Negocjacje

Negocjacje

Autorzy: Bartosz Brożek Jerzy Stelmach

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Formaty: EPUB MOBI

Ilość stron: 217

Cena książki papierowej: 39.90 zł

cena od: 23.94 zł

Czy istnieje niezawodna metoda negocjowania? Jakie są teoretyczne podstawy negocjacji? Jakie negocjacyjne mity utrudniają nam rozstrzyganie sporów? Jak negocjować w sposób słuszny, skuteczny, czy ekonomicznie efektywny?

W Negocjacjach Jerzy Stelmach i Bartosz Brożek pokazują, jakimi narzędziami możemy posługiwać się przy rozwiązywaniu sporów. Przedstawiają trzy modele negocjowania - argumentacyjny, topiczno-retoryczny i ekonomiczny. Odwołują się one do różnych kryteriów negocjowania - słuszności, skuteczności i efektywności ekonomicznej - a każdy z nich może być zarówno stosowany samodzielnie, jak i wspólnie. W książce znajdziemy też krytyczną analizę najpopularniejszych dziś metod negocjowania, zarys logiki negocjacji, obronę erystyki negocjacyjnej i uwagi na temat psychologii negocjacji.

Uczestnicy niezliczonych seminariów i warsztatów poświęconych negocjacjom, wierzą i za to płacą, że po jedno- czy dwudniowym kursie opanują metodę, która w przyszłości zagwarantuje im negocjacyjne sukcesy. Jest to oczywista bzdura. Zamiast bowiem przyjąć racjonalne założenie, że można uczyć się pewnych elementów sztuki argumentowania i negocjowania, czyli przyjąć, że można opanować niektóre sposoby, techniki i strategie negocjacyjne zwiększające szansę na wygraną lub chociażby na nieco lepsze, bardziej sprawiedliwe, skuteczne lub ekonomicznie efektywne rozstrzygnięcie sporu, wolimy wierzyć w istnienie idealnej - zawsze wygrywającej - metody negocjacyjnej; metody, której oczywiście nie ma.                                             

Prof. dr. hab. JERZY STELMACH - prawnik i filozof, doktor honoris causa uniwersytetów w Heidelbergu i Augsburgu, kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor lub współautor kilkuset artykułów naukowych i kilkunastu książek, w tym Die hermeneutische Auffasung der Rechtsphilosophie (Gremer 1991) oraz, wspólnie z Bartoszem Brożkiem, Methods of Legal Reasoning (Springer 2006) i Sztuka negocjacji prawniczych (Wolters Kluwer 2011).

Prof. dr. hab. BARTOSZ BROŻEK - prawnik i filozof, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor kilkunastu książek, w tym Umysł matematyczny (wspólnie z Mateuszem Hoholem, Copernicus Center Press 2013), Granice interpretacji (Copernicus Center Press 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu filozofii prawa, etyki, filozofii nauki, filozofii logiki i kognitywistyki.

Spis treści

Karta redakcyjna

Przedmowa

Rozdział I. Jeszcze o negocjacjach

1. Zamiast wstępu

2. Cztery dodatkowe uzasadnienia

Rozdział II. Modele negocjacji

1. Współczesne teorie negocjacji

2. Trzy modele negocjacyjne

Rozdział III. Model argumentacyjny

1. Słuszność jako kryterium negocjacyjne

2. Strategia top-down

3. Spór o model argumentacyjny

4. Dziesięć zasad słusznego negocjowania

Rozdział IV. Logika negocjacji

1. Logika dyskusji

2. Logika negocjatora

3. Poza granice logiki

Rozdział V. Model topiczno-retoryczny

1. Skuteczność jako kryterium negocjacyjne

2. Strategia bottom-up

3. Spór o model topiczno-retoryczny

4. Dziesięć zasad skutecznego negocjowania

Rozdział VI. Sposoby erystyczne w negocjacjach

1. Rehabilitacja erystyki

2. Sposoby erystyczne

3. Fenomen erystyki

Rozdział VII. Model ekonomiczny

1. Efektywność ekonomiczna jako kryterium negocjacyjne

2. Strategia mieszana

3. Spór o model ekonomiczny

4. Dziesięć zasad efektywnego negocjowania

Rozdział VIII. Ekonomicznie racjonalny negocjator

1. Przeciw homo oeconomicus

2. Między homo oeconomicus a homo sapiens

Rozdział IX. Negocjacyjne mity

1. Mit idealnego negocjatora

2. Mit idealnej metody negocjacyjnej

Bibliografia

Przypisy

Katalog wydawniczy

Projekt okładki: MARIUSZ BANACHOWICZ

Adiustacja i korekta: MIROSŁAW RUSZKIEWICZ

Projekt typograficzny: MIROSŁAW KRZYSZKOWSKI

Skład: MELES-DESIGN

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2011–2014 jako projekt badawczy.

© Copyright by Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek & Copernicus Center Press, 2014

ISBN 978-83-7886-099-0

Copernicus Center Press Sp. z o.o.

pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków

tel./fax (+48 12) 430 63 00

e-mail: marketing@ccpress.pl

Księgarnia internetowa: http://en.ccpress.pl

Konwersja: eLitera s.c.

Przedmowa

Powody powstania tej książki omawiamy bardziej szczegółowo w rozdziale I, który pełni funkcję rozbudowanego, merytorycznego wstępu. Tutaj ograniczymy się więc do zaledwie kilku dygresji. Zarówno wcześniej, w 2011 roku, wydając Sztukę negocjacji prawniczych, jak i teraz, przygotowując bardziej ogólną pracę o negocjacjach, chcemy bronić pewnej wizji filozofii perswazyjnej. Jej istota sprowadza się do rozróżnienia trzech modeli negocjacyjnych, a mianowicie: argumentacyjnego, topiczno-retorycznego oraz ekonomicznego. Jesteśmy przekonani, że kryteria, na których oparliśmy nasz podział, dają się racjonalnie obronić. Równocześnie mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się, przynajmniej w jakiejś mierze, do uporządkowania dyskusji na temat znaczenia, roli i granic negocjacji.

Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający. Najpierw tłumaczymy powody powstania kolejnej naszej książki o negocjacjach, by następnie zaprezentować opisywane w literaturze, jak i proponowane przez nas modele negocjacyjne. W rozdziałach III, V i VII omawiane są kolejno podstawowe modele negocjowania. Z kolei rozdziały IV, VI oraz VIII dopowiadają coś – w naszym przekonaniu istotnego – do przedstawianych przez nas modeli. Esej o logice negocjacyjnej (rozdział IV) uzupełnia rozważania poświęcone modelowi argumentacyjnemu, choć odnosi się także do pozostałych modeli negocjacji; esej o sposobach erystycznych w negocjacjach (rozdział VI) stanowi rozwinięcie pewnych wątków podjętych w rozdziale poświęconym modelowi topiczno-retorycznemu; wreszcie esej o ekonomicznie racjonalnym negocjatorze (rozdział VIII) jest próbą pogłębienia analiz dotyczących modelu ekonomicznego. W ostatnim, dziewiątym rozdziale omówione są dwa najważniejsze mity negocjacyjne: mit idealnego negocjatora i mit idealnej metody negocjacyjnej.

Książeczką tą chcielibyśmy zainteresować nie tylko prawników i ekonomistów, ale również filozofów, psychologów, socjologów i politologów – w ogóle wszystkich tych uczestników życia społecznego, którzy w negocjacjach widzą możliwy i ważny sposób rozwiązywania wszelkiego typu konfliktów i sporów.

Kraków, kwiecień 2014 r.

Jerzy Stelmach

Bartosz Brożek

Rozdział I

Jeszcze o negocjacjach

1. Zamiast wstępu

Pytanie, które musi pojawić się już na wstępie, brzmi: dlaczego powracamy do tematu negocjacji po zaledwie trzech latach od wydania Sztuki negocjacji prawniczych?[1] Powodów jest co najmniej kilka.

Pierwszym była dyskusja na temat wspomnianej książki, wiele wnikliwych uwag, również tych krytycznych, które zmusiły nas do rewizji niektórych spośród wcześniejszych założeń, do wprowadzenia szeregu zmian i uzupełnień. W rezultacie powstało zupełnie nowe opracowanie. Dopisaliśmy bowiem aż pięć nowych rozdziałów, a mianowicie rozdziały I, IV, VI, VIII oraz IX, a z wcześniej wydanej Sztuki negocjacji prawniczych pozostały zaledwie cztery rozdziały: II, III, V i VII, które i tak zostały zresztą przez nas w istotnym stopniu zmodyfikowane. Zdecydowaliśmy się tutaj na ogólniejsze ujęcie problemu negocjacji, nie ograniczając się już tylko do negocjacji prawniczych. Bronimy w tej książce poglądu, że zaproponowane przez nas modele negocjacyjne: model argumentacyjny, topiczno-retoryczny oraz ekonomiczny, mają uniwersalny charakter i dają się wykorzystać w każdym możliwym dyskursie negocjacyjnym. Za nieprzekonujące uznajemy bowiem argumenty zarówno na rzecz tezy, że negocjacje prawnicze są przypadkiem wzorcowym dla innych rodzajów negocjacji, jak i za tym, że są one przypadkiem szczególnym ogólnego dyskursu negocjacyjnego. Do kwestii tej powrócimy zresztą jeszcze w tym rozdziale.

Kolejnym powodem napisania tej książki był powtarzający się zarzut, że propagując negocjacje, chcemy zdyskredytować inne standardowe metody rozstrzygania sporów. Będziemy starali się wykazać, z lepszym być może niż poprzednio skutkiem, że jakkolwiek przywiązujemy dużą wagę do negocjacyjnego sposobu rozwiązywania konfliktów, to jednak w pełni zdajemy sobie sprawę z istnienia innych metod i technik rozstrzygania sporów, a gdy idzie o negocjacje prawnicze, również z tego, iż istnieją obszary (gałęzie) prawa, w których negocjacje mają niewielkie znaczenie i są stosowane, jeśli w ogóle, w ograniczonym zakresie, chociażby w prawie konstytucyjnym, podatkowym czy karnym.

Inną ważną przyczyną powstania tej pracy był powtarzający się często zarzut, że jesteśmy przemawiającymi ex cathedra profesorami filozofii prawa, którzy z praktyką negocjacyjną nie mają wiele wspólnego. Na pewne nasze doświadczenia praktyczne wskazywaliśmy wielokrotnie w czasie wykładów i debat. Tutaj natomiast raz jeszcze, przy użyciu nowych argumentów, chcemy przekonywać, że drugim, obok doświadczenia, koniecznym warunkiem racjonalnego i skutecznego negocjowania jest posiadanie przynajmniej pewnego minimum wiedzy o metodach, którymi posługują się filozofie perswazyjne. Wbrew sceptykom wciąż jesteśmy przeświadczeni, że negocjacje są jednak najlepszym sposobem rozstrzygania wszelkich sporów, gdyż są sposobem najszybszym, najtańszym i ekonomicznie najbardziej efektywnym.

