Autor - Sylwia Stano

Między słowem a dźwiękiem

Między słowem a dźwiękiem

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 38.85 zł

-18%

Pierwsza na świecie monografia na temat pieśni na głos i fortepian Franza Liszta, prezentuje jego główną ideę artystyczną: łączenie muzyki i poezji. Autorka przeprowadziła wnikliwe badania źródłowe i z pasją dąży do wyjaśnienia tajemnic ukrytych w słowno-muzycznej materii utworów Liszta. Dokonu...

Luneta i radar

Luneta i radar

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.80 zł

-17%

Książka stanowi zbiór ściśle powiązanych ze sobą szkiców, podejmujących refleksję teoretyczną nad dziedzinami rozpatrywanymi zazwyczaj osobno: antropologią słowa, teorią antropologiczną, filozofią kulturalistyczną i założeniami animacji kultury. Kwestie te ujmowane są transdyscyplinarnie, a spó...

Przeszłość jako przedmiot wiedzy

Przeszłość jako przedmiot wiedzy

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Inne

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Publikacja ukazuje proces kształtowania się nowoczesnych pojęć definiujących historię jako dyscyplinę naukową. Jednak autor wykracza znacznie poza samą tematykę formowania się nauk historycznych, prezentując zmiany w tkance społecznej i światopoglądowej, które temu procesowi nie tylko towarzysz...

Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi

Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.00 zł

-18%

Jak kształtują się relacje miedzy człowiekiem a przedmiotem? Czy obiekt materialny jest mediatorem znaczeń czy może aktywnym uczestnikiem i współtwórcą rzeczywistości? Autorzy tekstów składających się na tom Ludzie w świecie przedmiotów… próbują odpowiedzieć na te pytania, ukazując wielowymiaro...

Urzędnicy, biznesmeni, artyści

Urzędnicy, biznesmeni, artyści

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 20.20 zł

-19%

Nowatorskie i oryginalne ujęcie problematyki sektora kultury we współczesnej Azji w perspektywie kontaktów Instytutu Adama Mickiewicza ze strategicznymi krajami tego kontynentu: Chinami, Republiką Korei, Japonią, Indiami oraz Hongkongiem, Singapurem, Makau i Tajwanem. Każdy z autorów prezentuje...

Regards sur l'oral et l'écrit

Regards sur l'oral et l'écrit

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.85 zł

-17%

Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom wynikającym z różnorodności perspektyw badawczych zastosowanych do analiz języka mówionego i pisanego, traktowanych jako uzupełniające się odmiany jednego systemu. Część I (językoznawcza) dotyczy specyfiki języka komunikacji elektronicznej, będącego s...

Znaki czy nie znaki? Tom 2

Znaki czy nie znaki? Tom 2

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.53 zł

-18%

W publikacji przedstawiono różne podejścia do terminu znaku oraz kwestii jego inności. Autorzy snują rozważania dotyczące semantyki polskiej wokabuły sam, kategorii przypadku, problemu kompozycyjnej analizy fraz rzeczownikowych, związków między dwoma systemami semiotycznymi: językiem naturalnym...

Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich

Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.80 zł

-17%

Książka przybliża polskiemu czytelnikowi debaty naukowe i rozwój badań w zakresie konstruktywizmu ugruntowane już w nauce europejskiej i anglosaskiej, ale praktycznie nieobecne lub dopiero pojawiające się na gruncie polskim. Książka stawia sobie za zadanie zaprezentować grono badaczy, którzy mi...

Zdrowie i choroba

Zdrowie i choroba

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Psychologia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 23.70 zł

-18%

Zbiór tekstów koncentrujących się wokół dwóch zasadniczych kwestii: psychospołecznego funkcjonowania (stres, radzenie sobie ze stresem, jakość życia, poczucie koherencji, potraumatyczny wzrost) osób dorosłych zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi (nieswoiste choroby zapalne jeli...

Geologia regionalna Polski

Geologia regionalna Polski

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 47.20 zł

Czwarte, zasadniczo zmienione i zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika akademickiego, omawiającego jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii oraz tektoniki. Jednostki geologiczne prezentowane są w nim w kolejności od najstarszych (platforma wschodn...

Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem?

Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem?

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 29.68 zł

-18%

Autorka opisuje postawy nastoletnich muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii wobec demokracji, narodu, praw człowieka, praw kobiet i Unii Europejskiej. Dokładnie omawia formalną edukację obywatelską w tych krajach oraz zasady islamu pod kątem ich obywatelskiego potencjału. Próbuje odpow...

Filozofia i wartości. IV

Filozofia i wartości. IV

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 27.70 zł

-19%

Tom rozważań dotyczących kwestii ontologicznych, etycznych i aksjologicznych. Zebrane w nim artykuły wyrażają pewne stanowisko filozoficzne, które sam Autor określa mianem: transcendentalny racjonalizm. Na publikację składają się teksty opublikowane już w XXI wieku z wyjątkiem jednego, który do...

Wstęp do afrykanistyki

Wstęp do afrykanistyki

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.50 zł

Wprowadzenie do filologii afrykańskiej jako nauki humanistycznej, zajmującej się badaniem języków, literatur i kultur Afryki, zarówno na podstawie analizy zabytków piśmiennictwa, jak też dzięki zastosowaniu różnych metod pracy terenowej. Dużo miejsca w książce poświęcono sytuacji językowej Afry...

Uwikłane obrazy

Uwikłane obrazy

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Książka dotyczy wizji stosunków międzynarodowych przedstawianej w filmach powstałych w Hollywood. Analizując produkcje dominującej w świecie północnoamerykańskiej kinematografii, autor stara się odpowiedzieć na następujące pytania: Jak definiowana jest w prawie międzynarodowym suwerenność państ...

Propensity Score Matching

Propensity Score Matching

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 9.95 zł

Książka omawia własności statystyczne metody Propensity Score Matching w małej próbie. Porównano w niej na gruncie symulacji różne estymatory łączenia wykorzystujące prawdopodobieństwo w małych próbach. Porównaniu są poddane estymatory służące do szacowania przeciętnych efektów oddziaływania (A...

W pogoni za wyobrażeniami

W pogoni za wyobrażeniami

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Ameryka Łacińska cieszy się dużą popularnością wśród polskich podróżników, którzy równie często ją odwiedzają, jak i opisują. Egzotyka, magia, niezwykłość i niesamowitość dominują w dostępnych na polskim rynku książkach. Czy jednak rzeczywiście podróżnicy piszą o krajach latynoamerykańskich czy...

The Centrality of the Regime for Political Science

The Centrality of the Regime for Political Science

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.21 zł

-17%

The book concentrates on the crucial Aristotelian concept of politeia, trying to show how its understanding has evolved for years, often towards fallacious interpretations. The text also points out how reconstruction of the original meaning of the concept can help in creating the frames for mod...

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej

Autorzy: ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.80 zł

-17%

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemianami ustrojowymi ostatnich 25 lat, a w świecie – w związku z dążeniem do jak najszerszego uwzględni...

Techniki zbioru utrwalania i konserwacji zwierząt

Techniki zbioru utrwalania i konserwacji zwierząt

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Kompendium wiedzy na temat zbioru, konserwacji i utrwalania zebranego materiału zoologicznego. Adresowany głównie do studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni, stanowi zarazem niezwykle użyteczną pomoc dla badaczy i pracowników instytucji naukowych, edukacyjnych i usługowych, takich ja...

Rozmowy z T.G. Masarykiem

Rozmowy z T.G. Masarykiem

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Filozofia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Rozmowy z T. G. Masarykiem są dziełem o szczególnym charakterze, ważnym dokumentem ukazującym postać tego uczonego i polityka w świetle nieznanym dotąd w Polsce. Ze spisanych przez Karela Čapka, przyjaciela twórcy Czechosłowacji i wybitnego pisarza rozmów dowiadujemy się zarówno o dzieciństwie...

Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza

Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Publikacja przedstawia twórczość Tymoteusza Karpowicza (1921-2005), polskiego poety, prozaika i dramaturga, zwłaszcza na niwie teatralnej. Karpowicz uznawany jest niekiedy za ostatniego wielkiego modernistę, a publikacja Eweliny Godlewskiej-Byliniak nadaje sens temu twierdzeniu. Autorka próbuje...

Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. Tom 3

Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. Tom 3

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 58.60 zł

-18%

Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500 to synteza kultury artystycznej ważnego regionu dawnej Europy. Tom trzeci proponuje nową interpretację sztuki niderlandzkiej i północnoeuropejskiej XV wieku. Przedstawia ją jako konglomerat przedmiotów-rzeczy działających na odbiorcę w określony – materi...

Genealogia współczesności

Genealogia współczesności

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Historia

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.70 zł

-18%

Publikacja jest zwieńczeniem serii Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815–1939. Książka ma charakter przeglądowy, zawarte w niej są, przygotowane przez członków zespołu badawczego, analizy i podsumowania wszystkich istotnych czołowych polskich myślicieli i przedstawicieli prądów...

Jak napisać pracę dyplomową

Jak napisać pracę dyplomową

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Informatyka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 19.35 zł

-19%

Książka Umberto Eco, włoskiego semiotyka i estetyka, profesora wielu uniwersytetów (m.in. we Florencji i Bolonii), została pomyślana jako poradnik dla studentów przystępujących do pisania pracy magisterskiej. Autor przedstawia kolejne fazy powstawania pracy, począwszy od wyboru promotora i sfor...

Szamani i nauczyciele

Szamani i nauczyciele

Autorzy: · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Publikacja poświęcona Buriatom zachodnim, analizująca przemiany społeczno-kulturowe zachodzące w mniejszościowych grup narodowościowych zamieszkujących Syberię. Buriaci, do niedawna określani mianem "ludów rdzennych", doświadczywszy konsekwencji nowoczesności w wersji radzieckiej komunistycznej...

Nie całkiem obce

Nie całkiem obce

Autorzy: · · ·

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie:

Typ: e-book

Ocena:

cena od 18.95 zł

-18%

Książka traktuje o wyrazach zapożyczonych, dowodzących istnienia kontaktów kulturowych ponad granicami krajów i języków, czyli takich, które nie zostały odziedziczone przez dany język po jego ewolucyjnym przodku – np. przez język polski po prasłowiańskim – lecz zostały przejęte z innych języków...

Murzynowo

Murzynowo

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Kultura / sztuka

Typ: e-book

Ocena:

cena od 25.72 zł

-18%

Książka jest niezwykłą relacją z etnograficznych badań terenowych prowadzonych w latach 1978–1987. Jacek Olędzki, mieszkając przez wiele lat w Murzynowie, w sposób niemal perfekcyjny zrealizował postulat „obserwacji uczestniczącej”. Przedmiotem jego zainteresowań były wszelkie przejawy bycia i...

Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna

Szpital psychiatryczny jako instytucja totalna

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Praca jest przykładem udanego połączenia teorii socjologicznych i badań empirycznych, zainspirowanego Goffmanowską koncepcją instytucji totalnych. Autor do analizy osobistej stosuje metody obserwacji i wywiadu oraz wykorzystuje dane zastane, prowadząc obserwację uczestniczącą przyjmuje rolę spo...

Przeszłość w ideologii Komunistycznej Partii Chin

Przeszłość w ideologii Komunistycznej Partii Chin

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 8.00 zł

-20%

Książka prezentuje ewolucję stosunku ideologicznego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) do historii Chin przedrewolucyjnych oraz chińskiego dziedzictwa cywilizacyjnego i tradycyjnej kultury chińskiej w okresie od powstania tej partii do chwili obecnej. Ukazuje wpływ zmian politycznej sytuacji w C...

Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim

Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim

Autorzy:

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Kategorie: Edukacja

Typ: e-book

Ocena:

cena od 31.95 zł

-18%

Pierwsze monograficzne opracowanie historii nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Na tle burzliwych dziejów stołecznej uczelni Autor przedstawia najważniejsze wydarzenia, placówki i sylwetki uczonych uprawiających tę dziedzinę wiedzy. Opisuje ewolucję, jaką przeszły nauki mineralo...