Wiedźmin: Kompendium o świecie gier

Wiedźmin: Kompendium o świecie gier

Autorzy: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Agora

Kategorie: Inne Informatyka

Typ: e-book

Formaty: PDF

Ilość stron: 173

Cena książki papierowej: 69.99 zł

cena od: 54.99 zł

Zanurkuj w głąb świata łowców, potworów, gdzie główni bohaterowie zabiorą Cię w podróż po fascynującej krainie fantasy jaką jest świat Wiedźmina.
Ten wspaniały, ilustrowany przewodnik po grze, zawiera dogłębną wiedzę o lokalizacjach, morderczych bestiach, które je zamieszkują, oraz zabójczej broni która pozwoli Ci je zgładzić.
Jest to książka która powstała na bazie gier Wiedźmin, swoista zgrafizowana kronika przygód Wiedźmina Geralta. Obecnie na rynku dostępne są dwie gry , a w raz z premierą trzeciej części zostanie wydany powyższy tytuł.

CD Projekt reD

Autor

MArcin BAtyldA

Szef studia

AdAM BAdowSki

Managerowie projektu

kArolinA lewAndowSkA, AShley kArAS

redaktor prowadzący

MArcin BlAchA

opieka artystyczna

PrzeMySłAw JuSzczyk

dyrektor artystyczny

BArtłoMieJ GAweł

Business development Manager

rAfAł JAki

wiceprezes ds. rozwoju Biznesu

MichAł nowAkowSki

Specjalne podziękowania

roBert MAlinowSki

DArk HorSe

wydawca

Mike richArdSon

redaktor

dAniel chABon

Asystent redaktora

iAn tucker

Autor projektu

dAVid neStelle

Produkcja cyfrowa

AllySon hAller

ul. czerska 8/10, 00-732 warszawa

redakcja, korekta: eMiliA niedzielAk

Skład: elżBietA wAStkowSkA

Przygotowanie zdjęć do druku: łukASz irzyk wydAwnictwo kSiĄżkowe:

dyrektor wydawniczy: MAłGorzAtA SkowrońSkA redaktor naczelny: PAweł GoźlińSki

koordynacja projektu: MAGdAlenA koSińSkA

© The witcher® is a trademark of cd ProJekt S. A. The witcher game © cd ProJekt S. A. All rights reserved. The witcher game is based on a novel by Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners. dark horse Books® is a trademark of dark horse comics, inc., registered in various categories and countries. All rights reserved. no portion of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without the express written permission of dark horse comics, inc. names, characters, places, and incidents featured in this publication either are the product of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons (living or dead), events, institutions, or locales, without satiric intent, is coincidental.

© copyright by AGorA SA 2015

wSzelkie PrAwA zAStrzeżone

wArSzAwA 2015

iSBn: 978-83-268-2219-3

iSBn 978-83-268-1733-5 (e-book)

druk: drukarnia Perfekt

SPiS treśCi

wstęp 7

rozDziAł i

Świat i jego mieszkańcy 9

rozDziAł ii

wiedźmini 49

rozDziAł iii

Magia i religie kontynentu 77

rozDziAł iV

Potwory z królestw Północy 111

rozDziAł V

historia Geralta z rivii 141

Drogi Czytelniku!

Dzieło, które trzymasz w swych rękach, jest kompilacją

wielu szkiców i notatek zarówno mego autorstwa, jak i zebranych

lub skopiowanych w czasie odbytych przeze mnie rozlicznych podróży.

Przywykłem bowiem gromadzić obserwacje i wiadomości

wyniesione z przeprowadzonych dyskusji, aby po latach mogły służyć

potomnym jako źródło inspiracji lub refleksji.

Większość spisanych przeze mnie szkiców stanowiła podstawę

do stworzenia wiekopomnego dzieła – mych wspomnień zatytułowanych

„Pół wieku poezji”. Bez fałszywej skromności dodam, że z tym dziełem

każdy, kto chce uchodzić za człeka wykształconego i oczytanego,

a nie pospolitego chama i prostaka, powinien się zapoznać.