Omawiając powody powstania Negocjacji, warto skomentować jeszcze jeden zarzut, który stosunkowo często formułowano w trakcie dyskusji na temat negocjacji, w szczególności w odniesieniu do modelu topiczno-retorycznego, zwłaszcza zaś do erystyki negocjacyjnej, a mianowicie zarzut amoralizmu. Z zarzutem tym można się rozprawić na co najmniej kilka sposobów. Najpierw poprzez zwrócenie uwagi moralistom, że pewne „minimum moralne” musi być jednak uwzględnione w każdym modelu negocjacyjnym. Minimum to jest określone przez ogólne zasady negocjacyjne, których nie może naruszać żaden dyskurs perswazyjny. Przypomnijmy więc te zasady. Pierwsza zasada głosi, że do negocjacji przystępujemy dobrowolnie, bez jakiegokolwiek zewnętrznego przymusu. Tam, gdzie pojawia się przymus, znika możliwość negocjowania. Druga zasada dotyczy kwestii nieograniczonego uczestnictwa. Wyrażone jest w niej przekonanie, że każdy, kto posiada jakikolwiek uzasadniony interes, na przykład prawny lub ekonomiczny, może wziąć udział w negocjacjach. Trzecia zasada mówi o tym, że każdy z uczestników dyskursu negocjacyjnego powinien dysponować takimi samymi przywilejami (uprawnieniami) i podlegać tym samym ograniczeniom. Jest to tak zwana zasada symetrii negocjacyjnej. Czwarta zasada propaguje ideę braku dominacji. W negocjacjach wykluczona jest sytuacja, że któryś z uczestników dyskursu przypisał sobie szczególniejszą rolę, na przykład arbitra lub mediatora. Wskazanie osób prowadzących negocjacje musi zawsze uzyskać uprzednią zgodę wszystkich uczestniczących w tym postępowaniu podmiotów. Zasada ta pozwala nam odróżnić negocjacje od innych podobnych działań, na przykład arbitrażu lub mediacji. Obok tych czterech z całą pewnością podstawowych zasad warto jeszcze wspomnieć przynajmniej o dwóch, a mianowicie o zasadzie kompetencji językowej oraz zasadzie respektowania ustaleń faktycznych. Dyskurs negocjacyjny nie tylko powinien być zgodny z powszechnie przyjętymi standardami komunikacji językowej, lecz także musi uwzględniać dokonane ustalenia co do faktów. Dwie ostatnie zasady mają eliminować przynajmniej niektóre sposoby erystyczne, o czym napiszemy więcej w rozdziale VI[2]. Na koniec zwolennikom rygorystycznie etycznego podejścia do negocjacji przypominamy, że zawsze mają przecież do dyspozycji model argumentacyjny, czyli model negocjacji uznający za najważniejsze kryterium słuszności i korzystający bezpośrednio z powszechnie ważnych standardów i zasad etycznych. Nie można wreszcie pominąć i tej okoliczności, że zarzut amoralizmu zgłaszany wobec pewnych modeli czy sposobów negocjacyjnych był budowany najczęściej przez zwolenników standardowego, czyli substancjalnego rozumienia słuszności i sprawiedliwości. Zmieniając perspektywę etyczną i opowiadając się za ujęciem bardziej formalnym lub proceduralnym, stosunkowo łatwo jest nam pogodzić kryterium słuszności (sprawiedliwości) z innymi kryteriami, na przykład skuteczności bądź efektywności.

Jakkolwiek kolejność rozdziałów nie jest przypadkowa, to równocześnie każdy z nich daje się czytać bez konieczności zapoznawania się z pozostałymi. Bardziej dociekliwym i krytycznym Czytelnikom proponujemy porównanie obydwu naszych książek poświęconych problematyce negocjacji, które pozwoliłoby dopiero na pełniejszą ocenę obecnego przedsięwzięcia.

2. Cztery dodatkowe uzasadnienia

We wcześniejszej książce mówiliśmy właściwie tylko o jednym rodzaju uzasadnienia znaczenia negocjacji jako sposobie rozwiązywania sporów, a mianowicie o uzasadnieniu statystycznym i to tylko w odniesieniu do negocjacji prawniczych[3]. Tutaj chcielibyśmy nieco więcej powiedzieć o czterech innych rodzajach uzasadnień, a więc o uzasadnieniu filozoficznym, logicznym, psychologicznym oraz ekonomicznym. Za pomocą argumentów pochodzących z różnych dziedzin wiedzy chcemy dodatkowo uprawomocnić negocjacje jako najwłaściwszy (cokolwiek by to słowo znaczyło) sposób rozwiązywania wszelkich sporów, w tym oczywiście również sporów prawnych.

1. Uzasadnienie filozoficzne. Negocjacje z całą pewnością są wzorcowym przypadkiem filozofii typu perswazyjnego. Wszystkie ważne dla dyskursów perswazyjnych momenty pojawiają się właśnie w negocjacjach. Przede wszystkim negocjacje w najwyższym możliwym stopniu urzeczywistniają ideę (zasadę) perswazyjnej wolności. Ponadto wszelkie dające się skonstruować modele negocjacyjne można w filozoficznie poprawny, czyli racjonalny, sposób objaśnić i uzasadnić. Mówiąc o negocjacjach jako wzorcowym przypadku dyskursu perswazyjnego, wypada skomentować przypadek negocjacji prawniczych. Komentarz ten zapowiadaliśmy już wcześniej. Czy negocjacje prawnicze są bardziej „przypadkiem wzorcowym” dla innych rodzajów negocjacji, czy bardziej „przypadkiem szczególnym”? Wydaje się nam, że nie ma głębszego filozoficznego sensu kwestia „umiejscowienia” negocjacji prawniczych. Żaden wyspecjalizowany dyskurs negocjacyjny, w tym dyskurs prawniczy, nie powinien być dla innych „przypadkiem wzorcowym”, bo przecież każdy rządzi się odmiennymi zasadami i odwołuje się do innych kontekstów. Dyskurs prawniczy nie jest również „przypadkiem szczególnym”, bo niby dlaczego miałby być. W naszym przekonaniu zarówno teza, za którą opowiadali się między innymi Chaïm Perelman i Hans-Georg Gadamer, że argumentacja bądź rozumienie prawnicze jest przypadkiem wzorcowych dla innych typów argumentacji lub interpretacji (rozumienia), jak i teza, że argumentacja prawnicza jest przypadkiem szczególnym, sformułowana przez Roberta Alexy’ego, są nie do utrzymania. Każdy wyspecjalizowany dyskurs, w tym także prawniczy dyskurs negocjacyjny, jest w jakimś sensie i uniwersalny, i szczególny. Jest uniwersalny choćby przez to, że odwołuje się do powszechnie akceptowanych zasad i standardów etycznych, reguł rozumowania oraz strategii i technik negocjacyjnych. Jest z kolei szczególny, bo zawsze musi uwzględniać określony kontekst negocjacyjny, zwłaszcza zaś przeżycia, emocje i nawyki (przyzwyczajenia) osób uczestniczących w tych negocjacjach, akceptowane przez nich zwyczaje i praktyki, a w przypadku negocjacji prawniczych ich „szczególność” wynikałaby ponadto z obowiązującego w danym miejscu i czasie prawa[4]. Debatowanie, czy prawniczy dyskurs negocjacyjny jest bardziej przypadkiem wzorcowym, czy szczególnym, wydaje się więc dość jałowe. Stąd właśnie pomysł na napisanie tym razem książki po prostu o negocjacjach, a nie tylko o jednym wyspecjalizowanym ich rodzaju, czyli o negocjacjach prawniczych.

2. Uzasadnienie logiczne. Dla niektórych negocjacje powinny posiadać określoną strukturę logiczną. Negocjacje są w takim przypadku ujmowane jako pewien rodzaj (typ) logiki perswazyjnej. Kluczowe znaczenie będzie tu miała oczywiście kwestia rozumienia pojęcia logiki. Zwolennicy kanonicznego, matematycznego podejścia do logiki mogą ten rodzaj logiki, czyli logiki perswazyjnej, kwestionować. Definiując jednak logikę szerzej, jako naukę o zasadach poprawnego rozumowania i argumentowania stosowalnych w każdej sytuacji, mamy prawo uznać logikę perswazyjną za logikę. Oczywiście poważniejsza analiza statusu takiej logiki przekracza ramy tego opracowania, tym bardziej że debata na temat logiki praktycznej wciąż nie jest zakończona. Ale patrząc z pewnego poznawczego dystansu, cóż szkodzi uznać pewnego typu argumenty, na przykład takie jak a fortiori w obydwu znanych wersjach, to znaczy zarówno w wersji a minori ad maius (jeśli nie wolno mniej, to nie wolno również więcej), jak i w wersji a maiori ad minus (jeśli wolno więcej, to wolno również mniej), a nawet takie jak a simili, a contrario, a rerum natura, ab exemplo, przez dowód nie wprost, a loco communi, a loco speciali, a cohaerentia, a completudine, za argumenty logiczne?[5] Tym bardziej że argumenty te znajdują przecież zastosowanie we wszystkich rodzajach dyskursów perswazyjnych. Co więcej, zdaniem Jerzego Kalinowskiego argument a maiori ad minus może zostać uznany za twierdzenie logiki formalnej, jeśli tylko wszystko, co jest mniej ważne, będzie zawarte w tym, co uznaje się za ważniejsze (jeśli wszystkie X mogą czynić A i każde B jest A, to wszystkie X mogą czynić B). Niestety w dyskursach perswazyjnych, szczególnie zaś w dyskursie prawniczym, można znaleźć przypadki falsyfikujące tezę Kalinowskiego. Niezależnie od dyskusji na temat wartości logicznej argumentów perswazyjnych często stosujemy w negocjacjach strategię typu top-down, zwłaszcza w przypadku modelu argumentacyjnego, wnioskując z zasad ogólnych twierdzenia bardziej szczegółowe. I znów możemy bez końca spierać się o wartość poznawczą tego typu rozumowań, czy są to rozumowania dedukcyjne, quasi-dedukcyjne, czy może jeszcze inne, ale bezsporne jest przynajmniej to, że wnioskowania tego typu są w dyskursach perswazyjnych stale dokonywane. Do kwestii tej powrócimy jeszcze w rozdziałach III i IV.

