Autor - R.J. Palacio

Krzyżacy Zakon Zdrady

Krzyżacy Zakon Zdrady

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.59 zł

-68%

Od cza­su śmier­ci tra­gicz­nej, w dniu 7 sierp­nia 1411 ro­ku. W Rop­czy­cach, Ar­cy­bi­sku­pa Gnieź­nień­skie­go i Kanc­le­rza Ko­ron­ne­go, Mi­ko­ła­ja Ku­row­skie­go, kie­dy to ten, zle­ciał z ko­nia pro­sto na łeb, i kark so­bie skrę­cił, ja­dąc na we­zwa­nie kró­la swe­go Ja­gieł­ły, ja­ko za

Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia

Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.02 zł

-23%

Mo­no­gra­fia Do­na­ty Do­mi­nik-Sta­wic­kiej Jul, syn Sal­ly do­sko­na­le wpi­su­je się w nurt mo­no­gra­fii na­uko­wych, któ­re są po­świę­co­ne na­szym wiesz­czom. Pra­ca au­tor­ki ma jed­nak do­dat­ko­wy wa­lor: pre­zen­tu­je wy­miar oso­bi­sty, su­biek­tyw­ny. Po­zwa­la to na ta­ki ogląd S...

Skarbonka od Ludwika

Skarbonka od Ludwika

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Biografie

Typ: e-book

Ocena:

cena od 12.05 zł

-30%

O daw­nym Ja­ro­ci­nie, o swo­im ży­ciu, i nie tyl­ko, opo­wia­da Ka­zi­mierz Paw­lakWy­słu­chał i opra­co­wał An­drzej Go­gul­ski

Szpie­dzy kró­la Ja­gieł­ły

Szpie­dzy kró­la Ja­gieł­ły

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.59 zł

-68%

Rok An­no Do­mi­ni, 1407 był to, już rok wal­ki wy­wia­dów, po­mię­dzy za­ko­nem krzy­żac­kim a Kró­lem Pol­skim, Wła­dy­sła­wem II Ja­gieł­łą. Wpraw­dzie nie, na mie­cze i su­li­ce jesz­cze, ale i te by­wa­ły nie­rzad­kim wi­do­kiem na gra­ni­cach, obu wro­gich so­bie po­tęg. Ale na wie­ści, o so­

Grun­wald 1410

Grun­wald 1410

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.59 zł

-29%

La­ta po­prze­dza­ją­ce bez­po­śred­nią woj­nę, po­mię­dzy za­ko­nem Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny, krzy­ża­ka­mi zwa­nych wszę­dzie tam, gdzie za­kon ten zna­ny, był ze swej złej sła­wy. A kró­lem Pol­skim Wła­dy­sła­wem Ja­gieł­łą i księ­ciem Li­tew­skim Wi­tol­dem wy­peł­nio­ne by­ły, sta­ra­nia­

Or­ło­we Gniaz­do

Or­ło­we Gniaz­do

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.59 zł

-29%

Cie­bie Or­le na pa­tro­na go­dła swo­je­go so­bie bio­rę. To ja mu na to tak po­wia­dam: Ta­koż so­bie ga­dasz knia­ziu, ja­ko­byś mnie to ku­pił so­bie. A czyś ty go­dzien jest, aby to mój wi­ze­ru­nek w go­dle i na cho­rą­gwiach swo­ich no­sić?. A Lech na to tak pręd­ko po­wia­da: Przy­się­gę Ci

Zmiana odrobinę radykalna

Zmiana odrobinę radykalna

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Romans / Erotyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.15 zł

-30%

Któż z nas nie chciałby przynajmniej od czasu do czasu dokonać w swoim życiu mniej lub bardziej poważnych poprawek, udoskonaleń lub zmian?!Każdy chciałby. Lub niemal każdy. No w każdym razie wielu, bardzo wielu. A zmian radykalnych? Zmian totalnych? Zmian wywracających całe nasze mniej lub lepiej,

Nowe dni

Nowe dni

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 10.58 zł

-29%

Zbiór inspirujących tekstów, towarzyszących w drodze do siebie samego. Jeśli nie mamy siły, nie znajdujemy sposobu, a rozwiązania zdają się nie istnieć, możemy uwierzyć, że jesteśmy najbliżej czegoś nowego w naszym życiu. Wówczas właśnie mamy możliwość zapytać siebie o swoje prawdziwe pragnienia, w

Jest dobrze

Jest dobrze

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Hobby

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.15 zł

-30%

Książka ta powstała jako rezultat kilkunastu lat pomagania osobom, które zgłaszały się na psychoterapię. Byli wśród nich tacy, którzy leczyli się łatwiej, byli tacy, którzy leczyli się trudniej, a byli też i tacy, którzy nie leczyli się wcale. Na ponad 200 stronach autor usiłuje opowiedzieć o tym,