Duża część zebranych przez lata materiałów nie znalazła jednak

w nim miejsca. Były to w głównej mierze teksty sporządzone przez inne

osoby, a więc ze zrozumiałych przyczyn niemogące być częścią moich

memuarów. Część z nich była jednak na tyle interesująca,

że zdecydowałem się zamieścić wybrane z nich w niniejszym dziele,

opatrzywszy wprzódy wnikliwą redakcją i uzupełniwszy o stosowne

komentarze. Liczę na to, Drogi Czytelniku, że lektura ta nie tylko

dostarczy Ci wiele przyjemności, lecz przede wszystkim da szersze

spojrzenie na niektóre kwestie takie jak magia, czarodzieje,

historia świata czy dzieje wiedźminów, ze szczególnym uwzględnieniem

losów mego serdecznego druha, Geralta z Rivii.

Jaskier

Rozdział i

Świat i jego

mieszkańcy

h istoria naszego Kontynentu została opisana

w wielotomowych traktatach historycznych

i w licznych dokumentach. Przede wszystkim w słynnej

„Historii świata” wspaniałego Rodericka de Novembre.

Jego dzieło było jedną z chętniej czytanych przeze mnie pozycji

w Akademii Oxenfurckiej, być może dlatego, że łatwo było

ukryć flaszkę wódki za wielkim tomiszczem, które krążyło

po audytorium. Powinienem dodać, że osobiście, jako ten,

któremu niełatwo zaimponować akademicką eminencją, zawsze

uważałem, że atlas geograficzny, tom o znacznie większych

rozmiarach, nadawał się do tego celu o niebo lepiej.

Co się zaś tyczy faktycznej treści „Historii świata”,

wielu uważa, że jest ona dość kontrowersyjna i anachroniczna.

Mówiąc krótko, sposób, w jaki księga naświetla niektóre fakty,

nie zawsze jest wolny od uprzedzeń. Śpieszę dodać, że w żadnym

wypadku nie przypisuję Roderickowi de Novembre złej woli

– albowiem każdy, nawet najbardziej uszanowany historyk jest

dzieckiem swoich czasów, swojej kultury i swojego narodu.

Zatem nie powinno być niczego dziwnego w tym, że historia

formowania się królestw, historia wojen i konfliktów na tle

rasowym, której autorem jest człowiek, zawsze będzie oddawała

ludzki – czyli najszerzej znany – punkt widzenia.

A zatem szczerze polecam uwadze Czytelników niniejszy

rozdział, zawierający unikalne rozważania na temat naszej

historii i geografii, zaprezentowany przez członka całkiem innej

rasy. Został napisany przez Villentretenmertha, złotego smoka,

znanego w ludzkiej formie jako rycerz Borch Trzy Kawki.

Ze względu na swą długowieczność i zmiennokształtność miał on

unikatową szansę na obserwację społeczeństwa ludzkiego

i śledzenie przebiegu wielu ważnych wydarzeń. Co więcej,

okazał on wyjątkowo duże zainteresowanie naszym gatunkiem,

rzecz bardzo nietypowa w wypadku smoka, nie ograniczając go

do umieszczania nas w swoim menu. W ten sposób okazał się

wyjątkowo bystrym obserwatorem i komentatorem historii obu

naszych gatunków oraz świata jako takiego.

Jaskier

10

Świat i jego

historia

Wasz gatunek lubi celebrować, systematy-zować i spisywać historię. Wypełniacie nią stronice opasłych ksiąg, spisujecie na per-gaminach, uwieczniacie w pieśniach dzieje dokonań rasy ludzkiej. Początki tej pasji tkwią zapewne swymi korzeniami daleko w przeszłości, w zamierzchłych począt-kach waszego gatunku. Nieważny jest

czas, miejsce czy krąg kulturowy – jak tylko wychodzicie z etapu rozbijania

czerepów bliźnich za pomocą końskiej

szczęki osadzonej na drągu, zaczynacie się zastanawiać, jak tu uwiecznić ten fakt ku własnej chwale i pamięci potomnych. Może właśnie z tego powodu historia ludzkości jest historią wojen i podbojów.