3. Uzasadnienie psychologiczne. Negocjacje daje się z pewnością zinterpretować jako pewien fenomen z dziedziny psychologii. Czy jednak zawsze? To, jak odpowiemy na to pytanie, będzie ostatecznie zależeć od naszych ontologicznych i metodologicznych preferencji. Zwolennicy modelu, który określamy dalej mianem argumentacyjnego, chcący w najwyższym możliwym stopniu sformalizować i zobiektywizować proces negocjacji, będą starali się unikać wszelkich odwołań i uzasadnień psychologicznych. Z kolei wszyscy ci, dla których bardziej reprezentatywny będzie model negocjacyjny określany przez nas mianem topiczno-retorycznego, będą chcieli korzystać z argumentów psychologicznych bez żadnych ograniczeń. Odwołania się do racji psychologicznych nie będą wykluczać również ci, którzy opowiedzą się za modelem negocjacyjnym dającym się określić jako „czysto ekonomiczny”. My natomiast jesteśmy przekonani, że negocjacji nie da się uwolnić od psychologii. Zresztą po co to robić? Język wszelkiej perswazji jest tak naprawdę językiem psychologii. Emocje są tym, co najważniejsze i najbardziej pierwotne w negocjacjach. Zdolność do negocjowania jest ni mniej, ni więcej jak tylko zdolnością wyrażania i uzasadniania w języku naszych emocji. Zdolność do negocjowania musi zatem mieć psychologiczny charakter. Bo jeśli nie psychologiczny, to jaki? Miałaby być analityczną (pojęciową), czy może fenomenologiczną (aprioryczną) dyspozycją poznawczą? Nie bardzo to pasuje do negocjacji. Perswazja (negocjacje) ma naturę procesową i jest zawsze powiązana z zastosowaniem, mówiąc inaczej – jest rzeczywistą aktywnością (czynieniem) realnie istniejących ludzi, a nie wyłącznie zbiorem teoretycznych lub metateoretycznych wyobrażeń. Tak więc zdolność do negocjowania jest właściwością (cechą) psychologicznie rozumianej natury człowieka. Jak natomiast ta zdolność (dyspozycja) będzie interpretowana, to jeszcze inna sprawa. Arthur Schopenhauer nadaje tej dialektyczno-erystycznej zdolności perswazyjnej rys zdecydowanie negatywny. Jego zdaniem człowiek jest ze swej natury kłótliwy, nieskłonny do zmiany własnych przekonań, wreszcie chcący wygrać spór za wszelką cenę, czyli wszelkimi dozwolonymi, jak i niedozwolonymi sposobami[6]. Bardziej pozytywną interpretację zdolności do negocjowania znajdujemy zaś w licznych współczesnych teoriach psychologicznych, które potwierdzają negocjacyjną otwartość człowieka, jego zdolność do podejmowania ryzyka, do prowadzenia racjonalnego sporu oraz porozumiewania się i zawierania kompromisów. Ta szczególna psychiczna dyspozycja, jaką jest zdolność do negocjowania, umożliwia człowiekowi radzenie sobie z sytuacjami konfliktu i sporu. Negocjacje mogą w ten sposób być rodzajem terapii pozwalającej na eliminację lub przynajmniej ograniczenie negatywnych emocji oraz na pokonanie stresu pojawiającego się w sytuacji konfliktu. Taką „próbę terapeutyczną” zawsze warto podjąć, nawet za cenę późniejszego dysonansu postdecyzyjnego, który pojawia się stosunkowo często, przede wszystkim w związku z tym, że negocjacyjne rozwiązanie sporu wiąże się najczęściej z zawarciem kompromisu. Kompromis ten zwykle prowadzi uczestników negocjacji do szczególnego stanu psychicznego, ponieważ odczuwają oni z jednej strony silną satysfakcję, że udało im się zakończyć spór, a z drugiej pewien niedosyt, iż jednak musieli z czegoś zrezygnować, wynikający z podświadomego przypuszczenia, że gdyby zdecydowali się na inny sposób prowadzenia sporu, na przykład na postępowanie sądowe, arbitraż lub bardziej sformalizowaną mediację, to być może osiągnęliby więcej. W świetle powyższych uwag nie może ostatecznie dziwić, że większość spośród najczęściej stosowanych modeli negocjacyjnych jest uwikłana w psychologię. Psychologiczny charakter ma bowiem nie tylko model topiczno-retoryczny, lecz również jego warianty, w szczególności model erystyczny oraz w pewnym przynajmniej zakresie model ekonomiczny. Trzeba wreszcie pamiętać i o tym, że uzasadnienie psychologiczne musi zawsze uwzględniać dwa różne konteksty, a mianowicie kontekst zewnętrzny i wewnętrzny. Nieuwzględnienie zewnętrznego kontekstu (całej tak zwanej psychologicznej wiedzy tła) może grozić zawieszeniem negocjacji w pewnej psychologicznej próżni. Są przecież jakieś dominujące standardy, akceptowana wiedza psychologiczna, pewne typowe przeżycia i wyobrażenia oraz sytuacje psychologiczne, w które niezależnie od prowadzonego sporu są uwikłani uczestnicy negocjacji. Wszystkie te elementy zewnętrzne musimy także wziąć pod uwagę, analizując przeżycia i emocje konkretnych osób uczestniczących w negocjacjach.

4. Uzasadnienie ekonomiczne. Negocjacje nie tylko da się zinterpretować jako fenomen z dziedziny psychologii, lecz również jako pewien proces, który może być organizowany według reguł i strategii ekonomicznych. Czy w każdym negocjacyjnym przypadku, to już całkiem inna sprawa. Pytanie o granice ekonomizacji przypadków negocjacyjnych wciąż pozostaje otwarte. Według przeciwników wprowadzania ekonomicznych uzasadnień na teren negocjacji należy posługiwać się tymi uzasadnieniami w ograniczonym zakresie. W szczególności podnoszony jest przez nich argument, że wiele przypadków negocjacyjnych dotyczy kolizji pomiędzy wartościami podstawowymi, których nie da się rozwiązać przy użyciu metod ekonomicznych. Z kolei zwolennicy podejścia ekonomicznego uważają, że w procesie negocjacji powinniśmy w możliwie jak najszerszym zakresie odwoływać się do metod ekonomicznych. Ostatecznie o tym, w jakim zakresie wykorzystamy model ekonomiczny, będzie decydował zarówno sam przypadek negocjacyjny, który zawsze przecież będzie mniej lub bardziej podatny na ekonomizację, jak i pewien kontekst negocjacyjny, zwłaszcza zastana tradycja negocjacyjna, zwyczaje negocjacyjne, a nawet pewne ogólniejsze standardy mówiące o sposobach rozstrzygania sporów w danej kulturze. W naszym przekonaniu zdecydowana większość przypadków negocjacyjnych poddaje się analizie ekonomicznej. Oderwanie negocjacji od kontekstu ekonomicznego, od kryteriów użyteczności i ekonomicznej efektywności, może prowadzić i najczęściej prowadzi donikąd, czyli mówiąc inaczej – do być może materialnie lub formalnie sprawiedliwego rozstrzygnięcia, które jednak nie przyniesie żadnego dającego się ekonomicznie wytłumaczyć efektu. Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek przypadek negocjacyjny, który byłby całkowicie wyabstrahowany z kontekstu, a raczej kontekstów ekonomicznych. Podobnie bowiem jak w przypadku uzasadnienia psychologicznego możemy mówić zarówno o kontekście zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Negocjacje nie są nigdy prowadzone w ekonomicznej próżni. Zawsze jest jakiś zewnętrzny kontekst ekonomiczny, jakiś układ relacji i jakaś określona sytuacja ekonomiczna, którą musimy wziąć pod uwagę przy negocjacjach. Ponadto jest jakiś kontekst wewnętrzny, czyli interesy ekonomiczne osób biorących udział w konkretnych negocjacjach. W naszej cywilizacji tak się jakoś dziwnie składa, że nawet jeśli zaczynamy od sporu o wartości podstawowe, to i tak zwykle kończymy na sporze o pieniądze. Zaskakująco łatwo opanowaliśmy sztukę przeliczania na pieniądze rzekomo nieprzeliczalnych dóbr, takich jak sprawiedliwość, wolność czy godność człowieka. Z tej perspektywy model argumentacyjny (negocjacyjny dyskurs etyczny) wydaje się mieć coraz bardziej fasadowy charakter. Zdaje się, że ma on bardziej służyć maksymalizacji ekonomicznych roszczeń niż rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy wartościami podstawowymi. Dlatego właśnie można zasadnie bronić stanowiska, że ekonomia pozwala na wypracowanie najlepszej strategii negocjacyjnej. Najlepszej, bo najtańszej, najszybszej, no i dającej ekonomicznie optymalny efekt. Najtańszej – bo negocjacje są prowadzone przez bezpośrednio zainteresowanych, bez pośredników, mediatorów i arbitrów. Również to, jak szybko zakończymy spór, zależy od nas samych. Nie krępują nas ani procedury, ani jakiekolwiek terminy. Stosując konsekwentnie analizę ekonomiczną, mamy możliwość wypracowania optymalnego efektu. Będzie to zależeć wyłącznie od kwestii wyboru właściwych narzędzi analizy oraz przyjęcia adekwatnych kryteriów dla oceny rezultatu, a zwłaszcza kryterium ekonomicznej efektywności.

* * *

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki

* * *

Przypisy

[1] J. Stelmach, B. Brożek, Sztuka negocjacji prawniczych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

[2] Ibidem, s. 19 i n.

[3] Ibidem, s. 24 i n.

[4] Koncepcję swojej Sonderfallthese (czyli tezy mówiącej o tym, że dyskurs prawniczy jest szczególnym przypadkiem ogólnego dyskursu praktycznego) Robert Alexy rozwija w książce Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, wyd. II, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1991, s. 263 i n.

[5] Por. J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, wyd. I, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 73 i n.

[6] Więcej na ten temat piszemy w rozdziale VI.

KATALOG

I kwartał 2014

COPERNICUS CENTER PRESS działa pod auspicjami Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, ufundowanego przez światowej sławy filozofa, kosmologa i teologa, laureata Nagrody Templetona Michała Hellera.

Nasze publikacje obejmują szerokie spektrum światowej myśli naukowej i filozoficznej: filozofię (w szczególności filozofię nauki i filozofię prawa), teologię, kosmologię, matematykę, logikę i neurobiologię. Wydajemy książki w języku polskim i angielskim, według najwyższych standardów akademickich, merytorycznych i edytorskich.

Aby na bieżąco otrzymywać informacje o naszej ofercie (w tym o tytułach anglojęzycznych) i organizowanych przez nas wydarzeniach, zapraszamy na stronę internetową:

www.ccpress.pl

tel.:+48 12 430 63 00

Copernicus Center Press Sp. z o.o.

pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków

e-mail: marketing@ccpress.pl

NOWOŚCI

LUTY 2014

ELEMENTY FILOZOFII PRZYRODY

Michał Heller, Tadeusz Pabjan

ISBN 978-83-7886-065-5

Oprawa: miękka

Format: 140x215 mm

Stron: 272

Cena: 39,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-075-4

Cena: 39,90 zł

Dlaczego Księga Przyrody zapisana jest językiem matematyki? Co teorie fizyczne mówią na temat przestrzeni? Skąd wzięły się wszechświat, życie i umysł? Nauka wyrosła z filozofii przyrody i nigdy nie zdołała podciąć swoich filozoficznych korzeni. Autorzy przeprowadzają czytelnika przez historię ludzkiego postrzegania przyrody ożywionej i nieożywionej i coraz bardziej udane próby ujęcia zjawisk w karby matematycznych równań – to znakomita lektura i kompendium wiedzy dla każdego, kto interesuje się osiągnięciami nauki lub kogo pociągają filozoficzne koncepcje. To książka, która w zwięzły i klarowny sposób pomaga zrozumieć czym jest nauka, jak rodziły się najważniejsze teorie i jakie wizje czasu, przestrzeni, materii, przyczynowości, a nawet życia i całego wszechświata owe teorie implikują.

LUTY 2014

ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ DLA FILOZOFÓW

Michal Heller

ISBN: 978-83-7886-066-2

Oprawa: miękka

Format: 140x215 mm

Stron: 192

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-074-7

Cena: 34,90 zł

Jak wygląda prawdziwa struktura materii? Czy najbardziej fundamentalnymi prawami natury rządzi prawdopodobieństwo, a nie konieczność? Dlaczego świat kwantów rządzi się prawami sprzecznymi ze zdrowym rozsądkiem? Mechanika kwantowa narodziła się w pierwszych dekadach ubiegłego stulecia, gdy panowało powszechne przekonanie, że natura skrywa już niewiele tajemnic. Sformułowanie teorii kwantów obaliło ten optymistyczny pogląd – stało się jasne, że przyroda w najmniejszej skali funkcjonuje całkowicie inaczej niż w skali, w której działają nasze zmysły. Świat cząstek elementarnych, zjawiska nielokalne, indeterminizm i wiele paradoksów pociąga zwłaszcza filozofów, bo sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem obraz mikroświata wywołuje doniosłe filozoficzne konsekwencje.

