David Beckham

David Beckham

Autorzy: David Beckham

Wydawnictwo: Burda Książki

Kategorie: Biografie Sport

Typ: e-book

Formaty: MOBI EPUB

Ilość stron: 288

Cena książki papierowej: 54.90 zł

cena od: 29.54 zł

David Beckham to jedna z największych ikon futbolu. W maju 2013 roku zakończył trwającą dwie dekady karierę, podczas której miał okazję grać w barwach Manchesteru United, Realu Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain. Zagrał w stu piętnastu meczach reprezentacji Anglii, co jest rekordem wśród angielskich piłkarzy, a w pięćdziesięciu ośmiu z nich nosił opaskę kapitana.

Jego barwne sportowe losy pełne były pięknych i ważnych bramek oraz wielkich sukcesów na całym świecie. Choć zdarzały się również okazjonalne spadki formy i rozczarowania, nie przeszkodziły mu one w zdobyciu ogromnej popularności zarówno w piłce nożnej, jak i show-biznesie.
W tej wyjątkowej książce przedstawia sto pięćdziesiąt ulubionych zdjęć, które uwieczniły najważniejsze momenty jego kariery.

Tytuł ory­gi­nału: Da­vid Bec­kham

First pu­bli­shed in En­glish lan­gu­age in 2013 by

HE­ADLI­NE PU­BLI­SHING GRO­UP

Co­py­ri­ght © 2013 Fo­otwork Pro­duc­tions Li­mi­ted

The ri­ght of Da­vid Bec­kham to be iden­ti­fied as the Au­thor of the Work has been as­ser­ted by him in ac­cor­dan­ce with the Copyri­ght, De­si­gns and Pa­tents Act 1988.

Eve­ry ef­fort has been made to ful­fil re­qu­ire­ments with re­gard to re­pro­du­cing co­py­ri­ght ma­te­rial. The au­thor and pu­bli­sher will be glad to rec­ti­fy any omis­sions at the ear­liest op­por­tu­ni­ty.

De­sign and art di­rec­tion by Pa­trick In­so­le Pic­tu­re re­se­arch by Ca­thie Ar­ring­ton

HE­ADLI­NE PU­BLI­SHING GRO­UP

An Ha­chet­te UK Com­pa­ny

338 Eu­ston Road

Lon­don NW1 3BH

www.he­adli­ne.co.uk

www.ha­chet­te.co.uk

Wy­da­nie pol­skie:

Bur­da Pu­bli­shing Pol­ska

Sp. z o.o. Spółka Ko­man­dy­to­wa ul. Ma­ry­nar­ska 15, 02-674 War­sza­wa

Dział han­dlo­wy: tel. 22 360 38 42

Sprze­daż wysyłkowa: tel. 22 360 37 77

Tłuma­cze­nie: Mag­da­le­na Gra­la-Ko­wal­ska / Qu­en­di

Re­dak­cja i ko­rek­ta: erte

Re­dak­tor pro­wadzący: Małgo­rza­ta Ze­msta

Re­dak­tor tech­nicz­ny: Ma­riusz Te­ler

Skład i łama­nie: erte

Zdjęcie na okładce: Alas­da­ir McLel­lan

Co­py­ri­ght for Po­lish edi­tion © 2014 Bur­da Pu­bli­shing Pol­ska Sp. z o.o. Spółka Ko­man­dy­to­wa. All ri­ghts re­se­rved.

ISBN 978-83-7778-851-6

Wszel­kie pra­wa za­strzeżone. Re­pro­du­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie w urządze­niach prze­twa­rza­nia da­nych, od­twa­rza­nie w ja­kiej­kol­wiek for­mie oraz wy­ko­rzy­sty­wa­nie w wystąpie­niach pu­blicz­nych – również częścio­we – tyl­ko za wyłącznym ze­zwo­le­niem właści­cie­la praw au­tor­skich.

www.bur­dak­siaz­ki.pl

PO­DZIĘKO­WA­NIA

Dziękuję Mat­thew Sy­edo­wi z „The Ti­mes” który pomógł mi prze­lać wszyst­kie myśli i wspo­mnie­nia na pa­pier. Je­stem wdzięczny Pa­tric­ko­wi In­so­le­owi, Jo­na­tha­no­wi Tay­lo­ro­wi i po­zo­stałym człon­kom eki­py z He­adli­ne za ciężką pracę, jaką włożyli w po­wsta­nie tej książki.