Powyższe słowa nie są przejawem niechęci. Przeciw-nie, jako jeden z niewielu przedstawicieli mojego gatunku czuję do was dużą dozę sympatii. dlatego też zawsze z ciekawością obserwuję wasze dokonania, choć niektóre czyny i zachowania waszej rasy niewątpliwie zasługują na potępienie lub pogardę. Powiedziałbym, że skłaniają również do przedefiniowania terminu

„potwór”, którym tak często określacie inne gatunki różniących się od was istot.

wróćmy jednak do historii, a dokład-

niej do dziejów tego świata. takoż i one były w dużej mierze historią wojen i podbojów, jednak ich kroniki rozpoczynają się na długo przed waszym przybyciem.

Pierwsi mieszkańcy

tych ziem

Ponoć krasnoludzkie podania głoszą, że najstar-szymi mieszkańcami tego rejonu świata były gnomy. inni dowodzą, że istnieją przesłanki, iż początki takich ras jak vranowie czy niemal wymarłe dziś bobołaki sięgają również kilku tysięcy lat wstecz. Jak słusznie się domyślasz, czytelniku, trudno jest więc orzec, czy gnomy istotnie były pierwszymi mieszkańcami tych ziem, jednak faktem jest, że niewielkie Wiedźmin

11

Biorąc pod uwagę wszelkie dowody, jakimi dysponujemy, światły umysł musi być otwarty na możliwość istnienia innych uniwersów. Teoria głosząca, że niektóre z gwiazd kolonie tego ludu istnia-na nieboskłonie są światami odległymi od naszego w czasie z innego świata, muso-

ły na górskich obszarach

i przestrzeni, zyskuje coraz więcej zwolenników wśród wo za sprawą jakichś

Mahakamu i tir to-

czarodziejów, uczonych i astrologów. Mimo iż rozważania magicznych bram lub

chair. Było to na długo

takie są nie w smak większości duchowieństwa, protesty portali. Pojawiły się tu-wcześniej, zanim kras-

kapłanów nie powinny powstrzymywać nas, badaczy, taj mniej więcej dwa

noludy przybyły na te

przed próbą dociekania prawdy. Tak bowiem jak kształt i pół tysiąca lat temu, lą-

ziemie, a miało to miej-

naszej Sphera Mundi udowodniony został ponad wszelką dując na swych białych

sce ponad trzy do czte-

wątpliwość, pomimo nacisków ze strony kleru, tak i w tym okrętach, i rozpoczęły

rech tysięcy lat temu.

przypadku okazać się może, iż racja nie po stronie religii, stopniową kolonizację

Spotkanie gnomów

ale przy Nauce pozostaje.

tego rejonu świata, któ-

i krasnoludów przebieg-

Anonim

ra trwała przez następ-

ło nad podziw pokojo-

ne dziesięć wieków. ta

wo. Prawdę rzekłszy,

ekspansja przebiegała

był to chyba jedyny taki

również dość pokojowo,

przypadek, gdy nowi przybysze nie rozpoczynali swej chociaż nie obeszło się bez konfliktów. kto spotkał elfy, bytności od konfliktu z tymi, którzy osiedlili się tu ten wie, że charakteru najłatwiejszego nie mają, więc przed nimi. obydwie rasy miały podobne upodobania łacno zgadnąć, że dochodziło do starć między nimi Początki ludzkiej kolonizacji i są w stanie koegzystować w obrębie jednej społeczno- a innymi rasami – vranami, bobołakami lub krasnoluda- Kontynentu to nieustanne pasmo konfliktów

ści bez większych napięć i tarć, a relacja ta przetrwała mi. te zatargi nigdy nie przerodziły się jednak w wojnę i krwawych wojen z innymi do dzisiaj.

totalną czy próbę eksterminacji sąsiada. Być może dlate- rasami. Ich wynik na wieki ustalił dominację ludzi

Jako następne na horyzoncie pojawiły się elfy. go, mimo różnic kulturowych i niegdysiejszych waśni, elfy na terenach dzisiejszych wszystko wskazuje na to, że tak jak wy przybyły tutaj i krasnoludy nadal pozostają w dość dobrych stosunkach. Królestw Północy.

Świat i jego mieszkańcy

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Włochy północne. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wydanie 5 Rumunia oraz Mołdawia. Mozaika w żywych kolorach. Wydanie 5 Matko, czy możesz mieć wszystko? Czechy północne. Travelbook. Wydanie 1 Turcja. Zielony Przewodnik. Wydanie 1 Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina. Zielony Przewodnik. Wydanie 1