LUTY 2014

GRANICE INTERPRETACJI

Bartosz Brożek

ISBN: 978-83-7886-068-6

Oprawa: twarda

Format: 125x195 mm

Stron: 280

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-081-5

Cena: 34,90 zł

Czy rozumienie przypomina rozmowę, widzenie, czy taniec? Czy istnieje język doskonały? Czym jest interpretacja? Czy poza jej granicami leży tylko nonsens? Autor odpowiada na pytanie, dlaczego w świecie komunikacji jesteśmy skazani na interpretację; posiłkując się ustaleniami współczesnych nauk kognitywnych i teorii ewolucji, a także czerpiąc z tradycji filozofii analitycznej dowodzi, że nie może istnieć język doskonały niepodatny na interpretację. Zastanawia się również nad strukturą rozumienia i pokazuje, że zbyt pochopne próby interpretacji mogą nas prowadzić w krainę bełkotu. To pierwsza w literaturze polskiej próba zmierzenia się ze zjawiskiem interpretacji, oparta w znacznej mierze na tym, co biologia mówi o ludzkiej zdolności rozumienia.

LUTY 2014

NIEDOMKNIĘTY BILANS WSZECHŚWIATA

Tadeusz Pabjan

ISBN 978-83-7886-067-9

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 240

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-076-1

Cena: 34,90 zł

Czym jest ciemna energia? Jakie obiekty lub cząstki tworzą ciemną materię? Skąd wiadomo, że wszechświat składa się głównie z ciemnej materii i jest wypełniony ciemną energią? Z czego składa się wszechświat? Jeszcze nie tak dawno fizycy sądzili, że dobrze znają odpowiedź na to pytanie, i że potrafią dokładnie zidentyfikować wszystkie obiekty, które dają swój wkład do całkowitej masy wszechświata. Problem pojawił się wtedy, gdy obserwacje astronomiczne dostarczyły dowodów na obecność znacznych ilości dodatkowej, niewidocznej materii i na przyspieszenie ekspansji wszechświata rozpychanego tajemniczą energią, która jest równoważna masie. Po przeprowadzeniu wstępnych oszacowań okazało się, że wszystkie znane do tej pory postaci materii to tylko wierzchołek gigantycznej góry lodowej. Co znajduje się pod powierzchnią wody?

MARZEC 2014

CZY FIZYKA I MATEMATYKA TO NAUKI HUMANISTYCZNE?

Michał Heller, Stanisław Krajewski

ISBN: 978-83-7886-078-5

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 480

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-079-2

Cena: 49,90 zł

Czy jest prawdziwe powiedzenie, że wszystkie nauki dzielą się na fizykę i zbieranie znaczków? W takim razie co z matematyką? Czy nauki ścisłe i humanistyka to organiczne części tej samej, ogólnoludzkiej kultury? Wśród ludzi dominuje przeciwstawianie nauk ścisłych, czyli przede wszystkim matematyki i fizyki, naukom humanistycznym. Czasem czyni się to wywyższając ścisłość nauk ścisłych, czasem wskazując na ich ograniczenia, niemożność uchwycenia prawdziwej, żywej złożoności, której nie mogą uchwycić struktury formalne. Tymczasem to przeciwstawienie nie jest absolutne: u źródeł podstawowych pojęć matematyki i fizyki są doświadczenia potoczne, odniesienia do człowieczej perspektywy postrzegania świata, próby jego spontanicznego modelowania, sądy wartościujące.

MARZEC 2014

TRANSCENDENCJA I NATURALIZM

Józef Życiński

ISBN: 978-83-7886-073-0

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 140

Cena: 29,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-077-8

Cena: 29,90 zł

Jakie jest miejsce człowieka we wszechświecie w odniesieniu do Boga? Jakie są możliwości i potrzeby poznawcze człowieka? Czy istnieje konflikt między badaniami teologii i nauk przyrodniczych? Choć człowiek od zawsze szuka odpowiedzi na pytania o początki, sens i cel swojego istnienia, nabywając wiedzę i doskonaląc narzędzia, poszukiwania te nadal są fascynujące. Właściwa każdemu z nas natura badacza każe nam przeszukiwać dostępną rzeczywistość w nadziei na zrozumienie Bożych zamysłów. Książka jest przewodnikiem po tej wędrówce, pokazującym poprzez dokonania filozofów i przyrodników jak silna i intelektualnie owocna jest ludzka potrzeba sensu, ładu i piękna. To pochwała rozumu jako narzędzia zdolnego odczytywać Bożą obecność w świecie i świadectwo przekonania, że wiara i rozum wspólnie służą człowiekowi w odnalezieniu swojego miejsca we wszechświecie i że nie ma między nimi konfliktu.

LISTOPAD 2013

KOSMICZNY PROJEKT

Paul Davies

ISBN 978-83-7886-019-8

Tłum. Aleksandra Bielaczyc

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 360

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-060-0

Cena: 49,90 zł

Dlaczego we wszechświecie odnajdujemy porządek? Jaka jest natura i przyczyna procesu samoorganizacji, dzięki któremu powstały gwiazdy, planety i my sami? Czy należy spojrzeć głębiej niż sięgają prawa fizyki, by zrozumieć zadziwiającą kreatywność natury? Opierając się na odkryciach i teoriach pochodzących z różnych dyscyplin – od matematyki i fizyki przez informatykę i biologię, aż do genetyki i neuronauki – Paul Davies przedstawia prowokacyjną teorię dotyczącą źródła stwórczego potencjału wszechświata.

GRUDZIEŃ 2013

PREDYKACJA

Jacek Paśniczek

ISBN: 978-83-7886-045-7

Oprawa: miękka

Format: 163x240 mm

Stron: 350

Cena: 59,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-080-8

Cena: 59,90 zł

Ontologia formalna bada najogólniejsze formalno-strukturalne aspekty rzeczywistości stosując w tych badaniach odpowiednie metody formalne. Wśród tych metod najważniejsze są metody wykorzystujące aparaturę logiczną. W prezentowanej monografii centralnym pojęciem, wokół którego ogniskują się rozważania ontologiczne jest pojęcie predykacji wyrażające przysługiwanie własności przedmiotom. Predykacja jest traktowana jako relacja między fundamentalnymi kategoriami ontologicznymi – kategoriami przedmiotów i własności. Logika analizuje różne możliwe pojęcia predykacji i tym samym stanowi podstawę teoretyczną przyjętej w niniejszej monografii ontologicznej perspektywy badawczej. Dyskutowane są różne logiczne systemy predykacji, w tym oryginalne systemy stworzone przez Autora.

GRUDZIEŃ 2013

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE NR 53

ISSN: 0867-8286

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 280

Cena: 29,90 zł

Numer 53 ZFN jest tomem tematycznym. Autorzy zawartych w nim tekstów poruszają zagadnienia związane z jednym z najważniejszych okresów w historii matematyki, jakim był przełom XIX i XX wieku. Okres ten obfitował w wydarzenia kluczowe dla jej rozwoju i postacie, które najmocniej wpłynęły na jej obecny kształt. W niniejszym tomie poświęcono więcej uwagi takim twórcom nowych teorii matematyki, jak Gottlob Frege, David Hilbert czy Giuseppe Veronese. W tym samym czasie doszło do znacznego ożywienia także na gruncie matematyki polskiej. Prace zawarte w tomie dotyczą zwłaszcza warszawskiej szkoły logicznej, polskiej szkoły matematycznej oraz matematyków związanych PAU w Krakowie i Towarzystwem Nauk Ścisłych w Paryżu.

BESTSELLERY

BÓG I NAUKA. Moje dwie drogi do jednego celu

Michał Heller

ISBN: 978-83-7886-018-1

Tłum.: Ewa Nicewicz-Staszowska

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 125x195 mm

Stron: 254

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-036-5

Cena: 34,90 zł

W jakiego Boga wierzą naukowcy? Co wspólnego z modlitwą ma rozwiązywanie równań? Dlaczego nie należy zapychać Bogiem dziur w nauce? Co nauka może dać teologii? Czemu teoria ewolucji jest aż teorią, a koncepcja Inteligentnego Projektu zahacza o herezję? Michał Heller w pasjonującej rozmowie z włoskim dziennikarzem Giulio Brottim opowiada o dwóch na pozór wykluczających się wartościach, które ukształtowały jego życie: religii i nauce. Wybitny uczony wspomina również wydarzenia ze swojego życia: trudy dzieciństwa na Syberii, studia, pracę duszpasterską i naukową w czasach komunizmu, a także dzieli się refleksją nad kondycją współczesnego chrześcijaństwa i powszechnej znajomości nauki.

STWORZENIE I POCZĄTEK WSZECHŚWIATA

Michał Heller, Tadeusz Pabjan

ISBN: 978-83-7886-043-3

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 184

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-056-3

Cena: 34,90 zł

Jak pogodzić wiarę w stworzenie świata przez Boga z wiedzą naukową? Jak się ma biblijny opis stworzenia do około czternastu miliardów lat historii wszechświata i ewolucyjnego pochodzenia ciała i umysłu człowieka? Czy nowoczesny, naukowy światopogląd wyklucza religijność i czyni z niej zabobon? To pytania, jakie przed sobą muszą postawić nie tylko naukowcy, filozofowie i teologowie. Stawia je każdy, kto racjonalnie podchodzi do swojej wiary. Książka ta jest praktycznym, podstawowym kursem z teologii stworzenia, filozofii nauki, kosmologii i teorii ewolucji Została napisana między innymi z myślą o katechetach, jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przez nich religii uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów i pogimnazjalnych.

SENS ŻYCIA I SENS WSZECHŚWIATA

Michał Heller

ISBN 978-83-7886-048-8

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 125x195 mm

Stron: 262

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-062-4

Cena: 34,90 zł

O ile oczami wiary widzi się świat inaczej, niż oczami wiedzy naukowej? Jak, w perspektywie teologicznej, sens człowieka wiąże się z sensem wszechświata? Jaki jest związek „teologii sensu” z „teologią stworzenia”? Pytania o sens człowieka i sens wszechświata stanowią jedno Wielkie Pytanie. Człowiek jest genetycznie związany z Wszechświatem. Korzenie człowieka wyrastają z historii wszechświata. Jeżeli Wszechświat ma sens, to sens ten prawdopodobnie obejmuje także człowieka, ponieważ człowiek jest częścią, więcej: elementem struktury wszechświata. A czy mógłby istnieć człowiek obdarzony sensem w bezsensownym wszechświecie?

UMYSŁ MATEMATYCZNY

Bartosz Brożek, Mateusz Hohol

ISBN: 978-83-7886-047-1

Oprawa: twarda

Format: 125x195 mm

Stron: 280

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-063-1

Cena: 34,90 zł

Skąd wzięła się matematyka? Jaką drogę przyjęła ewolucja zdolności matematycznych? Co ma wspólnego matematyka z metaforami? Czy obiekty matematyczne istnieją poza czasem i przestrzenią? Czy nauka potrafi wyjaśnić niepojętą skuteczność matematyki w odkrywaniu praw przyrody? Autorzy przedstawiają najnowsze ustalenia nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych w odniesieniu do natury matematyki. Pokazują, że ewolucję zdolności matematycznych wyjaśnić można odwołując się nie tylko do wrodzonych umiejętności protomatematycznych, ale także do roli ewolucji kulturowej. Jest to pierwsza w literaturze polskiej pozycja, która zdaje relację z najnowszych ustaleń neurobiologii i psychologii odnośnie do zdolności matematycznych, a przy tym dostarcza pogłębionej, filozoficznej refleksji w odpowiedzi na pytanie, czy da się wyjaśnić naturę matematyki.

