New York, Binghamton

Rossitza Wooster, California State University, Sacramento

Bruce Wydick, University of San Francisco

Jiawen Yang, The George Washington University

Kevin H. Zhang, Illinois State University

Chociaż nie byliśmy w stanie wprowadzić wszystkich sugerowanych zmian, spostrzeżenia recenzentów były dla nas bezcenne przy doskonaleniu ostatecznej wersji niniejszej książki. Za pozostawione jeszcze jej niedoskonałości oczywiście ponosimy wyłączną odpowiedzialność.

Paul R. Krugman

Maurice Obstfeld

Marc J. Melitz

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Ekonomia międzynarodowa. Tom 1 Ekonomia międzynarodowa. Tom 2 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Wielka czwórka Obywatel Coke Droga Steve'a Jobsa Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000 Kapitał w XXI wieku