Skład wersji elektronicznej:

Virtualo Sp. z o.o.

Spis treści

Wstęp

Dedykacja

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZAANGLIA

LONDYN

MANCHESTER

CZĘŚĆ DRUGAANGLIA

MADRYT

LOS ANGELES

MEDIOLAN

PARYŻ

Spis ilustracji

Wszystkie rozdziały dostępne w pełnej wersji książki.

Dla Vic­to­rii, Bro­okly­na,

Ro­mea, Cru­za i Har­per.

Bez was nig­dy bym nie zre­ali­zo­wał

swo­ich ma­rzeń.

Ta książka jest dla was.

Ko­cham was,

Da­vid (tata)

KIE­DY PO RAZ PIERW­SZY kopnąłem piłkę w dzie­ciństwie, wie­działem, że nie chcę w życiu robić już nic in­ne­go. Dziś, gdy myślę o wszyst­kich nie­zwykłych doświad­cze­niach i wy­da­rze­niach ostat­nich lat, wciąż trud­no mi uwie­rzyć, że przeżyłem je na­prawdę. Zdaję so­bie sprawę, że miałem wiel­kie szczęście, wy­ko­nując pracę, którą ko­cham.

Gdy po wyjątko­wym, wzru­szającym me­czu w Paryżu ofi­cjal­nie prze­szedłem na spor­tową eme­ry­turę, mogłem wresz­cie spoj­rzeć wstecz i za­sta­no­wić się, co i w jaki sposób udało mi się osiągnąć.

Nie chciałem pisać ko­lej­nej au­to­bio­gra­fii. Za­miast tego po­sta­no­wiłem przyj­rzeć się kil­ku zdjęciom z tam­te­go okre­su i opo­wie­dzieć, co czułem w uchwy­co­nych na nich chwi­lach.

Pra­ca nad tą książką spra­wiła mi dużą radość. Mam na­dzieję, że również dla was będzie przy­jemną lek­turą.

Wspo­mi­nając swoją ka­rierę, zdałem so­bie sprawę, że ani przez mo­ment nie była nud­na!

JEST TAK WIE­LE OSÓB, którym chciałbym po­dziękować, że mu­siałbym chy­ba na­pi­sać osobną książkę, żeby wy­mie­nić wszyst­kich.

Je­stem do­zgon­nie wdzięczny Vic­to­rii, moim sy­nom i córecz­ce za ich miłość i wspar­cie. Bez nich nig­dy nie udałoby mi się osiągnąć tego, co osiągnąłem, tak w życiu, jak i w spo­rcie. Bar­dzo was ko­cham.

To, jak da­le­ko za­szedłem, za­wdzięczam także moim ro­dzi­com, dziad­kom i sio­strom, Jo­an­ne i Lyn­ne, którzy z całych sił po­ma­ga­li mi re­ali­zo­wać moje ma­rze­nia. Nie za­pomnę o tym.

Dziękuję również ro­dzi­nie Vic­to­rii: Jac­kie, To­ny­emu, Chri­stia­no­wi i Lo­uise.

Jeśli cho­dzi o mo­ich naj­lep­szych przy­ja­ciół, to do­sko­na­le wiedzą, kogo mam na myśli. Umie­liście mnie roz­ba­wić na­wet w naj­trud­niej­szych chwi­lach. Dziękuję za wa­sze wspar­cie.

Pragnę po­dziękować Si­mo­no­wi Ful­le­ro­wi za jego bez­cen­ne po­ra­dy i wskazówki, których udzie­lał mi przez wszyst­kie te lata. Mam na­dzieję, że cze­ka nas jesz­cze wie­le lat wspólnej, owoc­nej pra­cy.

Dziękuję również wszyst­kim za­wod­ni­kom, tre­ne­rom, me­nedżerom i pra­cow­ni­kom, z którymi miałem kie­dy­kol­wiek za­szczyt i przy­jem­ność pra­co­wać. Piłka nożna to praw­dzi­wy sport drużyno­wy. Je­stem za­szczy­co­ny, że mogłem pra­co­wać i grać ra­zem z wami.