NOWA HISTORIA EWOLUCJI CZŁOWIEKA

Robin Dunbar

ISBN: 978-83-7886-029-7

Tłum.: Bartłomiej Kucharzyk

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 254

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-064-8

Cena: 49,90 zł

Dlaczego spośród kilkunastu żyjących niegdyś gatunków hominidów przetrwał właśnie homo sapiens? Co właściwie tak mocno odróżnia nas od wszystkich innych istot z którymi dzielimy planetę? Kiedy i jak doszło do tego odróżnienia? „Kim więc jesteśmy my, gatunek malarzy i poetów? Dlaczego, spośród wszystkich gatunków w historii, tylko że ci bezimienni artyści wpadli na to, by zostawić po sobie te subtelne ślady? I, to być może najciekawsze pytanie, dlaczego je zostawili?” Książka ta jest odyseją, wyprawą przez mgły czasu do zamierzchłej przeszłości. Jak, biorąc pod uwagę, że nasze początki nie różnią się niczym od początków wszystkich innych żywych istot, dochodzi w trakcie ludzkiego życia do pojawienia się tych różnic? W którym momencie ewolucji człowieka powstało to, co oddziela nas od pokrewnych nam stworzeń? I, pytanie które chyba najbardziej dręczy Autora, dlaczego to właśnie nasz rodowód okazał się tak znakomity?

MORALNOŚĆ MÓZGU

Patricia Churchland

ISBN: 978-83-7886-031-0

Tłum.: Mateusz Hohol, Natalia Marek

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 368

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-058-7

Cena: 49,90 zł

Skąd bierze się moralność? Czy jej źródeł można poszukiwać w biologii? Jaką rolę odgrywa mózg w kształtowaniu naszych postaw moralnych? Czy moralność jest czymś specyficznie ludzkim? W Moralności mózgu Patricia Churchland zabiera czytelnika w podróż po świecie najnowszych odkryć neuronauki i ewolucjonizmu. Celem tej niezwykłej podróży jest zrozumienie podstawowych wartości, dzięki którym nasze życie społeczne jest także życiem moralnym. Stawiane przez autorkę śmiałe pytania i udzielane na nie – nieraz jeszcze śmielsze – odpowiedzi,zainteresować powinny wszystkich tych, których nurtuje nie tylko zagadka pochodzenia moralności, ale także chcących zrozumieć naturę ludzką.

KATALOG ALFABETYCZNY

„BYŁEM PANA PRZECIWNIKIEM [PROFESORZE EINSTEIN]...”

Paweł Polak

ISBN: 978-83-62259-32-8

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 462

Cena: 129,90 zł

„To nie tylko niezwykle interesujące dzieje pewnej polemiki, lecz również portret naukowego środowiska Lwowa na przestrzeni kilku pierwszych dekad XX stulecia” (prof. M. Heller). „Drobiazgowe odtworzenie niepowtarzalnej atmosfery tego specyficznego centrum dyskusyjnego, przejrzysty język i logiczny układ książki sprawiają, że jej lektura staje się swoistym zaproszeniem do fascynującej podróży po miejscach, epizodach, postaciach i strukturach naukowych” (dr hab. K. Maślanka).

BÓG I NAUKA

Michał Heller

Tłum.: Ewa Nicewicz-Staszowska

ISBN: 978-83-7886-018-1

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 125x195 mm

Stron: 254

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-036-5

Cena: 34,90 zł

W jakiego Boga wierzą naukowcy? Co wspólnego z modlitwą ma rozwiązywanie równań? Co nauka może dać teologii? Czemu teoria ewolucji jest aż teorią, a koncepcja Inteligentnego Projektu zahacza o herezję? Michał Heller w pasjonującej rozmowie z włoskim dziennikarzem Giulio Brottim opowiada o dwóch na pozór wykluczających się wartościach, które ukształtowały jego życie: religii i nauce. Wybitny uczony wspomina również wydarzenia ze swojego życia: trudy dzieciństwa na Syberii, studia, pracę duszpasterską i naukową w czasach komunizmu, a także dzieli się refleksją nad kondycją współczesnego chrześcijaństwa i powszechnej znajomości nauki.

CZY NAUKA ZASTĄPI RELIGIĘ?

red. Bartosz Brożek, Janusz Mączka

ISBN: 978-83-62259-14-4

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 238

Cena: 59,90 zł

Pytanie „Czy nauka zastąpi religię?” rozumieć można na różne sposoby. Może ono presuponować pogląd, że nauka przejmuje funkcje, które spełnia religia. Inni odczytają je jako pytanie retoryczne: nauka nie może zastąpić religii, bo ta odpowiada na inne potrzeby. Wreszcie, pytanie to, choć sugeruje pewną rozłączność nauki i religii, wskazuje zarazem na to, co łączy te dwa zjawiska – na racjonalność. To właśnie racjonalność umożliwia autentyczny dialog pomiędzy nauką a religią.

DOWODY ONTOLOGICZNE

red. Tadeusz Wszołek

ISBN: 978-83-62259-07-6

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 288

Cena: 59,90 zł

Święty Anzelm z Canterbury w stosunkowo krótkim tekście sformułował argument na istnienie Boga, który już ponad 900 lat rodzi skrajne reakcje: przyciąga i fascynuje, ale też odpycha i irytuje. Trudno wskazać inny filozoficzno-teologiczny tekst, który byłby tak płodny i inspirujący. Wszyscy za podziwu godne uznają to, że człowiek był w ogóle zdolny do wskazania takiej drogi poznania Boga. Książka zawiera nowe studia poświęcone ratio Anselmi, które powstały w związku z 900. rocznicą śmierci Biskupa z Canterbury.

EKSPERYMENTALNA METAFIZYKA

Tadeusz Pabjan

ISBN: 978-83-62259-27-4

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 368

Cena: 79,90 zł

Mechanika kwantowa jest jedną z najważniejszych i najlepiej potwierdzonych empirycznie teorii współczesnej nauki. Odwołując się do argumentów irlandzkiego fizyka Johna Stewarta Bell, autor książki wykazuje, że doprecyzowanie wszystkich istotnych zagadnień o charakterze konceptualnym ma fundamentalne znaczenie dla poprawnej interpretacji formalizmu mechaniki kwantowej, formułuje również argumenty za zasadnością określania dyskutowanej przez siebie problematyki z pogranicza nauki i filozofii mianem eksperymentalnej metafizyki.

ELEMENTY

Euklides

Tłum. i komentarz: Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka

ISBN: 978-83-7886-013-6

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 330

Cena: 69,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-057-0

Cena: 69,90 zł

Elementy Euklidesa są arcydziełem literatury matematycznej i najważniejszą pracą naukową wszech czasów. „Wielkość”, „stosunek”, „proporcja”, „wielokrotność” to pojęcia, z których Euklides stworzył teorię spełniającą w matematyce greckiej taką funkcję, jaką we współczesnej matematyce pełnią liczby rzeczywiste. Teoria „wielkości” stanowi fundament teorii figur podobnych. Podobieństwo figur to kod, którym posługuje się ludzkość od ponad dwóch tysięcy lat. Tym dwóm księgom poświęcona jest niniejsza praca, zawierająca pierwszy polski przekład z języka greckiego wraz z komentarzem.

EPISTEMOLOGIA INFORMACJI

Marek Hetmański

ISBN: 978-83-7886-046-4

Oprawa: miękka

Format: 163x240 mm

Stron: 366

Cena: 59,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-069-3

Cena: 59,90 zł

Niniejsza monografia jest prezentacją podmiotowych i poznawczych aspektów kategorii informacji i jej znaczenia dla epistemologicznych analiz poznania i wiedzy. Zawiera historię i stan badań nad informacją - także tych rozwijanych w ramach filozofii informacji. Omówione są nie tylko naukowe, ale również kulturowe zmiany spowodowane przez technologie informatyczne, w szczególności takie zjawiska jak nadmiar i niedobór informacji, wieloznaczność i niewiarygodność komunikatów oraz dezinformujący charakter niektórych wytworów masowej kultury.

EWOLUCJA ŻYCIA I EWOLUCJA WSZECHŚWIATA

red. Janusz Mączka, Paweł Polak

ISBN: 978-83-62259-15-1

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 212

Cena: 59,90 zł

Pojęciem ewolucji posługują się matematycy, astronomowie, socjolodzy, psycholodzy. Właściwie nie ma takiego obszaru badawczego, w którym pojęcie to by nie występowało, można zatem pokusić się o postawienie następującej tezy: pojęcie ewolucji wyrasta nie tyle z krytycznej refleksji nad zmiennością świata przyrody, ile raczej swoje źródło czerpie z głębokiej struktury świata. Badając ewolucję (w różnych jej wymiarach), przybliżamy się do prawdy o sposobie funkcjonowania całego wszechświata.

FENOMEN NORMATYWNOŚCI

Bartosz Brożek, Anna Brożek, Jerzy Stelmach

ISBN: 978-83-7886-032-7

Oprawa: miękka

Format: 163x240 mm

Stron: 226

Cena: 39,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-040-2

Cena: 34,90 zł

Książka stanowi próbę zmierzenia się z zagadką normatywności. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak należy rozumieć pojęcia normatywne, takie jak obowiązek, powinność czy poprawność. Fenomen normatywności to unikalna w polskiej literaturze filozoficznej próba spojrzenia na kwestie związane z normatywnością w całej ich złożoności, a przy tym poszukująca wspólnych podstaw dla rozmaitych wcieleń dyskursu normatywnego.

FILOZOFIA EKONOMII

Marcin Gorazda

ISBN: 978-83-7886-044-0

Oprawa: twarda

Format: 125x195 mm

Stron: 412

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-061-7

Cena: 49,90 zł

Dlaczego nie można przewidzieć kryzysów ekonomicznych? Czy filozofowie mogą pomóc w ich przewidywaniu? Jaki świat ukrywa się za skomplikowanymi teoriami ekonomii? Na te oraz na szereg innych pytań podejmuje próby odpowiedzi filozofia ekonomii, dziedzina w zasadzie dotychczas nieobecna w polskiej nauce i literaturze. Autor wprowadza nas stopniowo w problemy ekonomii, przedmiotu jej badań i stosowanych metod, począwszy od filozofów starożytnych poprzez średniowiecznych scholastyków, merkantylistów, fizjokratów i klasyków ekonomii. Kluczowa jednak część poświęcona jest myśli nowożytnej i współczesnej.