12 Kroków. W czym jest ta siła?

12 Kroków. W czym jest ta siła?

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Poradniki

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.94 zł

-30%

Ujęcie Programu 12 Kroków w sposób, który wskazuje na ich uniwersalny charakter. Każdy i w każdej sytuacji życiowej może go stosować i czerpać z niego moc do swojego lepszego, bardziej satysfakcjonującego życia. Gdy działamy zgodnie z nim, on działa w nas. I dzieją się cudowne rzeczy. Sprawdź!

Legenda Ślęzej Góry

Legenda Ślęzej Góry

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Fantastyka / SF

Typ: e-book

Ocena:

cena od 6.50 zł

-24%

Legenda Ślęzej góry - jest to pisownia oryginalna. Komiks znanego polskiego rysownika, Józefa Bendziechy ilustruje opowieść Stanisława Wasylewskiego "Legenda Ślęzej Góry - ze zbioru Legendy i baśnie śląskie (wybór)".

Poczytaj nam, babciu!

Poczytaj nam, babciu!

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Dla dzieci

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.88 zł

-28%

"Poczytaj nam, babciu!" to zbiór wyjątkowych wierszyków dla małych i większych dzieci.

Baśnie z krainy północy

Baśnie z krainy północy

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Fantastyka / SF

Typ: e-book

Ocena:

cena od 11.59 zł

-23%

Daw­no, daw­no te­mu w ro­dzi­nie kró­la Nor­we­gii Ery­ka i je­go żo­ny Sy­gry­dy przy­szedł na świat ślicz­ny chłop­czyk..."O królewiczu zaklętym w niedźwiedzia" to jedna z 9 bajek, które można znaleźć w "Baśniach z krainy północy". Pozostałe baśnie to: "O Swawie Salkirii Odyna i rybaku znad fior

Znaczenie pieniądza

Znaczenie pieniądza

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.15 zł

-30%

Pie­nią­dze są te­ma­tem, o któ­ry się ocie­ra­my każ­de­go dnia. Jest to te­mat fa­scy­nu­ją­cy a za­ra­zem trud­ny, gdyż py­ta­nie o sto­su­nek do pie­nią­dza zmu­sza czło­wie­ka do kon­fron­ta­cji z tym, co w nim pier­wot­ne – lę­ku przed utra­tą bez­pie­czeń­stwa."Znaczenie pieniądza" opisuje h

Coaching 3D

Coaching 3D

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Biznes

Typ: e-book

Ocena:

cena od 1.69 zł

-16%

W krainie jednowymiarowców wszystko było płaskie - płaskie były myśli, dźwięki, zapachy, uczucia, plany i marzenia - nawet płaskie były sny... Coaching 3D to bajka o coachingu na wesoło.

147 gates

147 gates

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.72 zł

-30%

147 thoughts put into words. Motivating, uplifting, reflective and full of inspiration – the gates that open new hopes. The cure for the "evil" of this world.147 myśli ubranych w słowa. Motywujące, podnoszące na duchu, refleksyjne i pełne natchnienia - bramy otwierające nowe nadzieje. Lekarstwo...

Podróżny flesz

Podróżny flesz

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.15 zł

-30%

Nie spo­dzie­waj się opi­su wiel­kich przy­gód, wska­zó­wek czy nie­sa­mo­wi­tych opo­wie­ści. Od­da­ję w Two­je rę­ce wra­że­nia z po­dró­ży prze­fil­tro­wa­ne przez zmy­sły i pa­mięć.

Cze­go uczę się od zwie­rząt

Cze­go uczę się od zwie­rząt

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.00 zł

-30%

Przy­ja­ciół zwie­rząt: ko­cia­rzy, psia­rzy oraz wiel­bi­cie­li wszel­kich stwo­rzeń, a tak­że tych któ­rym ob­ca jest obec­ność zwie­rza­ka w do­mu i oczy­wi­ście wszyst­kich za­in­te­re­so­wa&

Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej

Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Poradniki

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.35 zł

-30%

Mi­nę­ło 10 lat od wy­da­nia mo­jej książ­ki „Uczeń z ro­dzi­ny dys­funk­cyj­nej” ad­re­so­wa­nej przede wszyst­kim do na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, pe­da­go­gów i psy­cho­lo&sh

Dom na Zanzibarze

Dom na Zanzibarze

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Romans / Erotyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.58 zł