Wresz­cie, kil­ka słów do mo­ich fanów. W cza­sach trium­fu i w cza­sach próby – ani na mo­ment nie prze­sta­liście mi ki­bi­co­wać i do­da­wać mi zapału do dal­szej wal­ki. Nig­dy wam tego nie za­pomnę. Mam na­dzieję, że cze­ka nas jesz­cze wie­le wspólnych przygód. Na­sza podróż do­pie­ro się za­czy­na.

Gdy śpie­wałem hymn na­ro­do­wy, za­wsze ogar­niała mnie wiel­ka duma i wzru­sze­nie.

Pierw­szy gol dla An­glii, w uro­dzi­ny mo­jej mamy. Pra­wie słyszałem, jak mówi:

„To mój syn strze­lił!”.

Uwiel­biam ta­kie chwi­le – ra­do­wa­nie się z kimś, kogo znam od dwu­na­ste­go roku życia (So­lem Camp­bel­lem).

Męski uścisk z Emi­le’em. Wspa­niały dzień dla całej drużyny i na­sze­go kra­ju. Emi­le – łagod­ny ol­brzym.

BĘBEN. NIE SŁYSZAŁEM nic oprócz nie­go. Je­den bęben wy­bi­jający mia­ro­wy rytm do­cie­rający wprost na bo­isko. Resz­ta sta­dio­nu była pogrążona w ci­szy, jak­by wszy­scy wie­dzie­li, że następny strzał będzie de­cy­dujący.

Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum.

Ted­dy She­rin­gham, mój ko­le­ga z re­pre­zen­ta­cji, chciał wziąć piłkę i położyć ją w miej­scu, w którym chwilę wcześniej Emi­le He­skey zo­stał sfau­lo­wa­ny przez grec­kie­go za­wod­ni­ka. Po­czułem przypływ ad­re­na­li­ny. To była 93. mi­nu­ta me­czu. An­glia prze­gry­wała 2:1. Jeśli te­raz byśmy nie zdo­by­li bram­ki, nie awan­so­wa­li­byśmy do mi­strzostw świa­ta w 2002 roku.

Nie mogłem znieść tej myśli.

Ode­brałem piłkę Ted­dy’emu i sam usta­wiłem ją w od­po­wied­nim punk­cie. Ted­dy nie od razu chciał ustąpić. De­li­kat­nie, ale sta­now­czo ode­pchnął mnie bar­kiem.

– Ja to zro­bię, Da­vid – po­wie­dział. – Wiem, że mi się uda.

Ale nic nie mogło mnie po­wstrzy­mać przed wy­ko­na­niem tego rzu­tu wol­ne­go. Byłem pew­ny sie­bie, spo­koj­ny, zde­ter­mi­no­wa­ny. Wie­działem, że stać mnie na zdo­by­cie bram­ki. W tym me­czu zmar­no­wałem już kil­ka oka­zji, ale nie stra­ciłem pew­ności sie­bie. Choć była to końcówka me­czu, mnie wciąż roz­pie­rała ener­gia.

– Dla cie­bie jest za da­le­ko, Ted­dy – po­wie­działem. – Za­ufaj mi. Dam radę.

Coś po­dob­ne­go zro­biłem już daw­niej, jako na­sto­la­tek. Roz­gry­wa­liśmy mecz tre­nin­go­wy pod­czas jed­ne­go z mo­ich pierw­szych se­zonów w Man­che­ste­rze Uni­ted. Bry­an Rob­son, ka­pi­tan Uni­ted, grał z nami, po­nie­waż re­ge­ne­ro­wał się po kon­tu­zji. Mie­liśmy rzut wol­ny z li­nii pola kar­ne­go i Rob­son ru­szył, żeby go przejąć.

Był również ka­pi­ta­nem an­giel­skiej re­pre­zen­ta­cji i jed­nym z naj­lep­szych piłka­rzy na świe­cie, lecz ode­brałem mu piłkę.

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

David Beckham 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Czapkins Becoming Pierwszy człowiek. Historia Neila Armstronga Komeda Jan Karski. Jedno życie. Tom 2. Inferno. Inferno (1939–1945) Lem. Życie nie z tej ziemi