FILOZOFIA KOSMOLOGII

Michał Heller

ISBN: 978-83-7886-020-4

Oprawa: twarda

Format: 125x195 mm

Stron: 178

Cena: 29,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-037-2

Cena: 29,90 zł

Co to znaczy, że wszechświat się rozszerza? Czy Wielki Wybuch rzeczywiście był jego początkiem? Dlaczego nocne niebo nie świeci jednostajnym blaskiem? Michał Heller we właściwym sobie klarownym i pasjonującym wywodzie oprowadza Czytelnika po gąszczu tematów filozoficznych, które towarzyszyły kosmologii od jej zarania, aż do momentu uformowania się jej jako dojrzałej nauki empirycznej. Książka jest pierwszym polskim dziełem, które mierzy się z problematyką rodzącą się na styku pozornie odległych dyscyplin, jakimi są filozofia i kosmologia.

FILOZOFIA PRZYPADKU

Michał Heller

ISBN: 978-83-7886-005-1

Oprawa: miękka

Format: 125x195 mm

Stron: 332

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-021-1

Cena: 29,90 zł

W biologicznej ewolucji przypadek odgrywa rolę nadrzędną – jest źródłem zmienności gatunków. Autor proponuje szersze spojrzenie. Odwołując się do historii pojęcia przypadku i jego ewolucji wskazuje miejsce, jakie przypadki zajmują w strukturze całego wszechświata. A miejsca te są... nieprzypadkowe. Dlatego Filozofię przypadku można zadedykować i polecić każdemu, kto potrafi dostrzec głębię samego pytania o istotę przypadku. I ciekaw jest odpowiedzi.

FILOZOFIA PRZYPADKU

Michał Heller

ISBN: 978-83-7886-016-7

Oprawa: twarda

Format: 125x195 mm

stron: 332

Cena: 44,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-021-1

Cena: 29,90 zł

KOSMICZNY PROJEKT

Paul Davies

Tłum.: Aleksandra Bielaczyc

ISBN: 978-83-7886-019-8

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 360

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-060-0

Cena: 49,90 zł

Dlaczego we wszechświecie odnajdujemy porządek? Jaka jest natura i przyczyna procesu samoorganizacji, dzięki któremu powstały gwiazdy, planety i my sami? Czy należy spojrzeć głębiej niż sięgają prawa fizyki, by zrozumieć zadziwiającą kreatywność natury? Opierając się na odkryciach i teoriach pochodzących z różnych dyscyplin – od matematyki i fizyki przez informatykę i biologię, aż do genetyki i neuronauki – Paul Davies przedstawia prowokacyjną teorię dotyczącą źródła stwórczego potencjału wszechświata.

MAŁPY I FILOZOFOWIE

Frans de Waal

Tłum.: Bartosz Brożek, Michał Furman

ISBN: 978-83-7886-030-3

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 252

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-059-4

Cena: 49,90 zł

Prowokacyjna książka Fransa de Waala, światowej sławy prymatologa, podejmuje problem źródeł i ewolucji moralności. W oparciu o ustalenia badań nad zachowaniem naczelnych, de Waal przekonuje, że źródeł naszej moralności szukać należy w ewolucyjnej przeszłości człowieka i u naszych najbliższych ewolucyjnych krewnych. Książka zawiera także polemiki z poglądami de Waala autorstwa Petera Singera, Christine M. Korsgaard, Philipa Kitchera oraz Roberta Wrighta.

MORALNOŚĆ MÓZGU

Patricia Churchland

Tłum.: Mateusz Hohol, Natalia Marek

ISBN: 978-83-7886-031-0

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 368

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-058-7

Cena: 49,90 zł

W Moralności mózgu Patricia Churchland zabiera czytelnika w podróż po świecie najnowszych odkryć neuronauki i ewolucjonizmu. Celem tej niezwykłej podróży jest zrozumienie podstawowych wartości, dzięki którym nasze życie społeczne jest także życiem moralnym. Stawiane przez autorkę śmiałe pytania i udzielane na nie – nieraz jeszcze śmielsze – odpowiedzi, zainteresować powinny wszystkich tych, których nurtuje nie tylko zagadka pochodzenia moralności, ale także chcących zrozumieć naturę ludzką.

NIEOBLICZALNA OBLICZALNOŚĆ

Maria Piesko

ISBN: 978-83-62259-03-8

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 216

Cena: 49,90 zł

Czy możliwa jest sztuczna inteligencja? Jedni powiadają „Już istnieje!”. „Nigdy jej nie stworzymy!” – odpowiadają inni. Od prawie wieku istnieje i rozwija się teoria wyznaczająca możliwości i ograniczenia komputerów. O jej kontekście historycznym, podstawowych twierdzeniach i granicach jej zastosowań w przystępny, lecz nie powierzchowny sposób traktuje Nieobliczalna obliczalność.

NOWA HISTORIA EWOLUCJI CZŁOWIEKA

Robin Dunbar

Tłum.: Bartłomiej Kucharzyk

ISBN: 978-83-7886-029-7

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 254

Cena: 49,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-064-8

Cena: 49,90 zł

Książka ta jest odyseją, wyprawą przez mgły czasu do zamierzchłej przeszłości. Co właściwie tak mocno odróżnia nas od wszystkich innych gatunków z którymi dzielimy planetę? W którym momencie ewolucji człowieka powstało to, co oddziela nas od pokrewnych nam stworzeń? I, pytanie które chyba najbardziej dręczy Autora, dlaczego to właśnie nasz rodowód okazał się tak znakomity?

OBLICZA RACJONALNOŚCI. WOKÓŁ MYŚLI MICHAŁA HELLERA

red. Bartosz Brożek, Janusz Mączka, Wojciech P. Grygiel, Mateusz L. Hohol

ISBN: 978-83-62259-23-6

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 264

Cena: 59,90 zł

Idee filozoficzne, by dojrzeć, potrzebują odpowiedniej gleby; dla filozofii glebą taką jest dyskusja. Michał Heller pisze, z aprobatą przywołując Poppera, że dyskutowalność uznać należy za warunek konieczny racjonalnej argumentacji filozoficznej. Idee Michała Hellera, kryjące się pod takimi hasłami, jak „filozofia w nauce”, „logika zapętleń”, „matematyczność świata” czy „teologia nauki”, niewątpliwie spełniają warunek dyskutowalności, a celem tego tomu jest sprawić, by były nie tylko dyskutowalne, ale i dyskutowane.

PREDYKACJA

Jacek Paśniczek

ISBN: 978-83-7886-045-7

Oprawa: miękka

Format: 163x240 mm

Stron: 350

Cena: 59,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-080-8

Cena: 59,90 zł

W prezentowanej monografii centralnym pojęciem, wokół którego ogniskują się rozważania ontologiczne jest pojęcie predykacji wyrażające przysługiwanie własności przedmiotom. Predykacja jest traktowana jako relacja między fundamentalnymi kategoriami ontologicznymi – kategoriami przedmiotów i własności. Logika analizuje różne możliwe pojęcia predykacji i tym samym stanowi podstawę teoretyczną przyjętej w niniejszej monografii ontologicznej perspektywy badawczej.

SENS ŻYCIA I SENS WSZECHŚWIATA

Michał Heller

ISBN: 978-83-7886-048-8

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 125x195 mm

Stron: 262

Cena: 39,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-062-4

Cena: 39,90 zł

O ile oczami wiary widzi się świat inaczej, niż oczami wiedzy naukowej? Jak, w perspektywie teologicznej, sens człowieka wiąże się z sensem wszechświata? Jaki jest związek „teologii sensu” z „teologią stworzenia”? Pytania o sens człowieka i sens wszechświata stanowią jedno Wielkie Pytanie. Człowiek jest genetycznie związany z wszechświatem. Korzenie człowieka wyrastają z historii wszechświata. Jeżeli Wszechświat ma sens, to sens ten prawdopodobnie obejmuje także człowieka, ponieważ człowiek jest częścią, więcej: elementem struktury wszechświata. A czy mógłby istnieć człowiek obdarzony sensem w bezsensownym wszechświecie?

STRUKTURA REWOLUCJI METANAUKOWEJ

Józef Życiński

ISBN: 978-83-7886-011-2

Oprawa: twarda

Format: 125x195 mm

Stron: 376

Cena: 44,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-022-8

Cena: 39,90 zł

W erudycyjnym i usystematyzowanym wywodzie Józef Życiński przedstawia summę swoich wieloletnich badań na gruncie filozofii nauki, pokazuje ukryte mechanizmy rządzące ewolucją nauki od jej początków aż po czasy nam współczesne. Autor skupił swoją uwagę na jednej rewolucji – metanaukowej. To, co się dzieje w nauce, ma oddźwięk – niekiedy bardzo daleko idący – w szeroko rozumianej przestrzeni kultury; szeroko rozumianej, bo obejmującej duże obszary życia współczesności.

STWORZENIE I POCZĄTEK WSZECHŚWIATA

Michał Heller, Tadeusz Pabjan

ISBN: 978-83-7886-043-3

Oprawa: twarda

Format: 140x215 mm

Stron: 184

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-056-3

Cena: 34,90 zł

Książka ta jest praktycznym, podstawowym kursem z teologii stworzenia, filozofii nauki, kosmologii i teorii ewolucji. Polecamy ją wszystkim osobom religijnym, borykającym się z problemami z pogodzeniem swojej wiary z naukowym obrazem świata, a także tym, którzy są przekonani, że w XXI wieku religia jest wyłącznie zabobonem. Być może argumentacja zawarta w tej książce przekona ich, że nie ma zasadniczej sprzeczności pomiędzy prawdami teologii, a prawdami nauk przyrodniczych. Została ona napisana między innymi z myślą o katechetach, jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przez nich religii.

ŚWIAT MATEMATYKI I JEJ MATERIALNYCH CIENI

Józef Życiński

ISBN: 978-83-7886-012-9

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 125x195 mm

Stron: 248

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-023-5

Cena: 34,90 zł

Czy obiekty matematyczne się tworzy, czy odkrywa? Czy istnieją one w Platońskim polu racjonalności, budując matrycę tego, co może się urzeczywistnić? W komputerze zmarłego przedwcześnie Arcybiskupa Józefa Życińskiego znaleziono niemal ukończony tekst książki, będący zapisem wykładów, które w roku akademickim 2006/2007 prowadził na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prezentujemy Państwu jej ostateczną wersję, zredagowaną i opatrzoną wstępem Michała Hellera.

TEORIA IMPERATYWÓW

Anna Brożek

ISBN: 978-83-7886-004-4

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 163x240 mm

Stron: 344

Cena: 59,90 zł

Chociaż rola imperatywów i interrogatywów w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle za refleksją nad trzecią kategorią. Niniejsza książka to filozoficzna monografia imperatywów, która w intencji ma przyczynić się do zmniejszenia tego dystansu. Jej ramy to z jednej strony filozoficzne tło teorii imperatywów, oraz z drugiej strony – prezentacja wybranych zastosowań tej teorii.

TWARDOWSKI. Myśl, mowa i czyn

Anna Brożek, Jacek Jadacki

ISBN: 978-83-7886-033-4

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Format: 163x240 mm

Stron: 653

Cena: 99,90 zł

Niniejsza edycja zawiera pisma polskie Kazimierza Twardowskiego z zakresu logiki i gramatyki, epistemologii i psychologii, estetyki i etyki, metodologii i dydaktyki oraz historii filozofii, które zostały opublikowane, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac, ani nie stanowią jego samodzielnych pozycji książkowych.