-30%

Kie­dy mia­łam dwa­dzie­ścia lat, by­łam zbyt mło­da, by umieć cie­szyć się chwi­lą. Wy­da­wa­ło mi się, że ży­cie jest nud­ne, że jest udrę­ką bez ce­lu. Na­uczy­łam się do­ce­niać każ­dą chwi­lę, kie­dy sta&sh

Córki i matki. 9 składników serdeczności

Córki i matki. 9 składników serdeczności

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Romans / Erotyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.60 zł

-30%

Ol­ga Ker­sten-Ma­twin jest ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Od 30 z gó­rą lat pra­cu­je ja­ko psy­cho­loż­ka i te­ra­peut­ka w Ka­na­dz

Apetyt na wege

Apetyt na wege

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Hobby

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.15 zł

-30%

„Apetyt na wege” to zbiór najciekawszych przepisów, podzielonych według pór roku i miesięcy. Receptury te stworzone zostały z myślą nie tylko o wegetarianach, ale głównie o wszystkich osobach, które są zainteresowane zdrowym gotowaniem.Główna zasada - to unikanie chemii w żywności!Druga

Pa­mięć i kre­atyw­ność. Tre­ning umy­słu na mia­rę XXI wie­ku

Pa­mięć i kre­atyw­ność. Tre­ning umy­słu na mia­rę XXI wie­ku

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 14.30 zł

-30%

Na­sze ży­cie i świat ule­ga­ją gwał­tow­nym prze­mia­nom; w tem­pie nie­spo­ty­ka­nym w dzie­jach ludz­ko­ści. Ży­je­my w cza­sach, w któ­rych do­stęp­na wie­dza po­dwa­ja się co 3-4 la­ta. Świa

Mandala w arteterapii

Mandala w arteterapii

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.43 zł

-30%

Książ­ka z za­ło­że­nia jest prze­zna­czo­na do re­ali­za­cji pro­gra­mów ar­te­te­ra­peu­tycz­nych, ćwi­czeń twór­cze­go roz­wo­ju tak do in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki jak i pra&

Czerwony ołówek.

Czerwony ołówek.

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.35 zł

-30%

„Czer­wo­ny ołó­wek” (w wer­sji pa­pie­ro­wej mia­no­wa­ny do Na­gro­dy Li­te­rac­kiej im. Mac­kie­wi­cza, a w e-bo­oko­wej uak­tu­al­nio­ny) po­rwie każ­de­go, kto in­te­re­su­je się hi­sto­rią Pol­ski ...

Usta harmonijka. Relacje Żydów których uratowali od Zagłady Polacy

Usta harmonijka. Relacje Żydów których uratowali od Zagłady Polacy

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Literatura faktu

Typ: e-book

Ocena:

cena od 17.39 zł

-23%

Przej­mu­ją­ca książ­ka, za­wie­ra­ją­ca wstrzą­sa­ją­ce, a za­ra­zem wzru­sza­ją­ce opo­wie­ści pol­skich Ży­dów. „Ust­na har­mo­nij­ka” jest książ­ką do­ku­men­tal­ną, w

Ulicznica

Ulicznica

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Romans / Erotyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.45 zł

-30%

Ta książ­ka ma pew­ną szcze­gól­ną ce­chę. Jej bo­ha­te­rem jest do­bro. W do­dat­ku nie od­święt­ne, nie oka­zjo­nal­ne, nie przy­cup­nię­te nie­śmia­ło na obrze­żach rze­czy­wi­sto­ści, nie zer

Kaprys (przy)powieść o kobiecie i mężczyźnie

Kaprys (przy)powieść o kobiecie i mężczyźnie

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Obyczajowe

Typ: e-book

Ocena:

cena od 15.70 zł

-30%

„Ka­prys” to książ­ka o mi­ło­ści, w któ­rej nie pa­da sło­wo „mi­łość”. To przy­po­wieść o dwóch od­wiecz­nych sa­mot­no­ściach: ko­bie­cej i mę­skiej.

147 bram

147 bram

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Poradniki

Typ: e-book

Ocena:

cena od 13.72 zł

-30%

147 myśli ubranych w słowa. Motywujące, podnoszące na duchu, refleksyjne i pełne natchnienia - bramy otwierające nowe nadzieje.

Akwarele

Akwarele

Autorzy:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

Kategorie: Powieść, opowiadanie, poezja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 4.92 zł

-20%

„Wiek XXI jest dla au­tor­ki sy­no­ni­mem zła, któ­re spro­wa­dza wraż­li­wość świa­ta do po­jęć eko­no­micz­nych. Swo­istym ka­thar­sis jest tu za­tem rze­czy­wi­stość od­le­gła, mi­tycz­n