UMYSŁ MATEMATYCZNY

Bartosz Brożek, Mateusz Hohol

ISBN: 978-83-7886-047-1

Oprawa: twarda

Format: 125x195 mm

Stron: 280

Cena: 34,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-063-1

Cena: 34,90 zł

Książka przedstawia najnowsze ustalenia nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych w odniesieniu do natury matematyki. Jest to pierwsza w literaturze polskiej pozycja, która zdaje relację z najnowszych ustaleń neurobiologii i psychologii odnośnie do zdolności matematycznych, a przy tym dostarcza pogłębionej, filozoficznej refleksji w odpowiedzi na pytanie, czy da się wyjaśnić naturę matematyki.

W ŚWIECIE POWINNOŚCI

Bartosz Brożek, Mateusz Hohol, Łukasz Kurek, Jerzy Stelmach

ISBN: 978-83-7886-028-0

Oprawa: miękka

Format: 163x240 mm

Stron: 302

Cena: 59,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-039-6

Cena: 49,90 zł

Niniejszy zbiór esejów zapoznaje Czytelnika z badaniami dotyczącymi problemu normatywności podjętymi nie tylko z perspektywy filozoficznej, lecz również psychologicznej oraz kognitywistycznej. W tomie znaleźć można eseje dotyczące normatywności dyskursu epistemicznego, problemu naturalizacji normatywności, jak również analizujące podstawowe pojęcia normatywne. Ponadto Czytelnik będzie mógł zapoznać się z normatywnymi aspektami etyki, matematyki, języka, moralności oraz umysłu.

WYJAŚNIĆ UMYSŁ

Mateusz Hohol

ISBN: 978-83-7886-014-3

Oprawa: miękka

Format: 163x240 mm

Stron: 420

Cena: 59,90 zł

Dostępna jako e-book:

ISBN 978-83-7886-038-9

Cena: 49,90 zł

Dzięki neuronauce poznawczej możliwa staje się realizacja odwiecznego marzenia filozofów: wyjaśnienie tajemnic funkcjonowania ludzkiego umysłu. Ta złożona dyscyplina nie może się obyć bez szerokiego wachlarza metod badawczych. Skomplikowany przedmiot badań i zróżnicowane metody pozyskiwania danych wymagają postawienia pytań o spójność całej dyscypliny i wyjaśniającą moc teorii neurokognitywnych.

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE NR 52

ISSN: 0867-8286

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 240

Cena: 29,90 zł

ZFN to czasopismo wydawane pod auspicjami Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Specyfika tego pisma polega na tropieniu i analizowaniu problemów filozoficznych uwikłanych w nauki przyrodnicze. Takie teorie naukowe, jak ogólna teoria względności, mechanika kwantowa, teoria ewolucji czy koncepcje powstałe na gruncie nauk kognitywnych prowadzą do pytań o wyraźnym wydźwięku filozoficznym. W „Zagadnieniach” publikują nie tylko krakowscy uczeni, ale także autorzy z innych, także zagranicznych ośrodków naukowych.

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE NR 53

ISSN: 0867-8286

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 280

Cena: 29,90 zł

Numer 53 ZFN jest tomem tematycznym. Autorzy zawartych w nim tekstów poruszają zagadnienia związane z jednym z najważniejszych okresów w historii matematyki, jakim był przełom XIX i XX wieku. Okres ten obfitował w wydarzenia kluczowe dla jej rozwoju i postacie, które najmocniej wpłynęły na jej obecny kształt. W niniejszym tomie poświęcono więcej uwagi takim twórcom nowych teorii matematyki, jak Gottlob Frege, David Hilbert czy Giuseppe Veronese. W tym samym czasie doszło do znacznego ożywienia także na gruncie matematyki polskiej. Prace zawarte w tomie dotyczą zwłaszcza warszawskiej szkoły logicznej, polskiej szkoły matematycznej oraz matematyków związanych PAU w Krakowie i Towarzystwem Nauk Ścisłych w Paryżu.

kontakt: tel.: +48 12 430 63 00

marketing@ccpress.pl

www.ccpress.pl

TYTUŁY OŚRODKA BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

BERNARD BOLZANO I IDEA LOGICYZMU

Jerzy Dadaczyński

ISBN: 978-83-733234-9-0

Oprawa: miękka

Format: 163x240 mm

Stron: 420

Cena: 39,90 zł

Logicyzm, inspirowany myślą Leibnitza, wymieniany zwyczajowo obok intuicjonizmu i formalizmu, odegrał niezwykłą doniosłą rolę w nowoczesnych dziejach badań nad podstawami matematyki oraz w dziejach samej filozofii matematyki. Celem autora niniejszej rozprawy jest wykazanie, że już około 70 lat przed powstaniem prac klasyków logicyzmu w pracach praskiego matematyka, filozofa i teologa Bernarda Bolzano ujawniła się tendencja i próba realizacji programu redukcji matematyki do dyscypliny bardziej podstawowej – teorii, w którą, „w sposób naturalny”, uwikłany był aksjomat nieskończoności.

CZAS I DYNAMIKA

Antoni Pelczar

ISBN: 83-7332-151-9

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 118

Cena: 29,90 zł

Opracowanie stanowi znacznie rozszerzoną wersję referatu Czas w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych. Temat określony tytułem jest pretekstem do sformułowania uwag wykraczających nieco poza dyskusję o interpretacji zmiennej niezależnej w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych traktowanej jako czas, a dotyczących m.in. różnych problemów wiążących się z zastosowaniami matematyki. Autor starał się ograniczyć używanie pojęć i formuł matematycznych i przedstawiać możliwie proste interpretacje intuicyjne wprowadzanych pojęć i twierdzeń.

CZY SUKCESY NAUKI SĄ CUDEM?

Jacek Rodzeń

ISBN: 83-7332-316-3

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 352

Cena: 34,90 zł

Studium Jacka Rodzenia stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie: Dlaczego nauka, a zwłaszcza nauki matematyczno-przyrodnicze, w ogóle odnoszą sukcesy poznawcze, instrumentalne i aplikatywne? Odpowiadając na powyższe pytana, autor stwierdza, iż w tym studium przyświecać mu będą trzy cele: Szerokie omówienie i analiza pojęcia sukcesu nauki, występująca w klasycznych formach argumentacji na rzecz realizmu naukowego – wskazanie omówienie tych aspektów sukcesu nauki, które jak dotąd nie stanowiły podstawy lub punktu wyjścia dla argumentacji na rzecz realizmu – wypracowanie nie tyle nowej wersji stanowiska realizmu naukowego, co raczej rodzaj namysłu metafilozoficznego związanego z tym stanowiskiem wobec nauki.

CZŁOWIEK: TWÓR WSZECHŚWIATA – TWÓRCA NAUKI

Michał Heller, Robert Janusz, Janusz Mączka

ISBN: 978-83-733245-1-0

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 232

Cena: 34,90 zł

Materiały z konferencji „Człowiek – twór wszechświata i twórca nauki” zostały podzielone na pięć bloków: „Matematyka i filozofia”, „Kosmos i życie”, Umysł w kosmosie”, „Obraz świata i metodologia” i „Kultura i język”. Ta wieloaspektowość ujęcia przewodniego tematu konferencji odpowiada dzielonemu przez uczonych przekonaniu, że w człowieku ewolucja kosmiczna osiągnęła poziom samoświadomości i z chwilą, gdy to nastąpiło, człowiek stał się twórcą – twórcą długiego ciągu dokonań, zmierzających do zrozumienia wszechświata i siebie samego w nim.

DYNAMIKA NAUKI

Paweł Polak

ISBN: 83-7332-239-6

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 193

Cena: 34,90 zł

Wśród wielu istniejących modeli rozwoju nauki autora tej książki interesują modele dynamiczne, czyli modele konstruowane w oparciu o formalizm układów dynamicznych. Spotykamy je wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami zmiennymi, np. w fizyce, ekologii, ekonomii. Zdaniem autora analiza dynamicznych modeli rozwoju nauki może dostarczyć cennych informacji o rozwoju nauki, koniecznych do zbudowania bardziej adekwatnej filozofii nauki.

GALILEUSZ

Annibale Fantoli

ISBN: 83-7332-054-7

Oprawa: twarda

Format: 165x245 mm

Stron: 510

Cena: 59,90 zł

Obszerne studium Fantolego sytuuje się w tym nurcie badań dotyczących Galileusza, który zainicjowany w latach 40. przybrał na sile w ostatnim dziesięcioleciu dzięki licznym zachętom Jana Pawła II. (...) To właśnie papież mówił o tragicznym wzajemnym nieporozumieniu, jakie miało miejsce 350 lat temu pomiędzy „nową” nauką i Galileuszem a teologią. Monografia Fantolego nie jest jedynie biografią, lecz - jak pisze sam autor - jej celem jest „wydobycie na jaw tych wszystkich czynników: pojęciowych, ideologicznych i religijnych, które przejawiały się w różnych okresach życia Galileusza, i pokazanie ich subtelnej współzależności dialektycznej, która stopniowo prowadziła do konfliktu Galileusza z filozofami, teologami i w końcu z Kościołem.

INFORMACJA A ROZUMIENIE

Michał Heller, Janusz Mączka

ISBN: 83-7332-272-8

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 296

Cena: 34,90 zł

Materiały z 8. Krakowskiej Konferencji Metodologicznej w PAU na temat rozumienia informacji. składa się z części: I. „Z punktu widzenia matematyki”, II. „Z punktu widzenia biologii”, III. „Z punktu widzenia logiki i filozofii”, IV. „Z punktu widzenia komputerów i człowieka”, V. „Z punktu widzenia wolnego rynku”.

JEDNOŚĆ NAUKI – JEDNOŚĆ ŚWIATA?

Michał Heller, Janusz Mączka

ISBN: 83-7332-120-9

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 284

Cena: 34,90 zł

Książka zawiera teksty dotyczące najszerzej pojętego rozumienia jedności w nauce (Jedność przyrody, wielość zjawisk, Jedność a racjonalność, Zagadnienie unifikacji teorii matematycznych), jedności w filozofii (Systemy pojęć metafizycznych jako algebry Boole’a, O metodę w filozofii, Niewymierność i nieobliczalność a sztuczna inteligencja), dyskusji o pięknie (Piękno w matematyce, Piękno jako kryterium prawdy, Piękno a technika komputerowa), dyskusji o ekonomii i matematyce (Czy może istnieć matematyczna teoria rynku?, Giełda - Matematyka czy psychologia?)

KRAKOWSKA FILOZOFIA PRZYRODY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM T. 1

Michał Heller, Janusz Mączka

ISBN: 978-83-733242-9-9

Oprawa: miękka

Format: 165x230 mm

Stron: 182

Cena: 34,90 zł

Specyficzna atmosfera Krakowa sprawia, że filozofowie, teologowie, matematycy, fizycy, biologowie i przedstawiciele innych nauk od wieków często współpracują ze sobą w tym mieście. Książka ta stanowi odpowiedź na pytanie o źródła tego raczej nieczęstego w innych ośrodkach naukowych zjawiska, a odpowiedź na nie podjęli uczestnicy seminarium Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego PAT, korzystając z bogactw często nieodkrytych jeszcze skarbców krakowskich archiwów. W pierwszym tomie tradycja ta została przeanalizowana w artykule pt. Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. Kolejne artykuły w niej zamieszczone poświęcone są „ojcom założycielom”: Tadeuszowi Garbowskiemu i Władysławowi Heinrichowi.

KRAKOWSKA FILOZOFIA PRZYRODY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM T. 2

Michał Heller, Janusz Mączka

ISBN: 978-83-733243-0-5

Oprawa: miękka

Format: 165x230 mm

Stron: 386

Cena: 34,90 zł

Tom drugi został poświęcony życiu i poglądom filozoficznym Joachima Metallmanna (szczególnie jego dziełu Determinizm nauk przyrodniczych), Zygmunta Zawirskiego (m.in. idei wiecznego powrotu) oraz Bolesława Gaweckiego (i interesującej go problematyce przyczynowości w fizyce).

KRAKOWSKA FILOZOFIA PRZYRODY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM T. 3

Michał Heller, Janusz Mączka

ISBN: 978-83-733243-1-2

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 260

Cena: 34,90 zł

Tom trzeci koncentruje się – poza wymienionymi w tytule – wokół poglądów takich filozofów, jak Czesław Białobrzeski, Stanisław Zaremba, Henryk Mehlberg, Benedykt Bornstein, Franciszek Zeidler, Bogumił Jasinowski i Zygmunt Spira.

LISTY KOPERNIKAŃSKIE

Galileo Galilei

ISBN: 978-83-733234-7-6

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 131

Cena: 29,90 zł

Listy kopernikańskie należą do klasyki nie tylko włoskiej, ale także światowej literatury, to teksty, których znaczenie wykracza poza okazjonalny kontekst polemiki o charakterze teologicznym oraz poza szersze ramy czasu ich powstania w tym sensie, że zapraszają do refleksji na temat tych idei i wydarzeń należących do historii myśli, które legły u podstaw czasów nam współczesnych.

LOGIKA, TOPOLOGIA, JĘZYK

Robert Piechowicz

ISBN: 978-83-733249-2-3

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 112

Cena: 29,90 zł

Książka poświęcona jest precyzyjnemu zdefiniowaniu pojęć na poziomie leksykalnym. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy – zawiera spis niezbędnych definicji i twierdzeń, drugi – formułuje najważniejsze pytania dotyczące problematyki znaczenia oraz przedstawia kilka wybranych lingwistycznych opisów języka naturalnego, trzeci – wykorzystując pojęcia leksemu i hiponimii – proponuje formalną konstrukcję całego zagadnienia, a czwarty omawia jej zalety i wady.

NAUKA A KULTURA MASOWA

praca zbiorowa

ISBN: 83-7332-710-8

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 132

Cena: 29,90 zł

Książka zawiera referaty wygłoszone podczas XII Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, Nauka i kultura masowa. Dotyczą one śmiertelnego zagrożenia, jakie dla nauki, której celem jest poszukiwanie i przekazywanie prawdy, stanowi w mediach pełna dominacja formy spektaklu. W pierwszej części znalazły się referaty na temat relacji między nauką a mediami, w drugiej – odnoszące się do problematyki popularyzacji osiągnięć matematyki i fizyki.

NAUKA W POSZUKIWANIU METAFIZYKI

Teresa Obolevitch

ISBN: 83-7332-142-X

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 138

Cena: 29,90 zł

Rozprawa wpisuje się we współczesną historię przyswojenia polskiemu czytelnikowi myśli W. Sołowiowa, najwybitniejszego rosyjskiego filozofa XIX w. Autorka analizuje jego wczesne i dotychczas nietłumaczone prace, dzięki czemu Sołowiow został ukazany nie tylko jako spekulatywny filozof, ale także jako filozof zainteresowany naukami przyrodniczymi.

NAUKI PRZYRODNICZE A TEOLOGIA: KONFLIKT I WSPÓŁISTNIENIE

Michał Heller, Zbigniew Liana, Janusz Mączka, Włodzimierz Skoczny

ISBN: 83-87952-06-0

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 390

Cena: 44,90 zł

Historia bez filozoficznego spojrzenia może się łatwo zamienić w kronikarskie kolekcjonowanie faktów, podobnie, jak filozofia nauki bez historycznej podbudowy łatwo przechodzi w uprawianie fikcji. Autorzy książki postawili sobie wyraźny cel dydaktyczny. Chcieli nauczyć rozumienia ważnych procesów dziejowych zachodzących w kulturze. Podjęli najbardziej kontrowersyjne tematy z dziejów ludzkiej myśli: m.in. rewolucję kopernikańską i „sprawę Galileusza”.

NAUKOWA METAFIZYKA ZYGMUNTA ZAWIRSKIEGO

Maria Piesko

ISBN: 83-7332-207-8

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 134

Cena: 29,90 zł

Autorka omawia odpowiedź, jaką dał polski filozof Zygmunt Zawirski na pytanie o rolę metafizyki w dobie triumfu nauki. Rozważone zostają tutaj następujące kwestie: Czy w ogóle sensowne jest pytanie o naukową metafizykę? Jakie przesłanki usprawiedliwiają jej postawienie? I wreszcie: Czego, wbrew oczekiwaniom niektórych filozofów, na pewno nie można się po takiej metafizyce spodziewać?

PLATONIZM MATEMATYCZNY

Krzysztof Wójtowicz

ISBN: 83-7332-047-4

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 162

Cena: 34,90 zł

W roku 1934 ukazało się obszerne dzieło polskiego filozofa, Joachima Metallmanna pt. Determinizm nauk przyrodniczych. Ten obszerny tom był poświęcony tylko zagadnieniu determinizmu w fizyce. Śmierć autora w roku 1942 położyła kres jego dalszym pracom badawczym. Zdołał on wszakże przygotować obszerną część drugiego tomu poświęconego determinizmowi w biologii. Krytyczne wydanie rękopisu oddajemy do rąk Czytelników. Wydanie to zawiera biogram Joachima Metallmanna oraz wykaz wszystkich jego publikacji.

PRAWA PRZYRODY

praca zbiorowa

ISBN: 978-83-733260-1-9

Oprawa: miękka

Format: 165x245 mm

Stron: 324

Cena: 39,90 zł

Zbiór referatów wygłoszonych podczas XI Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, zorganizowanej wspólnie przez Ośrodek Badań Interdysplinarnych, PAU i UJi, będącej reakcją na coraz powszechniejsze praktyki podważające tradycyjne pojmowanie nauki jako racjonalnej refleksji, opierającej się na stawianiu hipotez i ich weryfikacji. Szczególnie inspirujące wydają się głosy Władysława Stróżewskiego i Jana Woleńskiego, ujawniające filozoficzny kontekst uprawiania nauk przyrodniczych.

PROBLEMATYCZNY KONKORDYZM

Teresa Obolevitch

ISBN: 83-7332-306-6

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 360

Cena: 34,90 zł

W książce zostaje podjęty problem relacji wiedzy i wiary. Zagadnienie to zostało rozważone w „nietypowej” perspektywie, jaką wyznacza filozofia rosyjska. Wiele idei Sołowjowa i Franka, dotyczących stosunków między wiedzą i wiarą, ma dla metodologii wartość czysto historyczną. Pomimo to, według autorki, ich koncepcje zasługują na wnikliwą analizę.

SKŁONNOŚCIOWA INTERPRETACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Wojciech Załuski

ISBN: 978-83-733251-6-6

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 239

Cena: 39,90 zł

Trudno dziś wyobrazić sobie możliwość uprawiania nauk przyrodniczych bez wykorzystania metod probabilistycznych. Rola metod probabilistycznych jest nie do przecenienia także w różnych gałęziach filozofii, zwłaszcza filozofii nauki, gdzie okazują się one niezbędne do prowadzenia zaawansowanej analizy takich zagadnień, jak np. przyczynowość i konfirmacja teorii naukowych, oraz w filozofii umysłu, gdzie wykorzystuje się je w budowie modeli umysłu czy w analizie procesów uczenia.

SPÓR O PRZYCZYNOWĄ STRUKTURĘ CZASU

Tadeusz Pabjan

ISBN: 978-83-733243-2-9

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 240

Cena: 34,90 zł

Jednym z najbardziej znanych stanowisk w sporze o naturę czasu jest teoria kauzalna, zgodnie z którą czas sprowadza się do związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy następującymi po sobie zdarzeniami. Niniejsza książka przedstawia historię tej koncepcji. Autor śledzi losy przyczynowej teorii czasu w jej pierwszych, filozoficznych sformułowaniach, a następnie dokonuje jej oceny z punktu widzenia współczesnej nauki. W przeprowadzonych analizach szczególne miejsce zarezerwowano dla poglądów polskiego filozofa, Henryka Mehlberga, który nadał kauzalnej teorii czasu postać systemu aksjomatycznego.

STRUKTURA I EMERGENCJA

Michał Heller, Janusz Mączka

ISBN: 83-733234-5-2

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 222

Cena: 29,90 zł

Zbiór referatów z IX Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności i Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, poświęconej emergencji jako cesze ewoluującego wszechświata i redukcjonizmowi jako właściwości podejścia badawczego. Materiały konferencyjne zostały podzielone na pięć działów:, w których znalazła się problematyka związana z pojęciami „struktury i emergencji” i ich aspektami: matematycznym, fizycznym, biologicznym i filozoficznym.

STWÓRCA – WSZECHŚWIAT – CZŁOWIEK T. 1

ISBN: 83-7332-305-4

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 165x235 mm

Stron: 334

Cena: 49,90 zł

Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne i Kalifornijskie Centrum do Badań nad Dialogiem pomiędzy Teologią i Naukami Przyrodniczymi (The Center for Theology and the Natural Sciences – CTNS) w Berkely (California, USA) przez ponad dziesięć lat kierowały programem naukowych konferencji pod wspólnym tytułem „Boże działanie w perspektywie nauki”. Konferencje te zaowocowały publikacją serii monografii, których aspekty naukowe obejmują szeroki zakres kwestii od kosmologii współczesnej, po biologię ewolucyjną i neurobiologię. Niniejsza antologia proponuje przekład wybranych referatów opublikowanych po angielsku we wspomnianej wyżej serii monografii. Jak wskazuje ogólny temat konferencji, specjalny nacisk został położony na kwestię tego, na ile nauki doświadczalne mogą pomóc w zrozumieniu Bożego działania.

STWÓRCA – WSZECHŚWIAT – CZŁOWIEK T. 2

ISBN: 83-7332-309-0

Oprawa: twarda z obwolutą

Format: 165x235 mm

Stron: 396

Cena: 49,90 zł

SYMETRIA W MUZYCE

Anna Brożek

ISBN: 83-7332-210-8

Oprawa: miękka

Format: 145x205 mm

Stron: 148

Cena: 24,90 zł

Autorka postawiła sobie za cel wykazanie, że symetria w muzyce jest nie tylko możliwa, ale obecna i potrzebna. W rozdziale pierwszym autorka definniuje symetrię i przedstawia jej zastosowania w naukach matematyczno-przyrodniczych. Rozdział drugi poświęcony jest obecności symetrii w muzyce na różnych poziomach jej organizacji i w różnych fazach jej powstawania. W ostatnim rozdziale autorka odpowiada na pytanie: jaki związek z zagadnieniem piękna w muzyce ma obecna w niej symetria.

kontakt: tel.: +48 12 430 63 00

marketing@ccpress.pl

www.ccpress.pl

KSIĄŻKI TEGO AUTORA

Umysł prawniczy Myślenie. Podręcznik użytkownika Marzenie Leibniza. Rzecz o języku religii Wierzę, żeby rozumieć. Z Michałem Hellerem rozmawiają Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek i Zbigniew Liana The Emergence of Normative Orders The Normative Mind 

POLECANE W TEJ KATEGORII

Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?